วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/06/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
277 14/06/2561 15:52:20 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
276 14/06/2561 15:37:41 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
275 14/06/2561 15:37:19 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
274 14/06/2561 15:20:38 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
273 14/06/2561 15:20:18 MB09733 26598 เด็กหญิงพิชญา มณีอินทร์ 2/ 1 3
272 14/06/2561 15:20:16 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
271 14/06/2561 15:13:13 MB06500 24198 เด็กชายภาวุฒิ แสงทอง 6/ 4 3
270 14/06/2561 15:13:05 MB06499 24197 เด็กชายภาคภูมิ แสงทอง 6/10 3
269 14/06/2561 15:12:59 MB06449 24054 เด็กชายกฤษฎา นุ้ยเย็น 6/10 3
268 14/06/2561 15:12:27 MB10579 27259 เด็กชายพิศิษฐ์ หาสุข 1/ 1 3
267 14/06/2561 15:12:19 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
266 14/06/2561 15:09:21 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
265 14/06/2561 15:09:19 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 2/11 3
264 14/06/2561 15:09:17 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 2/11 3
263 14/06/2561 15:08:48 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 2/11 3
262 14/06/2561 15:06:27 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 2/11 3
261 14/06/2561 15:06:20 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 1/ 5 3
260 14/06/2561 15:05:42 MB10425 27779 นางสาวหทัยพรรณ แก่นจักร์ 4/ 3 3
259 14/06/2561 15:05:26 MB07776 25324 นางสาววรันต์ยา โลหะจินดา 4/ 3 3
258 14/06/2561 15:05:20 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 1/10 3
257 14/06/2561 15:04:57 MB10416 27770 นางสาวชนนิกานต์ ไพรสันต์ 4/ 3 3
256 14/06/2561 15:04:47 MB10415 27769 นางสาวจุฑามาศ จาดภักดี 4/ 3 3
255 14/06/2561 15:04:42 MB10420 27774 นางสาวพลอยไพลิน ทองหมาย 4/ 3 3
254 14/06/2561 15:04:36 MB10421 27775 นางสาวพิทยารัตน์ แนบสนิท 4/ 3 3
253 14/06/2561 15:03:35 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
252 14/06/2561 15:03:31 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
251 14/06/2561 15:03:25 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 1/12 3
250 14/06/2561 15:03:19 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
249 14/06/2561 15:01:45 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
248 14/06/2561 15:01:30 MB09702 26567 เด็กชายณภัทร สีบุญ 2/ 1 3
247 14/06/2561 15:01:27 MB08120 25666 นายณัฐวุฒิ สว่างประทีป 4/ 9 3
246 14/06/2561 15:00:19 2222222 00000 / 3
245 14/06/2561 15:00:16 MB00000 27896 2/ 6 3
244 14/06/2561 15:00:12 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 2/ 1 3
243 14/06/2561 15:00:07 MB09701 26566 เด็กชายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 2/ 1 3
242 14/06/2561 14:59:47 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 2/ 1 3
241 14/06/2561 14:51:28 MB10453 27805 นางสาวสุธาสินี เกตุนวม 4/ 4 3
240 14/06/2561 14:51:20 MB10442 27794 นางสาวทิฐินันท์ ปานเนียม 4/ 4 3
239 14/06/2561 14:51:15 MB10445 27797 นางสาวบัวบูชา สกุลคง 4/ 4 3
238 14/06/2561 14:48:12 MB10443 27795 นางสาวธันยพร อินทร์อยู่ 4/ 4 3
237 14/06/2561 14:48:05 MB10451 27803 นางสาวมานิดา ทินบัตร 4/ 4 3
236 14/06/2561 14:04:13 MB09818 26683 เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี 2/ 3 3
235 14/06/2561 14:01:44 MB05622 23299 นางสาวภัทราพร สินธุไชย 6/ 1 3
234 14/06/2561 13:16:05 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
233 14/06/2561 13:16:00 MB09780 26645 เด็กหญิงสุภาพร โพธิ์งาม 2/ 2 3
232 14/06/2561 13:15:58 MB09764 26629 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วังสันเทียะ 2/ 2 3
