ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09967 เลขประจำตัวนักเรียน 26832
ชื่อ-สกุล นางสาวกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .159 ม.6
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 15/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09967

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09967

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software