ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10330 เลขประจำตัวนักเรียน 25230
ชื่อ-สกุล นางสาวณัฐธิดา สุขสมนิล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .633/1 ม.11
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 27/06/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10330

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10330

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software