วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/02/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
163 14/02/2561 16:02:27 MB08050 25596 นางสาวนฤมล ถมปัด 4/ 9 3
162 14/02/2561 16:02:17 MB08057 25603 เด็กหญิงพรรณทิพย์ ชัยบำรุง 3/ 8 3
161 14/02/2561 15:57:05 MB08047 25593 นางสาวธารารัตน์ จันทร์เเป้น 4/ 4 3
160 14/02/2561 15:57:00 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 4/ 5 3
159 14/02/2561 15:42:37 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
158 14/02/2561 15:42:33 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
157 14/02/2561 15:39:44 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 4/ 8 3
156 14/02/2561 15:32:02 MB09957 26822 เด็กชายธราธร เอี่ยมสอาด 2/ 7 3
155 14/02/2561 15:31:03 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 2/12 3
154 14/02/2561 15:29:42 MB09955 26820 เด็กชายกฤษฏา หงษ์ปัสสา 2/ 7 3
153 14/02/2561 15:29:38 MB09959 26824 เด็กชายปราบดา ศรีชุมพร 2/ 7 3
152 14/02/2561 15:25:58 MB08047 25593 นางสาวธารารัตน์ จันทร์เเป้น 4/ 4 3
151 14/02/2561 15:25:51 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 4/ 5 3
150 14/02/2561 15:24:57 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
149 14/02/2561 15:18:42 MB09442 26314 เด็กหญิงสุภนิดา ชูเมือง 3/ 9 3
148 14/02/2561 15:08:11 MB08041 25587 เด็กหญิงจิตรลดา พึ่งตาล 3/ 8 3
147 14/02/2561 15:08:07 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
146 14/02/2561 15:08:03 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 4/ 5 3
145 14/02/2561 15:07:58 MB08057 25603 เด็กหญิงพรรณทิพย์ ชัยบำรุง 3/ 8 3
144 14/02/2561 15:06:50 MB10163 27028 เด็กหญิงสุภทรวดี ทองแดง 2/11 3
143 14/02/2561 15:06:43 MB10153 27018 เด็กหญิงนภัสสร ลายวิลัย 2/11 3
142 14/02/2561 15:05:34 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
141 14/02/2561 15:05:27 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
140 14/02/2561 15:05:04 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
139 14/02/2561 15:01:01 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 2/12 3
138 14/02/2561 14:59:09 MB07747 25295 เด็กชายณัฐพล งามขำ 3/ 2 3
137 14/02/2561 14:59:06 MB07750 25298 นายภราดร ฉายพิมาย 4/ 5 3
136 14/02/2561 14:59:04 MB07748 25296 เด็กชายทะนง นาคสัมฤทธิ์ 3/ 2 3
135 14/02/2561 14:58:41 MB07752 25300 เด็กชายมงคล ยิ้มสาระ 3/ 2 3
134 14/02/2561 14:57:00 MB08116 25662 เด็กหญิงอานิษา เมืองกลาง 3/ 9 3
133 14/02/2561 14:56:53 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
132 14/02/2561 14:56:45 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
131 14/02/2561 14:56:02 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
130 14/02/2561 14:17:59 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
129 14/02/2561 14:17:17 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
128 14/02/2561 14:17:12 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
127 14/02/2561 14:14:15 MB09622 26518 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี 6/10 3
126 14/02/2561 14:12:03 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
125 14/02/2561 14:09:36 MB09620 26520 นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น 6/10 3
