ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10069 เลขประจำตัวนักเรียน 26934
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วระวัง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .46/2 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 02/09/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10069

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10069

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software