ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11306 เลขประจำตัวนักเรียน 28174
ชื่อ-สกุล เด็กชายธงชัย คชเผือก
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .69 ม.5
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/04/2550
วันสมัครสมาชิก 16/05/2557 วันหมดอายุ 31/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11306

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11306

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software