ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09713 เลขประจำตัวนักเรียน 26578
ชื่อ-สกุล เด็กชายสุภกิจ ทัศนปัญญา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .356/2 ม.8
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 20/08/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09713

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09713

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software