วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 14/09/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
354 14/09/2560 15:44:01 MB07954 25499 นางสาวชนนิกานต์ วันดี 3/ 6 3
353 14/09/2560 15:43:50 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 1/ 6 3
352 14/09/2560 15:43:03 MB10109 26974 เด็กหญิงนิสา กวางเเก้ว 1/10 3
351 14/09/2560 15:42:16 MB09855 26720 เด็กหญิงธิดา แก้วโชติ 1/ 4 3
350 14/09/2560 15:42:12 MB09861 26726 เด็กหญิงศิรประภา อุเทนสุด 1/ 4 3
349 14/09/2560 15:40:34 MB09895 26760 เด็กหญิงณัฐพร เลียงผา 1/ 5 3
348 14/09/2560 15:30:15 MB09587 26488 นางสาวบุญฑริก ทองสุข 5/ 8 3
347 14/09/2560 15:30:04 MB09585 26490 นางสาวรัตติกาล จารุพิมพ์ 5/ 8 3
346 14/09/2560 15:16:43 MB10047 26912 เด็กชายปิยะศักดิ์ นรนารถ 1/ 9 3
345 14/09/2560 15:15:49 MB07780 25328 เด็กหญิงสิริกร ปั้นอ่อน 3/ 2 3
344 14/09/2560 15:15:38 MB07782 25330 นางสาวสุดารัตน์ เกษไชย 3/ 2 3
343 14/09/2560 15:15:34 MB07760 25308 เด็กหญิงกุลธิดา สายมงคล 3/ 2 3
342 14/09/2560 15:08:08 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 1/ 1 3
341 14/09/2560 15:05:36 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 1/12 3
340 14/09/2560 15:05:33 MB07975 25521 นางสาวอังคณา ผลเพียร 3/ 6 3
339 14/09/2560 15:05:03 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 1/ 1 3
338 14/09/2560 15:03:50 MB07956 25501 เด็กหญิงชลธิชา ราชวงษ์ 3/ 6 3
337 14/09/2560 15:03:47 MB07976 25522 นางสาวอาภัสรา สีดา 3/ 6 3
336 14/09/2560 15:03:42 MB07951 25496 เด็กหญิงกัญญา กาละรัมย์ 3/ 6 3
335 14/09/2560 15:03:40 MB07975 25521 นางสาวอังคณา ผลเพียร 3/ 6 3
334 14/09/2560 15:02:48 MB09710 26575 เด็กชายภูริภัทร โคตรวงษ์จันทร์ 1/ 1 3
333 14/09/2560 15:02:39 MB09841 26706 เด็กชายศุภเศรษฐ์ กัลลประวิทย์ 1/ 4 3
332 14/09/2560 15:02:36 MB09706 26571 เด็กชายธนภัทร อยู่รอง 1/ 1 3
331 14/09/2560 15:01:16 MB09704 26569 เด็กชายทยากร เชื้อชาญ 1/ 1 3
330 14/09/2560 15:00:56 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 3/ 6 3
329 14/09/2560 15:00:52 MB07952 25497 นางสาวกัญยาณี คำดอนใจ 3/ 6 3
328 14/09/2560 14:58:53 MB09866 26731 เด็กหญิงอภิญญา เอี่ยมเขียว 1/ 4 3
327 14/09/2560 14:58:50 MB09860 26725 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร งามขำ 1/ 4 3
326 14/09/2560 14:58:45 MB09156 26028 เด็กหญิงนริศรา เหมือดสุรินทร์ 2/ 3 3
325 14/09/2560 14:57:00 MB07561 25744 นางสาวสุทธาสินี ชนะทะเล 6/ 2 3
324 14/09/2560 14:56:58 MB07559 25742 นางสาวภคินี ทับยา 6/ 2 3
323 14/09/2560 14:56:46 MB00000 24542 6/ 2 3
322 14/09/2560 14:56:42 MB05887 23564 เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณโชติ 6/ 2 3
