ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06288 เลขประจำตัวนักเรียน 24397
ชื่อ-สกุล นางสาวจิราวรรณ มณเฑียรรัตน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .70/1 ม.3
.ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/09/2540
วันสมัครสมาชิก 21/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2559

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06288

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06288

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software