ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB06313 เลขประจำตัวนักเรียน 23937
ชื่อ-สกุล เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .67/3 ม.4
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.ลพบุรี   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 02/11/2543
วันสมัครสมาชิก 24/02/2557 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06313

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
23937
MB06313
BC017793
ความรู้รอบตัว ฉ.รอบรู้ 2555
12/12/2560
18/12/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB06313

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software