ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10073 เลขประจำตัวนักเรียน 26938
ชื่อ-สกุล นางสาววรีรัตน์ เสาแก่น
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .141/2 ม.1
.ต.นาโสม อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 11/04/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10073

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10073

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software