ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06869 เลขประจำตัวนักเรียน 24701
ชื่อ-สกุล เด็กชายคุณากร อ่อนพันธ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .287/1 ม.1
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 28/02/2545
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06869

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06869

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software