ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09764 เลขประจำตัวนักเรียน 26629
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกัญญรัตน์ วังสันเทียะ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .189/5 ม.4
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 22/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09764

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09764

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software