ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06327 เลขประจำตัวนักเรียน 23956
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงมิรันตี สิทธิถาวร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .188/1 ม.1
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 06/09/2544
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06327

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06327

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software