ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06637 เลขประจำตัวนักเรียน 24344
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงจุฑารัตน์ กำแหงหาญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .102/1 ม.1
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/09/2543
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06637

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06637

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software