ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09234 เลขประจำตัวนักเรียน 26105
ชื่อ-สกุล เด็กชายปุรินทร์ วงค์เทียน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .441/11 ม.8
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 08/05/2547
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09234

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09234

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software