ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10105 เลขประจำตัวนักเรียน 26970
ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐนันฑ์ สีสังข์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .117/1 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 036793573
E-Mail วันเกิด 28/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10105

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10105

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software