231 14/06/2561 13:12:37 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 2/12 3
230 14/06/2561 13:12:20 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 2/12 3
229 14/06/2561 13:12:14 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 2/12 3
228 14/06/2561 13:12:11 MB10345 27045 เด็กชายพงษ์รพี เงียบเย้า 2/12 3
227 14/06/2561 13:11:51 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 2/12 3
226 14/06/2561 13:11:42 MB10342 27042 เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ 2/12 3
225 14/06/2561 13:11:36 MB10344 27044 เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์ 2/12 3
224 14/06/2561 13:11:32 MB10150 27015 เด็กหญิงณิตชา เภาสพต 2/11 3
223 14/06/2561 13:11:25 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 2/11 3
222 14/06/2561 13:11:21 MB10162 27027 เด็กหญิงสุพัตรา กระจ่างโรจน์ 2/11 3
221 14/06/2561 13:11:16 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 2/11 3
220 14/06/2561 13:11:13 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 2/11 3
219 14/06/2561 13:11:08 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 2/11 3
218 14/06/2561 13:09:59 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
217 14/06/2561 13:09:44 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
216 14/06/2561 13:09:30 MB09819 26684 เด็กหญิงว่านทอง ดังโพนทอง 2/ 3 3
215 14/06/2561 13:09:05 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 2/12 3
214 14/06/2561 13:08:44 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 2/12 3
213 14/06/2561 13:08:41 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 2/12 3
212 14/06/2561 13:07:50 MB09944 26809 เด็กหญิงวณวรรณ ศรเพชร 2/ 6 3
211 14/06/2561 12:59:04 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
210 14/06/2561 12:57:52 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
209 14/06/2561 12:57:48 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
208 14/06/2561 12:47:50 MB10509 27854 นางสาวพรไพลิน พาลทอง 4/ 7 3
207 14/06/2561 12:47:26 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 4/ 7 3
206 14/06/2561 12:47:22 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 4/ 7 3
205 14/06/2561 12:47:03 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
204 14/06/2561 12:46:52 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 4/ 7 3
203 14/06/2561 12:45:19 MB08017 25563 นางสาวอธิชา แจ่มปัญญา 4/ 1 3
202 14/06/2561 12:45:15 MB08005 25551 นางสาวทิวากร ดอนประดู่ 4/ 1 3
201 14/06/2561 12:43:47 MB08022 25568 นางสาวเอมอร พลพุ่ม 4/ 1 3
200 14/06/2561 12:43:29 MB10395 27750 นางสาวสุภาพร ชูจันทร์ 4/ 1 3
199 14/06/2561 12:43:23 MB10394 27749 นางสาวสมมาตร เตียนพลกรัง 4/ 1 3
198 14/06/2561 12:42:58 MB07735 25283 นางสาวสุดารัตน์ ศิลา 4/ 1 3
197 14/06/2561 12:40:31 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 5/ 1 3
196 14/06/2561 12:38:28 MB10261 27157 นายณัฐพันธุ์ แสงจันทร์ 5/ 6 3
195 14/06/2561 12:38:24 MB10261 27157 นายณัฐพันธุ์ แสงจันทร์ 5/ 6 3
194 14/06/2561 12:38:19 MB10265 27161 นางสาวกฤษกร แก้วประเสริฐ 5/ 6 3
193 14/06/2561 12:38:16 MB06800 24586 เด็กหญิงนวรัตน์ แก้วบุบผา 5/ 6 3
192 14/06/2561 12:38:12 MB10267 27163 นางสาวจุฑาทิพย์ ทองคำ 5/ 6 3
191 14/06/2561 12:37:47 MB07450 23935 เด็กชายสรศักดิ์ ภิรมย์ชม 3/ 1 3
190 14/06/2561 12:37:36 MB06327 23956 เด็กหญิงมิรันตี สิทธิถาวร 6/ 1 3
189 14/06/2561 12:37:31 MB06318 23944 เด็กหญิงณัฐวรรณ ภักดีกลาง 6/ 1 3
188 14/06/2561 12:37:28 MB09499 26374 นางสาวอารียา ศรประดิษฐ 6/ 1 3
187 14/06/2561 12:37:25 MB06317 23942 เด็กหญิงฐิตารีย์ แสนเทศ 6/ 1 3
186 14/06/2561 12:37:01 MB10189 27088 นางสาวศุภิสรา ผ่องเเผ้ว 5/ 1 3