321 14/09/2560 14:56:38 MB05880 23557 นา่งสาวคัทลียา สุขใจ 6/ 2 3
320 14/09/2560 14:56:33 MB07543 25726 นายภาคภูมิ โอสถ 6/ 2 3
319 14/09/2560 14:56:22 MB07549 25732 นางสาวณวพร เปิ้นมั่นคง 6/ 2 3
318 14/09/2560 14:56:18 MB07563 25746 นางสาวอนัญพร คำจีนสี 6/ 2 3
317 14/09/2560 14:54:58 MB09397 26268 เด็กหญิงมณีรัตนา อุ่นเสนา 2/ 8 3
316 14/09/2560 14:54:55 MB09391 26262 เด็กหญิงพัณณิตา แสนน้อย 2/ 8 3
315 14/09/2560 14:54:50 MB09381 26252 เด็กหญิงชุติกานต์ แจ่มดอน 2/ 8 3
314 14/09/2560 14:54:46 MB00000 26559 2/ 8 3
313 14/09/2560 14:54:44 MB00000 26559 2/ 8 3
312 14/09/2560 14:54:39 MB09170 26042 เด็กหญิงสิรามล จันทร์แจ้ง 2/ 3 3
311 14/09/2560 14:54:03 MB09951 26816 เด็กหญิงเขมิกา กองกุหลาบ 1/ 6 3
310 14/09/2560 14:53:19 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 1/ 6 3
309 14/09/2560 14:52:38 MB09889 26754 เด็กหญิงจันทราลักษณ์ แก้วระวัง 1/ 5 3
308 14/09/2560 14:51:37 MB04489 22149 นางสาวณัฐณิชา ม่วงคำ 6/ 4 3
307 14/09/2560 14:51:29 MB07162 24994 เด็กชายศุภมงคล เศรษฐา 3/10 3
306 14/09/2560 14:51:20 MB08134 25680 เด็กชายเสกสรรค์ บุญเลิศ 3/10 3
305 14/09/2560 14:50:52 MB08120 25666 นายณัฐวุฒิ สว่างประทีป 3/10 3
304 14/09/2560 14:50:43 MB07163 24995 เด็กชายสุธี โกจินอก 3/10 3
303 14/09/2560 14:50:32 MB08118 25664 เด็กชายชัชวาล จันทา 3/10 3
302 14/09/2560 14:50:22 MB08134 25680 เด็กชายเสกสรรค์ บุญเลิศ 3/10 3
301 14/09/2560 14:48:37 MB09898 26763 เด็กหญิงธันยพร ภูแก้ว 1/ 5 3
300 14/09/2560 14:48:33 MB09899 26764 เด็กหญิงธิติยา มูลกะศก 1/ 5 3
299 14/09/2560 14:48:25 MB09898 26763 เด็กหญิงธันยพร ภูแก้ว 1/ 5 3
298 14/09/2560 14:48:22 MB09900 26765 เด็กหญิงธีมาพร พุกคุ่ย 1/ 5 3
297 14/09/2560 14:48:17 MB09908 26773 เด็กหญิงสุชาดา คำปลิว 1/ 5 3
296 14/09/2560 14:48:10 MB09898 26763 เด็กหญิงธันยพร ภูแก้ว 1/ 5 3
295 14/09/2560 14:47:43 MB09903 26768 เด็กหญิงปนัดดา กุลเจริญ 1/ 5 3
294 14/09/2560 14:47:36 MB09895 26760 เด็กหญิงณัฐพร เลียงผา 1/ 5 3
293 14/09/2560 14:41:21 MB07647 25833 นางสาวปฏิมากรณ์ ติ้วสุวรรณบวร 6/ 7 3
292 14/09/2560 14:41:12 MB07642 25828 นางสาวจุฑามาศ เถาะรอด 6/ 7 3
291 14/09/2560 14:41:08 MB07655 25841 นางสาววาสนา นาคีสังข์ 6/ 7 3
290 14/09/2560 14:40:17 MB07647 25833 นางสาวปฏิมากรณ์ ติ้วสุวรรณบวร 6/ 7 3
289 14/09/2560 14:40:11 MB07642 25828 นางสาวจุฑามาศ เถาะรอด 6/ 7 3
288 14/09/2560 14:40:07 MB07655 25841 นางสาววาสนา นาคีสังข์ 6/ 7 3
287 14/09/2560 14:13:30 MB05880 23557 นา่งสาวคัทลียา สุขใจ 6/ 2 3
286 14/09/2560 14:13:25 MB07545 25728 นางสาวกชกร บุญปัญญา 6/ 2 3