124 14/02/2561 14:05:38 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 5/ 2 3
123 14/02/2561 14:01:15 MB09614 26526 นางสาวอริสรา ทิพพะโม 6/10 3
122 14/02/2561 14:01:10 MB06478 24084 เด็กหญิงมาลิณี พวงอินทร์ 6/10 3
121 14/02/2561 13:26:01 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 5/ 2 3
120 14/02/2561 13:16:43 MB08101 25646 เด็กหญิงพัชรี ปรีชาพล 3/ 9 3
119 14/02/2561 13:16:29 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
118 14/02/2561 13:16:20 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
117 14/02/2561 13:14:13 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
116 14/02/2561 13:13:52 MB10208 27107 นางสาวอารียา ทาสี 5/ 2 3
115 14/02/2561 13:13:48 MB10204 27103 นางสาวมุกค์รวี คงดี 5/ 2 3
114 14/02/2561 13:10:44 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 4/ 6 3
113 14/02/2561 13:09:38 MB07786 25334 นางสาวเกวลิน งามเลิศ 4/ 1 3
112 14/02/2561 13:08:39 MB07776 25324 นางสาววรันต์ยา โลหะจินดา 4/ 3 3
111 14/02/2561 13:08:12 MB07775 25323 เด็กหญิงมินตรา ยาบุญ 3/ 2 3
110 14/02/2561 13:08:06 MB07956 25501 เด็กหญิงชลธิชา ราชวงษ์ 3/ 6 3
109 14/02/2561 13:08:03 MB07961 25506 นางสาวพรนภัส ศรีมงคล 4/ 2 3
108 14/02/2561 13:07:59 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 4/10 3
107 14/02/2561 13:07:49 MB07976 25522 นางสาวอาภัสรา สีดา 4/ 6 3
106 14/02/2561 13:07:44 MB07952 25497 นางสาวกัญยาณี คำดอนใจ 4/ 4 3
105 14/02/2561 12:40:19 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 6/ 1 3
104 14/02/2561 12:37:19 MB06304 23925 เด็กชายณัฐวุฒิ พหลยุทธ 6/ 0 3
103 14/02/2561 12:32:29 MB09620 26520 นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น 6/10 3
102 14/02/2561 12:32:24 MB06469 24075 เด็กหญิงธมลวรรณ พวงมาลัย 6/10 3
101 14/02/2561 12:31:36 MB05945 23622 นางสาวพรทิพย์ จันทร์ล้อม 6/ 8 3
100 14/02/2561 12:30:33 MB05861 23538 นางสาวอรนภา มีแสงแวว 6/ 8 3
99 14/02/2561 12:30:24 MB05825 23502 นายธนวินท์ เชื้ออ่อน 6/ 8 3
98 14/02/2561 12:19:00 MB09474 26346 เด็กหญิงทัดทรวง ละออ 3/10 3
97 14/02/2561 12:18:42 MB07980 25526 นายณรัฐ เพ็ญสุริยา 4/10 3
96 14/02/2561 12:17:19 MB08001 25547 นางสาวชยานันต์ บำรุงพานิชย์ 4/ 1 3
95 14/02/2561 12:17:18 MB08001 25547 นางสาวชยานันต์ บำรุงพานิชย์ 4/ 1 3
94 14/02/2561 12:10:25 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
93 14/02/2561 12:09:18 MB09309 26180 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 3/ 6 3
92 14/02/2561 12:09:13 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3
91 14/02/2561 12:08:16 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
90 14/02/2561 12:08:06 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
89 14/02/2561 12:04:44 MB09491 26363 เด็กหญิงใบเตย กองพันธ์ 3/10 3
88 14/02/2561 12:04:40 MB09483 26355 เด็กหญิงรุ่งทิวา นามเกียรติ 3/10 3
87 14/02/2561 12:04:35 MB10077 26942 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข 2/ 9 3
86 14/02/2561 12:04:32 MB10067 26932 เด็กหญิงพิชญาภา เศรษฐสิทธิ์ 2/ 9 3
85 14/02/2561 11:59:05 MB09344 26215 เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร สุขศรี 3/ 7 3
84 14/02/2561 11:59:01 MB09342 26213 เด็กหญิงพรรณกร เเท่งทอง 3/ 7 3
