วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 07/12/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
125 07/12/2560 12:45:15 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3
124 07/12/2560 12:45:06 MB06632 24339 เด็กชายสุุภเจตน์ เหมือนอาจ 6/ 3 3
123 07/12/2560 12:44:51 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 6/ 0 3
122 07/12/2560 12:44:39 MB06332 23963 เด็กหญิงสกาวใจ แจ่มแจ้ง 6/ 1 3
121 07/12/2560 12:44:37 MB06515 24216 เด็กหญิงนรินที คูสุวรรณ 6/ 1 3
120 07/12/2560 12:44:30 MB06515 24216 เด็กหญิงนรินที คูสุวรรณ 6/ 1 3
119 07/12/2560 12:44:27 MB09503 26370 นางสาวณัชชา เเจ้งประยูร 6/ 1 3
118 07/12/2560 12:44:22 MB09499 26374 นางสาวอารียา ศรประดิษฐ 6/ 1 3
117 07/12/2560 12:44:18 MB09505 26368 นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร 6/ 1 3
116 07/12/2560 12:44:09 MB09500 26373 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี 6/ 1 3
115 07/12/2560 12:39:12 MB06636 24343 เด็กหญิงขนิษฐา เทียวประสงค์ 6/ 3 3
114 07/12/2560 12:39:02 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
113 07/12/2560 12:38:07 MB05609 23286 นางสาวกนกพร เฉื่อยอารมย์ 6/10 3
112 07/12/2560 12:38:04 MB05609 23286 นางสาวกนกพร เฉื่อยอารมย์ 6/10 3
111 07/12/2560 12:36:59 MB06636 24343 เด็กหญิงขนิษฐา เทียวประสงค์ 6/ 3 3
110 07/12/2560 12:27:53 MB10331 27214 นางสาวหทัยชนก แซ่เติ๋น 5/10 3
109 07/12/2560 12:27:50 MB10241 27140 นางสาววาสิณี คนาศักดิ์ 5/ 4 3
108 07/12/2560 12:27:46 MB10217 27117 นางสาวพันธิตรา รอดสัมฤทธิ์ 5/ 3 3
107 07/12/2560 12:27:43 MB10240 27139 นางสาวพิมพ์ภิชชา ฤทธิ์คณารักษ์ 5/ 4 3
106 07/12/2560 12:27:42 MB10240 27139 นางสาวพิมพ์ภิชชา ฤทธิ์คณารักษ์ 5/ 4 3
105 07/12/2560 12:27:26 2222222 00000 / 3
104 07/12/2560 12:27:25 MB10234 27133 นางสาวณัฐธยาน์ เหงากุล 5/ 4 3
103 07/12/2560 12:27:21 MB10230 27129 นางสาวจิดาภา เนตรเสมาทอง 5/ 4 3
102 07/12/2560 12:27:05 MB05887 23564 เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณโชติ 6/ 2 3
101 07/12/2560 12:26:54 MB07547 25730 นางสาวจิรัฐติกาล ลาภสิทธิ์ 6/ 2 3
100 07/12/2560 12:26:27 MB07673 25859 นายศิวะรักษ์ เสื่อพรหม 6/ 9 3
99 07/12/2560 12:26:12 MB10381 26378 นายวาเลนท์ บุญลือ 6/ 2 3
98 07/12/2560 12:25:52 MB10381 26378 นายวาเลนท์ บุญลือ 6/ 2 3
97 07/12/2560 12:24:53 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
96 07/12/2560 12:24:42 MB06520 24221 เด็กหญิงปรียาพร ฟักอ่อน 6/ 2 3
95 07/12/2560 12:24:38 MB06522 24223 เด็กหญิงพัทธนันท์ วงศ์อำมาตย์ 6/ 2 3
94 07/12/2560 12:22:55 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 5/ 1 3
93 07/12/2560 12:22:35 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 5/ 1 3
92 07/12/2560 12:20:56 MB09675 26480 นายสรรเสริญ ศรีเนตร 6/ 8 3
91 07/12/2560 12:20:52 MB06527 24229 เด้กหญิงระพีีพัฒน์ เนตรพลับ 6/ 1 3
90 07/12/2560 12:20:49 MB06527 24229 เด้กหญิงระพีีพัฒน์ เนตรพลับ 6/ 1 3
89 07/12/2560 12:20:36 MB06319 23945 เด็กหญิงดวงกมล กลิ่นจันทร์ 6/ 3 3
88 07/12/2560 12:20:19 MB06331 23961 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขอกลาง 6/ 1 3
87 07/12/2560 12:19:25 MB06496 24194 เด็กชายธนดล บุญพิมพ์ 6/ 1 3
86 07/12/2560 12:19:20 MB09499 26374 นางสาวอารียา ศรประดิษฐ 6/ 1 3
85 07/12/2560 12:19:16 MB09505 26368 นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร 6/ 1 3
84 07/12/2560 12:19:10 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 6/ 0 3
