ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09312 เลขประจำตัวนักเรียน 26183
ชื่อ-สกุล นางสาวแพรวา นวลศรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .636/2 ม.11
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/05/2546
วันสมัครสมาชิก 26/05/2559 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09312

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09312

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software