ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09057 เลขประจำตัวนักเรียน 25936
ชื่อ-สกุล นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .59/20 ม.4 ซ.- ถ.-
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0616381723
E-Mail วันเกิด 25/11/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09057

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09057

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software