285 14/09/2560 14:11:54 MB07544 25727 นายภานุวัฒน์ ก๋งเฮง 6/ 2 3
284 14/09/2560 14:11:43 MB07541 25724 นายณัฐพงศ์ ไชยชาย 6/ 2 3
283 14/09/2560 14:11:40 MB05887 23564 เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณโชติ 6/ 2 3
282 14/09/2560 14:11:28 MB07560 25743 นางสาวศศิธร ช้างป่าต้น 6/ 2 3
281 14/09/2560 14:11:10 MB00000 24542 6/ 2 3
280 14/09/2560 14:11:04 MB07559 25742 นางสาวภคินี ทับยา 6/ 2 3
279 14/09/2560 14:10:52 MB07565 25748 นางสาวเบญญาภา เล่ห์กล 6/ 2 3
278 14/09/2560 14:09:58 MB07561 25744 นางสาวสุทธาสินี ชนะทะเล 6/ 2 3
277 14/09/2560 14:09:54 MB07552 25735 นางสาวธัญชนก ตะกรุดแก้ว 6/ 2 3
276 14/09/2560 14:09:50 MB07546 25729 นางสาวกุลสตรี สีดาพงษ์ 6/ 2 3
275 14/09/2560 14:09:45 MB05621 23298 นางสาวพัชราภรณ์ ทองแปลง 6/ 2 3
274 14/09/2560 14:09:42 MB07543 25726 นายภาคภูมิ โอสถ 6/ 2 3
273 14/09/2560 14:09:31 MB07566 25749 นางสาวเฟื่องฟ้า นาภูทัด 6/ 2 3
272 14/09/2560 14:09:28 MB07563 25746 นางสาวอนัญพร คำจีนสี 6/ 2 3
271 14/09/2560 14:09:26 MB07549 25732 นางสาวณวพร เปิ้นมั่นคง 6/ 2 3
270 14/09/2560 14:05:23 MB09497 26376 นางสาวเหมรัตน์ ชาญกิจ 5/ 1 3
269 14/09/2560 14:05:17 MB09496 26377 นางสาวไพรินทร์ สิทธิ์น้อย 5/ 1 3
268 14/09/2560 14:05:14 MB09507 26366 นางสาวกชกร กองณรงค์ 5/ 1 3
267 14/09/2560 14:05:01 MB09505 26368 นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร 5/ 1 3
266 14/09/2560 14:04:58 MB06535 24239 เด็กชายกีรติกานต์ เพิ่มพูลพานิช 5/ 1 3
265 14/09/2560 14:04:56 MB09500 26373 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี 5/ 1 3
264 14/09/2560 14:04:47 MB09503 26370 นางสาวณัชชา เเจ้งประยูร 5/ 1 3
263 14/09/2560 14:04:28 MB06304 23925 เด็กชายณัฐวุฒิ พหลยุทธ 5/ 0 3
262 14/09/2560 14:04:24 MB09504 26369 นางสาวฐิติพร ภูมิชัยสิทธิ์ 5/ 1 3
261 14/09/2560 14:04:10 MB05997 23674 นางสาววิภา ทาจิ๋ว 6/ 0 3
260 14/09/2560 13:21:13 MB09165 26037 เด็กหญิงลักษ์คณา คณิสาร 2/ 3 3
259 14/09/2560 13:21:04 MB09163 26035 เด็กหญิงรินรดา โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ 2/ 3 3
258 14/09/2560 13:20:58 MB09169 26041 เด็กหญิงศิริวาพร วิสาขะ 2/ 3 3
257 14/09/2560 13:20:55 MB09170 26042 เด็กหญิงสิรามล จันทร์แจ้ง 2/ 3 3
256 14/09/2560 13:14:45 MB09381 26252 เด็กหญิงชุติกานต์ แจ่มดอน 2/ 8 3
255 14/09/2560 13:13:59 MB06320 23946 เด็กหญิงดวงมณี กลิ่นจันทร์ 5/ 1 3
254 14/09/2560 13:13:52 MB00000 26559 2/ 8 3
253 14/09/2560 13:13:50 MB00000 26559 2/ 8 3
252 14/09/2560 13:13:47 MB09376 26247 เด็กชายอัครพนธ์ รัตนะพันธ์ 2/ 8 3
251 14/09/2560 13:13:36 MB09358 26229 เด็กชายณัฐกนต์ เผือกงาม 2/ 8 3
250 14/09/2560 13:13:30 MB09027 26231 เด็กชายดนัย น้อยวงษ์ 2/ 8 3
