ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB08133 เลขประจำตัวนักเรียน 25679
ชื่อ-สกุล เด็กชายเกรียงศักดิ์ ศรีประดิษฐ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/04/2546
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2561

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB08133

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB08133

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software