ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06328 เลขประจำตัวนักเรียน 23958
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .52 ม.11
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 20/07/2543
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06328

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06328

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software