249 14/09/2560 13:13:27 MB06333 23965 เด็กหญิงสุดารัตน์ พันธุมิตร 5/ 1 3
248 14/09/2560 13:13:14 MB09397 26268 เด็กหญิงมณีรัตนา อุ่นเสนา 2/ 8 3
247 14/09/2560 13:13:10 MB09391 26262 เด็กหญิงพัณณิตา แสนน้อย 2/ 8 3
246 14/09/2560 13:13:02 MB06331 23961 เด็กหญิงวิลาวัณย์ ขอกลาง 5/ 1 3
245 14/09/2560 13:13:00 MB06332 23963 เด็กหญิงสกาวใจ แจ่มแจ้ง 5/ 1 3
244 14/09/2560 13:12:55 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 5/ 1 3
243 14/09/2560 13:12:38 MB09236 26107 เด็กชายพิชิตชัย ฉิมประดิษฐ์ 2/ 5 3
242 14/09/2560 13:12:17 MB09224 26096 เด็กชายณัฏฐกร ดวงแสนโย 2/ 5 3
241 14/09/2560 13:09:32 MB09097 25975 เด็กชายอิทธิ เสียดกลาง 2/ 2 3
240 14/09/2560 13:09:27 MB09100 25978 เด็กหญิงกฤษณา อามีน 2/ 2 3
239 14/09/2560 13:09:23 MB09099 25977 เด็กชายเหมันต์ ผ่องคณะ 2/ 2 3
238 14/09/2560 13:09:19 MB09098 25976 เด็กชายอโณทัย ชัยกุล 2/ 2 3
237 14/09/2560 13:09:08 MB09092 25970 เด็กชายศักรินทร์ แก้วหนองสังข์ 2/ 2 3
236 14/09/2560 13:09:04 MB09091 25969 เด็กชายพีรพล ศรีงาม 2/ 2 3
235 14/09/2560 13:08:40 MB08035 25581 เด็กชายวุฒิชัย ประนม 3/ 8 3
234 14/09/2560 13:08:27 MB09092 25970 เด็กชายศักรินทร์ แก้วหนองสังข์ 2/ 2 3
233 14/09/2560 13:08:19 MB09089 25967 เด็กชายนนทวัฒน์ แสงร้อยเอ็ด 2/ 2 3
232 14/09/2560 13:08:12 MB07569 25752 นายณัฐวุฒิ งอกข้าวนก 6/ 3 3
231 14/09/2560 13:08:02 MB05747 23424 นายศราวิญญูญ์ พุ่มจันทร์ 6/ 3 3
230 14/09/2560 13:08:02 MB05747 23424 นายศราวิญญูญ์ พุ่มจันทร์ 6/ 3 3
229 14/09/2560 13:08:01 MB05747 23424 นายศราวิญญูญ์ พุ่มจันทร์ 6/ 3 3
228 14/09/2560 13:07:58 MB05747 23424 นายศราวิญญูญ์ พุ่มจันทร์ 6/ 3 3
227 14/09/2560 13:07:53 MB09082 25960 เด็กชายณัฐยศ เรือนกญา 2/ 2 3
226 14/09/2560 13:07:49 MB07587 25772 นางสาววรัญญา มาศเจริญ 6/ 3 3
225 14/09/2560 13:07:46 MB05907 23584 นางสาวเบญจมาภรณ์ เฉิดจินดา 6/ 3 3
224 14/09/2560 13:07:42 MB07580 25763 นางสาวธนาภรณ์ ยิ้มละม้าย 6/ 3 3
223 14/09/2560 13:07:25 MB09088 25966 เด็กชายธัชพล จิตรกลาง 2/ 2 3
222 14/09/2560 13:07:16 MB10264 27160 นายพงศกร ทองนอก 4/ 6 3
221 14/09/2560 13:07:11 MB09085 25963 เด็กชายธนพลธ์ เบิกบาน 2/ 2 3
220 14/09/2560 13:07:07 MB09093 25971 เด็กชายสมทรง ดวงรัตน์ 2/ 2 3
219 14/09/2560 13:07:01 MB09096 25974 เด็กชายอนุสรณ์ เหรียญไทย 2/ 2 3
218 14/09/2560 13:06:42 MB09083 25961 เด็กชายณัฐวุฒิ ขอบเต้น 2/ 2 3
217 14/09/2560 13:06:38 MB09087 25965 เด็กชายธนวัฒน์ ละออเอี่ยม 2/ 2 3
216 14/09/2560 13:06:34 MB09086 25964 เด็กชายธนภัทร สมบุญทวงษ์ 2/ 2 3
215 14/09/2560 13:06:31 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 4/ 1 3