83 14/02/2561 11:58:58 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
82 14/02/2561 11:58:52 MB09487 26359 เด็กหญิงสุพรรณี ทัศน์ศรี 3/10 3
81 14/02/2561 11:57:20 MB09487 26359 เด็กหญิงสุพรรณี ทัศน์ศรี 3/10 3
80 14/02/2561 11:57:13 MB09474 26346 เด็กหญิงทัดทรวง ละออ 3/10 3
79 14/02/2561 11:56:48 MB09342 26213 เด็กหญิงพรรณกร เเท่งทอง 3/ 7 3
78 14/02/2561 11:56:48 MB09342 26213 เด็กหญิงพรรณกร เเท่งทอง 3/ 7 3
77 14/02/2561 11:56:47 MB09342 26213 เด็กหญิงพรรณกร เเท่งทอง 3/ 7 3
76 14/02/2561 11:56:47 MB09342 26213 เด็กหญิงพรรณกร เเท่งทอง 3/ 7 3
75 14/02/2561 11:56:44 MB09344 26215 เด็กหญิงพัทธ์ธีราพร สุขศรี 3/ 7 3
74 14/02/2561 11:56:42 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
73 14/02/2561 11:56:42 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
72 14/02/2561 11:56:41 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
71 14/02/2561 11:56:41 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
70 14/02/2561 11:56:41 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
69 14/02/2561 11:56:40 MB09341 26212 เด็กหญิงพรทิพย์ จิรเศรษฐ์วงค์ 3/ 7 3
68 14/02/2561 11:56:37 MB09953 26818 เด็กหญิงเจียมรัตน์ ตากสันเทียะ 2/ 6 3
67 14/02/2561 11:56:35 MB09953 26818 เด็กหญิงเจียมรัตน์ ตากสันเทียะ 2/ 6 3
66 14/02/2561 11:56:31 MB09937 26802 เด็กหญิงนฤมล จงทอง 2/ 6 3
65 14/02/2561 11:55:56 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 2/12 3
64 14/02/2561 11:55:53 MB10372 27071 เด็กหญิงสุนันทา ออมทรัพย์ 2/12 3
63 14/02/2561 11:55:27 MB10366 27066 เด็กหญิงรุริญา ลำพันแดง 2/12 3
62 14/02/2561 11:54:56 MB09120 25999 เด็กหญิงวรรณษา อากรนาค 3/ 2 3
61 14/02/2561 11:54:23 MB09107 25985 เด็กหญิงณัฐวดี พลสี 3/ 2 3
60 14/02/2561 11:51:15 MB09701 26566 เด็กชายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 2/ 1 3
59 14/02/2561 11:50:45 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 2/ 1 3
58 14/02/2561 11:50:39 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 2/ 1 3
57 14/02/2561 11:48:36 MB07979 25525 เด็กชายกมลภพ ศรีสวัสดิ์ 3/ 7 3
56 14/02/2561 11:47:06 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
55 14/02/2561 11:46:07 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 4/ 8 3
54 14/02/2561 11:46:00 MB10020 26885 เด็กหญิงชนิดา รุ่งเรือง 2/ 8 3
53 14/02/2561 11:45:56 MB10022 26887 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ช่างหล่อ 2/ 8 3
52 14/02/2561 11:45:38 MB09190 26063 เด็กชายสุรพัศ ช่ออุบล 3/ 4 3
51 14/02/2561 11:45:17 MB09038 25917 เด็กชายจักรภพ หอมขจร 3/ 1 3
50 14/02/2561 11:42:28 MB09485 26357 เด็กหญิงวริศรา ชารีอัน 3/10 3
49 14/02/2561 11:42:24 MB09470 26342 เด็กหญิงจุฑามาศ โพธิ์ศรี 3/10 3
48 14/02/2561 11:42:16 MB09469 26341 เด็กหญิงจิดาภา คนชาญ 3/10 3
47 14/02/2561 11:42:11 MB09490 26362 เด็กหญิงเบญญทิพย์ อาษานอก 3/10 3
46 14/02/2561 11:41:28 MB09120 25999 เด็กหญิงวรรณษา อากรนาค 3/ 2 3
45 14/02/2561 11:41:25 MB09107 25985 เด็กหญิงณัฐวดี พลสี 3/ 2 3
44 14/02/2561 11:39:59 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 2/ 1 3
43 14/02/2561 11:39:53 MB09575 26470 นางสาวมณีรัตน์ กอยขุนทด 6/ 7 3
42 14/02/2561 11:37:59 MB09879 26744 เด็กชายปรมินทร์ สุทธิประภา 2/ 5 3
