ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB07535 เลขประจำตัวนักเรียน 25718
ชื่อ-สกุล นางสาววรรทกานต์ โสไกร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .133 ม.4
.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี 15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 15/09/2542
วันสมัครสมาชิก 25/05/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07535

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB07535

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software