185 14/06/2561 12:36:57 MB06755 24635 เด็กหญิงน้ำวุ้น ชัยมานิตย์ 5/ 6 3
184 14/06/2561 12:36:54 MB06845 24677 เด็กหญิงณัฏฐวรา ถมมา 5/ 6 3
183 14/06/2561 12:36:48 MB06765 24645 เด็กหญิงศิริบูรณ์ โปร่งสันเทียะ 5/ 6 3
182 14/06/2561 12:36:45 MB06841 24673 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กำแหงหาญ 5/ 6 3
181 14/06/2561 12:36:24 MB07069 24901 เด็กชายนที เอี่ยมคง 5/ 7 3
180 14/06/2561 12:35:12 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
179 14/06/2561 12:35:08 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 5/ 1 3
178 14/06/2561 12:34:27 MB09562 26453 นางสาวพิมพ์ชนก สมดี 6/ 6 3
177 14/06/2561 12:34:17 MB10527 27871 นายอนิรุต คุยสัน 4/ 9 3
176 14/06/2561 12:34:10 MB10525 27869 นายธิติชัย ประเสริฐสังข์ 4/ 9 3
175 14/06/2561 12:34:04 MB08120 25666 นายณัฐวุฒิ สว่างประทีป 4/ 9 3
174 14/06/2561 12:31:41 MB10379 26521 นางสาวธาราทิพย์ ละออง 6/10 3
173 14/06/2561 12:28:57 MB06517 24218 เด็กหญิงนัธมน กำแหงนา 6/10 3
172 14/06/2561 12:28:53 MB09622 26518 นางสาวจุฑาทิพย์ ชูดี 6/10 3
171 14/06/2561 12:28:48 MB06557 24262 เด็กหญิงฐิติมา ชุ่มจิตร์ 3/ 8 3
170 14/06/2561 12:28:09 MB07712 25260 นางสาวกาญจน์ณิชา ศรีจินดา 4/ 2 3
169 14/06/2561 12:28:05 MB10404 27758 นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งจิตร 4/ 2 3
168 14/06/2561 12:28:01 MB07717 25265 นางสาวชลธิชา น้อยใหญ่ 4/ 2 3
167 14/06/2561 12:21:57 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 5/ 1 3
166 14/06/2561 12:21:54 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 5/ 1 3
165 14/06/2561 12:21:51 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 5/ 1 3
164 14/06/2561 12:21:30 MB07989 25535 นายภูมิภัทร ปราสาททอง 4/ 1 3
163 14/06/2561 12:16:32 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 5/ 1 3
162 14/06/2561 12:16:29 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 5/ 1 3
161 14/06/2561 12:12:07 MB08020 25566 นางสาวเพชรรัตน์ เรือนไทย 4/ 1 3
160 14/06/2561 12:12:02 MB08022 25568 นางสาวเอมอร พลพุ่ม 4/ 1 3
159 14/06/2561 12:10:33 MB08013 25559 นางสาวศิรประภา รักษาภักดี 4/ 1 3
158 14/06/2561 12:09:31 MB07118 24950 เด็กชายศุวิจักขณ์ สมจิตร์ 5/ 8 3
157 14/06/2561 12:09:25 MB07007 24838 เด็กชายชนิตนนท์ บุญอารักษ์ 5/ 8 3
156 14/06/2561 12:08:52 MB07119 24951 เด็กชายสิทธิพร สิทธิคำ 5/ 8 3
155 14/06/2561 12:06:04 MB08013 25559 นางสาวศิรประภา รักษาภักดี 4/ 1 3
154 14/06/2561 12:06:02 MB08000 25546 นางสาวฉัตรมณี พฤกษ์อำนวย 4/ 1 3
153 14/06/2561 12:05:18 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
152 14/06/2561 12:01:48 MB06469 24075 เด็กหญิงธมลวรรณ พวงมาลัย 6/10 3
151 14/06/2561 12:01:45 MB09620 26520 นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น 6/10 3
150 14/06/2561 11:59:25 MB09818 26683 เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี 2/ 3 3
149 14/06/2561 11:58:57 MB09816 26681 เด็กหญิงรัตนาวดี สิทธิสุวรรณกุล 2/ 3 3
148 14/06/2561 11:58:57 MB09816 26681 เด็กหญิงรัตนาวดี สิทธิสุวรรณกุล 2/ 3 3
147 14/06/2561 11:58:56 MB09816 26681 เด็กหญิงรัตนาวดี สิทธิสุวรรณกุล 2/ 3 3
146 14/06/2561 11:58:44 MB10827 27507 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 1/ 7 3
145 14/06/2561 11:57:41 MB07002 24833 เด็กหญิงสุมิตา สมบุญคุณ 5/ 3 3
144 14/06/2561 11:48:52 MB10372 27071 เด็กหญิงสุนันทา ออมทรัพย์ 2/12 3
143 14/06/2561 11:48:31 MB10628 27309 เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์ 1/ 2 3
142 14/06/2561 11:47:57 MB10374 27073 เด็กหญิงเบญจพร สกุณา 2/12 3
141 14/06/2561 11:46:30 MB10014 26879 เด็กชายเตวิช ชัยมงคล 2/ 8 3
140 14/06/2561 11:45:18 MB10839 27519 เด็กหญิงพริริสา กิตติไพบูลย์พงษ์ 1/ 7 3
