ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10372 เลขประจำตัวนักเรียน 27071
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุนันทา ออมทรัพย์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .443/3/4 ม.3
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 15/09/2547
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10372

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10372

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software