ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10207 เลขประจำตัวนักเรียน 27106
ชื่อ-สกุล นางสาวสุชาดา หลวงพล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .138 ม.2 ซ.5 ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0898728643
E-Mail วันเกิด 11/12/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10207

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10207

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software