139 14/06/2561 11:45:12 MB10827 27507 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 1/ 7 3
138 14/06/2561 11:44:47 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 2/ 2 3
137 14/06/2561 11:44:39 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
136 14/06/2561 11:44:14 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
135 14/06/2561 11:44:10 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
134 14/06/2561 11:44:05 MB10958 27639 เด็กหญิงชลชนก สนั่นเมือง 1/10 3
133 14/06/2561 11:44:02 MB10959 27640 เด็กหญิงณภัทรา บุญนารักษ์ 1/10 3
132 14/06/2561 11:43:55 MB10956 27637 เด็กหญิงชนาภัทร มงคลศิลป์ 1/10 3
131 14/06/2561 11:43:35 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
130 14/06/2561 11:42:01 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
129 14/06/2561 11:41:39 MB09764 26629 เด็กหญิงกัญญรัตน์ วังสันเทียะ 2/ 2 3
128 14/06/2561 11:41:36 MB09780 26645 เด็กหญิงสุภาพร โพธิ์งาม 2/ 2 3
127 14/06/2561 11:41:31 MB10002 26867 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทศ 2/ 8 3
126 14/06/2561 11:41:27 MB10776 27457 เด็กชายชัยณรงค์ รัตนนท์ 1/ 6 3
125 14/06/2561 11:40:16 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
124 14/06/2561 11:38:45 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 1/ 2 3
123 14/06/2561 11:38:35 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 1/ 7 3
122 14/06/2561 11:38:12 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
121 14/06/2561 11:37:57 MB06925 24757 เด็กชายธฤต ตะกรุดเงิน 3/ 5 3
120 14/06/2561 11:37:49 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 2/ 1 3
119 14/06/2561 11:36:23 MB06922 24754 เด็กชายทรงวุฒิ ซอจะโป๊ะ 3/ 0 3
118 14/06/2561 11:36:18 MB10002 26867 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทศ 2/ 8 3
117 14/06/2561 11:35:44 MB07673 25859 นายศิวะรักษ์ เสื่อพรหม 6/ 9 3
116 14/06/2561 11:35:22 MB10852 27532 เด็กหญิงอารยา ศรีฉ่ำ 1/ 7 3
115 14/06/2561 11:35:14 MB10851 27531 เด็กหญิงอรัญญา บุญจันทร์ 1/ 7 3
114 14/06/2561 11:35:11 MB10849 27529 เด็กหญิงอมรรัตน์ เมืองสำราญ 1/ 7 3
113 14/06/2561 11:34:43 MB10963 27644 เด็กหญิงนลินญา พ่วงไพบูลย์ 1/10 3
112 14/06/2561 11:34:38 MB10830 27510 เด็กหญิงฉันทิศา หนูแสง 1/ 7 3
111 14/06/2561 11:34:26 MB10960 27641 เด็กหญิงณัชชา จงรักษ์ 1/10 3
110 14/06/2561 11:34:20 MB11008 27689 เด็กหญิงศศิรัตน์ กลิ่นอ้ม 1/11 3
109 14/06/2561 11:34:16 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
108 14/06/2561 11:34:11 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
107 14/06/2561 11:32:44 MB10831 27511 เด็กหญิงชลิฎา นานจันทร์ 1/ 7 3
106 14/06/2561 11:32:39 MB10942 27623 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ ทองยืน 1/10 3
105 14/06/2561 11:32:36 MB10989 27670 เด็กชายภัทรนันท์ หล้าเวียง 1/11 3
104 14/06/2561 11:32:28 MB10936 27617 เด็กชายธนดล สมภักดี 1/10 3
103 14/06/2561 11:32:24 MB10981 27662 เด็กชายณัฐภัทร วิวัฒนวุฒิชัยกุล 1/11 3
102 14/06/2561 11:32:15 MB10937 27618 เด็กชายธนพนธ์ สมภักดี 1/10 3
101 14/06/2561 11:32:14 MB10937 27618 เด็กชายธนพนธ์ สมภักดี 1/10 3
100 14/06/2561 11:32:09 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 1/ 7 3
99 14/06/2561 11:31:47 2222222 00000 / 3
98 14/06/2561 11:31:21 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 1/ 4 3
97 14/06/2561 11:31:17 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 1/ 1 3
96 14/06/2561 11:31:10 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 1/ 1 3
95 14/06/2561 11:31:05 MB07708 25256 นายอภิวิชญ์ โพธิ์สิทธิสีดา 4/ 5 3
94 14/06/2561 11:30:57 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 1/ 1 3
93 14/06/2561 11:30:50 MB10720 27401 เด็กหญิงนงนุช มอเน 1/ 4 3
