ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10072 เลขประจำตัวนักเรียน 26937
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .288/3 ม.5
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 14/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10072

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10072

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software