ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06678 เลขประจำตัวนักเรียน 24178
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวราภรณ์ สรไชยากร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .441/13 ม.8
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/05/2544
วันสมัครสมาชิก 03/03/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06678

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06678

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software