214 14/09/2560 13:06:26 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 4/ 1 3
213 14/09/2560 13:06:23 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 4/ 1 3
212 14/09/2560 13:06:19 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 4/ 1 3
211 14/09/2560 13:05:59 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 4/ 1 3
210 14/09/2560 13:05:20 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 5/ 1 3
209 14/09/2560 13:03:12 MB09507 26366 นางสาวกชกร กองณรงค์ 5/ 1 3
208 14/09/2560 13:03:08 MB09497 26376 นางสาวเหมรัตน์ ชาญกิจ 5/ 1 3
207 14/09/2560 13:03:01 MB09496 26377 นางสาวไพรินทร์ สิทธิ์น้อย 5/ 1 3
206 14/09/2560 13:02:05 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
205 14/09/2560 13:01:26 MB07549 25732 นางสาวณวพร เปิ้นมั่นคง 6/ 2 3
204 14/09/2560 13:01:19 MB05621 23298 นางสาวพัชราภรณ์ ทองแปลง 6/ 2 3
203 14/09/2560 13:01:17 MB07563 25746 นางสาวอนัญพร คำจีนสี 6/ 2 3
202 14/09/2560 13:00:21 MB05626 23303 นางสาววรางคณา แสงตะวัน 6/ 1 3
201 14/09/2560 12:56:12 MB10273 27169 นายธวัชชัย เข็มทอง 4/ 7 3
200 14/09/2560 12:53:22 MB07531 25714 นางสาวชุติมณฑน์ ภู่ระยับ 6/ 1 3
199 14/09/2560 12:53:16 MB05626 23303 นางสาววรางคณา แสงตะวัน 6/ 1 3
198 14/09/2560 12:53:14 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
197 14/09/2560 12:51:16 MB09669 26474 นายกฤษกร แม้นเหมือน 5/ 8 3
196 14/09/2560 12:49:28 MB06032 23709 นางสาวดรุณี ทองสุข 6/ 1 3
195 14/09/2560 12:49:13 MB00000 27116 4/ 3 3
194 14/09/2560 12:49:02 MB10217 27117 นางสาวพันธิตรา รอดสัมฤทธิ์ 4/ 3 3
193 14/09/2560 12:48:59 MB10218 27118 นางสาววิชญาพร สุขวัฒนากอบกุล 4/ 3 3
192 14/09/2560 12:48:45 MB06036 23713 นางสาวปิยะฉัตร เสมอเหมือน 6/ 1 3
191 14/09/2560 12:48:39 MB06048 23725 นางสาวเจตนพร เพ็ชร์อินทร์ 6/ 1 3
190 14/09/2560 12:47:44 MB10273 27169 นายธวัชชัย เข็มทอง 4/ 7 3
189 14/09/2560 12:47:41 MB10281 27176 นางสาวญาดา พันธุ์เอก 4/ 7 3
188 14/09/2560 12:43:26 MB05643 23320 นายธีนุพงษ์ บุษบง 6/ 4 3
187 14/09/2560 12:42:56 MB07581 25764 นางสาวธิภาวดี อ่อนนิ่มนิตย์ 6/ 3 3
186 14/09/2560 12:42:49 MB05907 23584 นางสาวเบญจมาภรณ์ เฉิดจินดา 6/ 3 3
185 14/09/2560 12:42:42 MB07580 25763 นางสาวธนาภรณ์ ยิ้มละม้าย 6/ 3 3
184 14/09/2560 12:42:37 MB07587 25772 นางสาววรัญญา มาศเจริญ 6/ 3 3
183 14/09/2560 12:42:31 MB05759 23436 นางสาวปาณิสรา ทองสว่าง 6/ 3 3
182 14/09/2560 12:42:13 MB07572 25755 นายวุฒิชัย ศรีวิชัย 6/ 3 3
181 14/09/2560 12:40:03 MB05602 23279 นายศุภกิตติ์ สุขนา 6/ 4 3
180 14/09/2560 12:39:58 MB05729 23406 นายชิรวิทย์ กลิ่นคล้ายกัน 6/ 4 3