83 07/12/2560 12:19:07 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
82 07/12/2560 12:18:57 MB06332 23963 เด็กหญิงสกาวใจ แจ่มแจ้ง 6/ 1 3
81 07/12/2560 12:14:12 MB06308 23930 เด็กชายปัณณฑัต ปริวัฒนศักดิ์ 6/ 1 3
80 07/12/2560 12:13:40 MB06304 23925 เด็กชายณัฐวุฒิ พหลยุทธ 6/ 0 3
79 07/12/2560 12:13:07 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
78 07/12/2560 12:12:58 MB06267 24089 เด็กหญิงศุภดา เบียดนอก 6/10 3
77 07/12/2560 12:12:54 MB06469 24075 เด็กหญิงธมลวรรณ พวงมาลัย 6/10 3
76 07/12/2560 12:11:52 MB09500 26373 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี 6/ 1 3
75 07/12/2560 12:11:41 MB09503 26370 นางสาวณัชชา เเจ้งประยูร 6/ 1 3
74 07/12/2560 12:11:37 MB06515 24216 เด็กหญิงนรินที คูสุวรรณ 6/ 1 3
73 07/12/2560 12:10:35 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
72 07/12/2560 12:10:30 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
71 07/12/2560 12:01:06 MB06535 24239 เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช 6/ 1 3
70 07/12/2560 11:56:40 MB09021 26364 นายธีรวุฒิ นุชา 6/ 1 3
69 07/12/2560 11:55:51 MB09850 26715 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ขันทอง 2/ 4 3
68 07/12/2560 11:55:01 MB09350 26221 เด็กหญิงวนัชพร แสนแก้ว 3/ 7 3
67 07/12/2560 11:54:58 MB09345 26217 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทรา 3/ 7 3
66 07/12/2560 11:54:49 MB09855 26720 เด็กหญิงธิดา แก้วโชติ 2/ 4 3
65 07/12/2560 11:54:18 MB09992 26857 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 2/ 7 3
64 07/12/2560 11:52:51 MB09207 26079 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำภาศรี 3/ 4 3
63 07/12/2560 11:52:49 MB09206 26078 เด็กหญิงรัญชิดา สันโดษ 3/ 4 3
62 07/12/2560 11:52:46 MB09214 26086 เด็กหญิงศุทธินี พรมทอง 3/ 4 3
61 07/12/2560 11:47:19 MB09345 26217 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทรา 3/ 7 3
60 07/12/2560 11:47:17 MB09345 26217 เด็กหญิงภัทราภรณ์ จันทรา 3/ 7 3
59 07/12/2560 11:47:14 MB09350 26221 เด็กหญิงวนัชพร แสนแก้ว 3/ 7 3
58 07/12/2560 11:37:41 MB09991 26856 เด็กหญิงศศิกานต์ สมวงษ์ 2/ 7 3
57 07/12/2560 11:37:37 MB09975 26840 เด็กหญิงณัฐดา เอี่ยมลออ 2/ 0 3
56 07/12/2560 11:37:33 MB09967 26832 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 2/ 7 3
55 07/12/2560 11:37:30 MB09992 26857 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 2/ 7 3
54 07/12/2560 11:37:26 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 2/12 3
53 07/12/2560 11:37:19 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 2/12 3
52 07/12/2560 11:37:14 MB10168 27033 เด็กชายกันธชาติ พรมไทย 2/12 3
51 07/12/2560 11:37:08 MB10349 27049 เด็กชายสิทธิโชค คำภา 2/12 3
50 07/12/2560 11:37:04 MB10350 27050 เด็กชายอภิรักษ์ เอี่ยมนาคา 2/12 3
49 07/12/2560 11:36:58 MB10341 27041 เด็กชายธีรเนศ หารสามศรี 2/12 3
48 07/12/2560 11:36:58 MB10341 27041 เด็กชายธีรเนศ หารสามศรี 2/12 3
47 07/12/2560 11:36:52 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 2/12 3
46 07/12/2560 11:36:11 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 2/ 1 3
45 07/12/2560 11:35:34 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 2/11 3
44 07/12/2560 11:35:29 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
43 07/12/2560 11:35:26 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 2/11 3
42 07/12/2560 11:35:13 MB09206 26078 เด็กหญิงรัญชิดา สันโดษ 3/ 4 3