92 14/06/2561 11:30:24 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
91 14/06/2561 11:30:10 MB10374 27073 เด็กหญิงเบญจพร สกุณา 2/12 3
90 14/06/2561 11:29:52 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 1/ 2 3
89 14/06/2561 11:29:48 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 1/ 2 3
88 14/06/2561 11:29:41 MB10366 27066 เด็กหญิงรุริญา ลำพันแดง 2/12 3
87 14/06/2561 11:29:39 MB10374 27073 เด็กหญิงเบญจพร สกุณา 2/12 3
86 14/06/2561 11:29:36 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 2/12 3
85 14/06/2561 11:29:29 MB10951 27632 เด็กชายอภิสิทธิ์ ช้างป่าต้น 1/10 3
84 14/06/2561 11:29:14 MB10621 27302 เด็กชายนนทนันท์ เพชรไม้ 1/ 2 3
83 14/06/2561 11:29:08 MB10941 27622 เด็กชายพลพล บุญเรืองลือ 1/10 3
82 14/06/2561 11:28:57 MB10984 27665 เด็กชายธีรเดช พรรคเจริญ 1/11 3
81 14/06/2561 11:28:52 MB10781 27462 เด็กชายพงศภัค อำภัย 1/ 6 3
80 14/06/2561 11:28:44 MB10751 27432 เด็กชายโพธิ์ประจักษ์ โพธิ์อ่อง 1/ 5 3
79 14/06/2561 11:28:37 MB10974 27655 เด็กชายกฤษฎากร มามี 1/11 3
78 14/06/2561 11:28:33 MB10736 27417 เด็กชายนครินทร์ อยู่โค 1/ 5 3
77 14/06/2561 11:28:27 MB10986 27667 เด็กชายนวพล กองณรงค์ 1/11 3
76 14/06/2561 11:28:19 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
75 14/06/2561 11:28:15 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 2/ 7 3
74 14/06/2561 11:28:08 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 1/ 2 3
73 14/06/2561 11:28:07 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 1/ 2 3
72 14/06/2561 11:28:00 MB10640 27321 เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง 1/ 2 3
71 14/06/2561 11:26:12 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 2/ 1 3
70 14/06/2561 11:26:05 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 2/11 3
69 14/06/2561 11:25:08 MB10701 27381 เด็กชายธัชพล ประการ 1/ 4 3
68 14/06/2561 11:24:55 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 2/11 3
67 14/06/2561 11:22:29 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
66 14/06/2561 11:22:25 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 1/ 4 3
65 14/06/2561 11:21:05 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
64 14/06/2561 11:20:17 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 2/ 1 3
63 14/06/2561 11:20:11 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
62 14/06/2561 11:20:07 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 2/11 3
61 14/06/2561 11:19:54 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 2/12 3
60 14/06/2561 11:19:51 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
59 14/06/2561 11:19:47 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
58 14/06/2561 11:19:42 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 2/12 3
57 14/06/2561 11:19:11 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 2/12 3
56 14/06/2561 11:19:07 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 2/12 3
55 14/06/2561 11:19:03 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
54 14/06/2561 11:19:00 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 2/12 3
53 14/06/2561 11:18:19 MB09794 26659 เด็กชายศรัณย์ภัทร โพธิ์เกตุ 2/ 3 3
52 14/06/2561 11:18:15 MB09798 26663 เด็กชายสุขาวดี ศรีประเสริฐ 2/ 3 3
51 14/06/2561 11:18:12 MB10570 27898 นางสาวศศินิพา โชติรัตน์ 2/ 3 3
50 14/06/2561 11:18:06 MB09786 26651 เด็กชายชญนนท์ ชื่นแช่ม 2/ 3 3
49 14/06/2561 11:18:02 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 2/ 3 3
48 14/06/2561 11:18:02 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 2/ 3 3
47 14/06/2561 11:18:01 MB09785 26650 เด็กชายกิตติภพ บุญมี 2/ 3 3
