ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB11501 เลขประจำตัวนักเรียน 28369
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงเกตุกนก หวังข้อกลาง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .243/4 ม.2
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 10/11/2549
วันสมัครสมาชิก 06/07/2558 วันหมดอายุ 30/03/2565

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11501

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB11501

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software