ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10403 เลขประจำตัวนักเรียน 26531
ชื่อ-สกุล นางสาวนฤมล พลล่องช้าง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .62 ม.6
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/12/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2561 วันหมดอายุ 31/03/2564

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10403

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10403

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software