46 14/06/2561 11:17:45 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
45 14/06/2561 11:17:41 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 2/11 3
44 14/06/2561 11:17:36 MB10750 27431 เด็กชายอิสระ ทองสัมฤทธิ์ 1/ 5 3
43 14/06/2561 11:15:27 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 2/12 3
42 14/06/2561 11:15:23 MB10342 27042 เด็กชายนฤมิตร วงค์กฏ 2/12 3
41 14/06/2561 11:15:17 MB10700 27380 เด็กชายธนภูมิ แน่นอุดร 1/ 4 3
40 14/06/2561 11:15:10 MB10344 27044 เด็กชายปาณัสม์ จินดารักษ์ 2/12 3
39 14/06/2561 11:15:07 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 2/12 3
38 14/06/2561 11:15:00 MB10737 27418 เด็กชายนฤทธิ์ศักดิ์ ขำประไพ 1/ 5 3
37 14/06/2561 11:14:54 MB10345 27045 เด็กชายพงษ์รพี เงียบเย้า 2/12 3
36 14/06/2561 11:14:10 MB09756 26621 เด็กชายอนุชิต เเจ่มใส 2/ 2 3
35 14/06/2561 11:13:53 MB09796 26661 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีผิว 2/ 3 3
34 14/06/2561 11:13:45 MB09790 26655 เด็กชายรชต สมชนะ 2/ 3 3
33 14/06/2561 11:12:25 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
32 14/06/2561 11:12:25 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
31 14/06/2561 11:12:06 MB10693 27373 เด็กหญิงแก้วตา โสดา 1/ 3 3
30 14/06/2561 11:11:57 MB09914 26779 เด็กชายชาญวิทย์ กลัดเเป้น 2/ 6 3
29 14/06/2561 11:11:14 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 1/ 3 3
28 14/06/2561 11:11:01 MB10676 27357 เด็กหญิงชุดาภา ยางทอง 1/ 3 3
27 14/06/2561 11:10:53 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 1/ 3 3
26 14/06/2561 11:10:18 MB09818 26683 เด็กหญิงวิราวรรณ ลาสุดี 2/ 3 3
25 14/06/2561 11:10:14 MB09812 26677 เด็กหญิงพลอยมณี คำแสง 2/ 3 3
24 14/06/2561 11:10:09 MB09816 26681 เด็กหญิงรัตนาวดี สิทธิสุวรรณกุล 2/ 3 3
23 14/06/2561 11:10:04 MB10699 27379 เด็กชายธนกร คำภูมี 1/ 4 3
22 14/06/2561 11:09:48 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 2/11 3
21 14/06/2561 11:09:44 MB10698 27378 เด็กชายธนกร กล่อมใจ 1/ 4 3
20 14/06/2561 10:57:37 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
19 14/06/2561 10:57:10 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
18 14/06/2561 10:44:47 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 2/ 1 3
17 14/06/2561 07:54:34 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
16 14/06/2561 07:40:30 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
15 14/06/2561 07:40:12 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
14 14/06/2561 07:40:07 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 1/ 7 3
13 14/06/2561 07:39:46 MB09335 26206 เด็กหญิงตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 3/ 7 3
12 14/06/2561 07:35:47 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
11 14/06/2561 07:35:42 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
10 14/06/2561 07:35:35 MB10975 27656 เด็กชายกฤษฎาพร จุนสม 1/11 3
9 14/06/2561 07:34:44 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
8 14/06/2561 07:34:28 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
7 14/06/2561 07:31:24 MB10999 27680 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ พรมดวง 1/11 3
6 14/06/2561 07:29:36 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 4/ 7 3
5 14/06/2561 07:29:20 MB07750 25298 นายภราดร ฉายพิมาย 4/ 5 3
4 14/06/2561 07:27:32 MB10755 27436 เด็กหญิงปัณฑิตา หาญวิชา 1/ 5 3
3 14/06/2561 07:27:26 MB11013 27695 เด็กหญิงโยษิตา ปัดเทสัง 1/11 3
2 14/06/2561 07:27:20 MB10220 27120 นางสาวอมรรัตน์ ลาดถา 5/ 3 3
1 14/06/2561 06:49:54 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 2/ 2 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software