41 14/02/2561 11:37:53 MB09041 25920 เด็กชายณัฐพงศ์ สังข์รุ่ง 3/ 1 3
40 14/02/2561 11:37:06 MB00000 26563 4/ 6 3
39 14/02/2561 11:36:43 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 4/10 3
38 14/02/2561 11:35:31 MB07994 25540 เด็กชายศุภกร วิริยะกิจเจริญชัย 3/ 7 3
37 14/02/2561 11:35:28 MB07989 25535 นายภูมิภัทร ปราสาททอง 4/ 1 3
36 14/02/2561 11:35:01 MB09185 26058 เด็กชายนเรศ ราชจำเริญ 3/ 4 3
35 14/02/2561 11:33:26 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
34 14/02/2561 11:33:20 MB09298 26169 เด็กหญิงภรทิพย์ นาชัยฤทธิ์ 3/ 6 3
33 14/02/2561 11:33:15 MB09290 26161 เด็กหญิงชลวิชา รัญทร 3/ 6 3
32 14/02/2561 11:29:51 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 2/12 3
31 14/02/2561 11:29:25 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 2/12 3
30 14/02/2561 11:29:15 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 2/12 3
29 14/02/2561 11:28:53 MB10342 27042 เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ 2/12 3
28 14/02/2561 11:28:38 MB09702 26567 เด็กชายณภัทร สีบุญ 2/ 1 3
27 14/02/2561 11:28:34 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 2/12 3
26 14/02/2561 11:28:30 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 2/12 3
25 14/02/2561 11:28:26 MB10345 27045 เด็กชายพงษ์รพี เงียบเย้า 2/12 3
24 14/02/2561 11:27:39 MB09309 26180 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ สุขเกษม 3/ 6 3
23 14/02/2561 11:27:35 MB09298 26169 เด็กหญิงภรทิพย์ นาชัยฤทธิ์ 3/ 6 3
22 14/02/2561 11:27:30 MB09290 26161 เด็กหญิงชลวิชา รัญทร 3/ 6 3
21 14/02/2561 11:25:28 MB08022 25568 นางสาวเอมอร พลพุ่ม 4/ 1 3
20 14/02/2561 11:25:24 MB08010 25556 นางสาวปาณิสรา ราษี 4/ 2 3
19 14/02/2561 11:25:10 MB07980 25526 นายณรัฐ เพ็ญสุริยา 4/10 3
18 14/02/2561 11:25:04 MB07996 25542 เด็กชายอัครพล สนิทไทย 3/ 7 3
17 14/02/2561 11:24:49 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
16 14/02/2561 11:24:27 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
15 14/02/2561 11:24:22 MB09774 26639 เด็กหญิงภัทรธิดา นิตสายทอง 2/ 2 3
14 14/02/2561 11:23:34 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
13 14/02/2561 11:23:24 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
12 14/02/2561 11:23:21 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
11 14/02/2561 11:23:08 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3
10 14/02/2561 11:21:42 MB10344 27044 เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์ 2/12 3
9 14/02/2561 11:21:33 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 2/12 3
8 14/02/2561 11:21:26 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 2/12 3
7 14/02/2561 11:21:22 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 2/12 3
6 14/02/2561 11:19:35 MB08080 25626 เด็กชายธวัชชัย ประสงค์พันธ์ 3/ 9 3
5 14/02/2561 11:19:29 MB08116 25662 เด็กหญิงอานิษา เมืองกลาง 3/ 9 3
4 14/02/2561 11:19:23 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
3 14/02/2561 11:12:52 MB07995 25541 นายสหรัฐ น้อยพุก 4/10 3
2 14/02/2561 07:29:13 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 4/ 6 3
1 14/02/2561 07:24:27 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software