ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09798 เลขประจำตัวนักเรียน 26663
ชื่อ-สกุล เด็กชายสุขาวดี ศรีประเสริฐ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .514/29 ม.3
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 24/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09798

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09798

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software