179 14/09/2560 12:39:54 MB06313 23937 เด็กชายอนุสรณ์ สืบสายเกิด 5/ 1 3
178 14/09/2560 12:39:47 MB06018 23695 นายอนันต์ บรรดาศักดิ์ 6/ 1 3
177 14/09/2560 12:39:36 MB07527 25712 นายนิติรัฐ สุภาพรม 6/ 1 3
176 14/09/2560 12:39:30 MB07530 25713 นายวรวัฒน์ แสนศิริ 6/ 1 3
175 14/09/2560 12:38:37 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 4/ 1 3
174 14/09/2560 12:38:32 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 4/ 1 3
173 14/09/2560 12:38:24 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 4/ 1 3
172 14/09/2560 12:38:19 MB09505 26368 นางสาวฐิติญาภัณณ์ วิศิษฏ์นันทกร 5/ 1 3
171 14/09/2560 12:38:17 MB09503 26370 นางสาวณัชชา เเจ้งประยูร 5/ 1 3
170 14/09/2560 12:38:13 MB09499 26374 นางสาวอารียา ศรประดิษฐ 5/ 1 3
169 14/09/2560 12:38:08 MB09500 26373 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี 5/ 1 3
168 14/09/2560 12:37:52 MB09504 26369 นางสาวฐิติพร ภูมิชัยสิทธิ์ 5/ 1 3
167 14/09/2560 12:36:58 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 4/ 1 3
166 14/09/2560 12:36:49 MB10189 27088 นางสาวศุภิสรา ผ่องเเผ้ว 4/ 1 3
165 14/09/2560 12:36:41 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 4/ 1 3
164 14/09/2560 12:36:35 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 4/ 1 3
163 14/09/2560 12:36:33 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 4/ 1 3
162 14/09/2560 12:35:48 MB10179 27079 นายอาทิตย์ มั่นคง 4/ 1 3
161 14/09/2560 12:35:43 MB06777 24563 เด็กชายทวีโชคชัย เคหนาค 4/ 1 3
160 14/09/2560 12:35:35 MB06515 24216 เด็กหญิงนรินที คูสุวรรณ 5/ 1 3
159 14/09/2560 12:34:29 MB05837 23514 เด็กหญิงกนกวรรณ บุญบันดาลจิตร์ 3/ 6 3
158 14/09/2560 12:34:16 MB05825 23502 นายธนวินท์ เชื้ออ่อน 6/ 8 3
157 14/09/2560 12:34:11 MB05845 23522 นางสาวผกามาศ ผิวทองงาม 6/ 0 3
156 14/09/2560 12:34:08 MB05861 23538 นางสาวอรนภา มีแสงแวว 6/ 8 3
155 14/09/2560 12:33:51 MB10263 27159 นายนิรุธ อารมย์ 4/ 6 3
154 14/09/2560 12:33:46 MB10274 27170 นายธิฆัมพร อารีย์ 4/ 7 3
153 14/09/2560 12:31:48 MB05892 23569 เด็กหญิงปิยธิดา สำเริง 6/ 3 3
152 14/09/2560 12:31:46 MB09696 26532 นางสาวณฐมน ชนะน้อย 6/ 3 3
151 14/09/2560 12:28:56 MB10264 27160 นายพงศกร ทองนอก 4/ 6 3
150 14/09/2560 12:28:53 MB06789 24575 เด็กชายอังกุล บุญจันทร์ 4/ 6 3
149 14/09/2560 12:28:48 MB06784 24570 เด็กชายภาคิน นันโต 4/ 3 3
148 14/09/2560 12:23:42 MB07569 25752 นายณัฐวุฒิ งอกข้าวนก 6/ 3 3
147 14/09/2560 12:23:38 MB07576 25759 นายเอกราช ฉลาดแย้ม 6/ 3 3
146 14/09/2560 12:20:33 MB06037 23714 นางสาวพลอยไพลิน สุขศรีทอง 6/ 5 3
145 14/09/2560 12:20:28 MB06038 23715 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วมณี 6/ 5 3
