ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06528 เลขประจำตัวนักเรียน 24232
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .159 ม.12
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.เพชรบุรณ์   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 01/08/2544
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06528

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06528

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software