41 07/12/2560 11:34:29 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 2/ 1 3
40 07/12/2560 11:33:21 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
39 07/12/2560 11:33:09 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 2/11 3
38 07/12/2560 11:33:03 MB09214 26086 เด็กหญิงศุทธินี พรมทอง 3/ 4 3
37 07/12/2560 11:32:58 MB09207 26079 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ คำภาศรี 3/ 4 3
36 07/12/2560 11:32:54 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 2/12 3
35 07/12/2560 11:32:16 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
34 07/12/2560 11:28:04 MB06771 24651 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ปินะถา 5/ 3 3
33 07/12/2560 11:27:08 MB09850 26715 เด็กหญิงชนิตร์นันท์ ขันทอง 2/ 4 3
32 07/12/2560 11:27:04 MB09855 26720 เด็กหญิงธิดา แก้วโชติ 2/ 4 3
31 07/12/2560 11:25:13 MB09185 26058 เด็กชายนเรศ ราชจำเริญ 3/ 4 3
30 07/12/2560 11:23:37 MB09215 26087 เด็กหญิงสรวรรณ พรมณี 3/ 4 3
29 07/12/2560 11:23:00 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
28 07/12/2560 11:20:50 MB10020 26885 เด็กหญิงชนิดา รุ่งเรือง 2/ 8 3
27 07/12/2560 11:20:46 MB10022 26887 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่างหล่อ 2/ 8 3
26 07/12/2560 11:19:27 MB09926 26791 เด็กชายรณฤทธิ์ จำปาเงิน 2/ 6 3
25 07/12/2560 11:17:33 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 2/11 3
24 07/12/2560 11:15:33 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
23 07/12/2560 11:10:34 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 2/ 1 3
22 07/12/2560 11:08:18 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
21 07/12/2560 10:48:11 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
20 07/12/2560 10:24:25 MB06038 23715 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วมณี 6/ 5 3
19 07/12/2560 08:36:06 MB06043 23720 นางสาวสายป่าน สางชัยภูมิ 6/ 5 3
18 07/12/2560 08:35:58 MB06029 23706 นางสาวญาตาวี คันธนูฤทธิ์ 6/ 5 3
17 07/12/2560 08:35:52 MB06037 23714 นางสาวพลอยไพลิน สุขศรีทอง 6/ 5 3
16 07/12/2560 08:35:44 MB06038 23715 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วมณี 6/ 5 3
15 07/12/2560 07:52:56 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
14 07/12/2560 07:51:12 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
13 07/12/2560 07:43:04 MB09079 25957 เด็กหญิงสุรารักษ์ หินหาด 3/ 1 3
12 07/12/2560 07:42:45 MB09066 25944 เด็กหญิงธารารัตน์ หมั่นการนา 3/ 1 3
11 07/12/2560 07:41:03 MB07608 25794 นางสาวอภิญญา ม่านตา 6/ 5 3
10 07/12/2560 07:40:56 MB05853 23530 นางสาวสุกัญญา มาลัยทอง 6/ 5 3
9 07/12/2560 07:38:07 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 6/ 0 3
8 07/12/2560 07:37:49 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 6/ 0 3
7 07/12/2560 07:29:47 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
6 07/12/2560 07:29:44 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 2/12 3
5 07/12/2560 07:27:51 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
4 07/12/2560 07:27:46 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
3 07/12/2560 07:25:57 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
2 07/12/2560 07:25:52 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 07/12/2560 07:19:53 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software