ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09972 เลขประจำตัวนักเรียน 26837
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชนาพร ละมนตรี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .147 ม.10
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/04/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09972

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09972

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software