144 14/09/2560 12:19:25 MB05965 23642 นายธนโชติ หงษ์ยิ้ม 6/ 5 3
143 14/09/2560 12:19:23 MB06013 23690 นายภูวณัฎฐ์ น้ำดอกไม้ 6/ 5 3
142 14/09/2560 12:19:21 MB06013 23690 นายภูวณัฎฐ์ น้ำดอกไม้ 6/ 5 3
141 14/09/2560 12:19:15 MB10227 27127 นายศิริศักดิ์ ยอดบุรุษ 4/ 4 3
140 14/09/2560 12:19:07 MB10228 27128 นายโชติสิริกุล ญาณธานี 4/ 4 3
139 14/09/2560 12:18:57 MB07014 24845 เด็กชายรัฐนันท์ ตะกรุดเพ็ง 4/ 4 3
138 14/09/2560 12:18:17 2222222 00000 / 3
137 14/09/2560 12:18:14 2222222 00000 / 3
136 14/09/2560 12:18:09 2222222 00000 / 3
135 14/09/2560 12:16:16 MB05971 23648 นายสมพงษ์ พานแก้ว 6/ 5 3
134 14/09/2560 12:16:12 MB06014 23691 นายภูวดล ช่างเหลา 6/ 5 3
133 14/09/2560 12:15:22 MB07563 25746 นางสาวอนัญพร คำจีนสี 6/ 2 3
132 14/09/2560 12:15:21 MB07563 25746 นางสาวอนัญพร คำจีนสี 6/ 2 3
131 14/09/2560 12:15:14 MB05623 23300 นางสาวมณีพรรณ สงวนศักดิ์ 6/ 1 3
130 14/09/2560 12:15:07 MB05620 23297 นางสาวปุษยา เครือทองศรี 6/ 1 3
129 14/09/2560 12:15:01 MB05615 23292 นางสาวฐิติพร สละชีพ 6/ 1 3
128 14/09/2560 12:14:57 MB05622 23299 นางสาวภัทราพร สินธุไชย 6/ 1 3
127 14/09/2560 12:14:48 MB05621 23298 นางสาวพัชราภรณ์ ทองแปลง 6/ 2 3
126 14/09/2560 12:14:44 MB07549 25732 นางสาวณวพร เปิ้นมั่นคง 6/ 2 3
125 14/09/2560 12:13:24 MB05898 23575 นางสาววริษา จูทา 6/ 1 3
124 14/09/2560 12:13:19 MB07535 25718 นางสาววรรทกานต์ โสไกร 6/ 1 3
123 14/09/2560 12:13:12 MB07532 25715 นางสาวปนัสยา บ้วนนอก 6/ 1 3
122 14/09/2560 12:12:52 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
121 14/09/2560 12:12:01 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 3/ 1 3
120 14/09/2560 12:11:52 MB07702 25251 นายภานุพงศ์ กองพันธ์ 3/ 1 3
119 14/09/2560 12:11:47 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 3/ 7 3
118 14/09/2560 11:59:38 MB07570 25753 นายธนวัฒน์ ลอยวงษ์ 6/ 3 3
117 14/09/2560 11:59:11 MB05747 23424 นายศราวิญญูญ์ พุ่มจันทร์ 6/ 3 3
116 14/09/2560 11:59:02 MB05739 23416 นายรัฐพงษ์ บุญนารักษ์ 6/ 3 3
115 14/09/2560 11:58:58 MB07575 25758 นายเฉลิมชาติ คงไทย 6/ 3 3
114 14/09/2560 11:56:21 MB08021 25567 นางสาวเยาวลักษณ์ คูนา 3/ 7 3
113 14/09/2560 11:56:17 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 3/ 7 3
112 14/09/2560 11:53:45 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 1/ 9 3
111 14/09/2560 11:51:09 MB09794 26659 เด็กชายศรัณย์ภัทร โพธิ์เกตุ 1/ 3 3
110 14/09/2560 11:51:05 MB09797 26662 เด็กชายสิทธิศักดิ์ สวรรณา 1/ 3 3
109 14/09/2560 11:51:01 MB10374 27073 เด็กหญิงเบญจพร สกุณา 1/12 3
108 14/09/2560 11:50:52 MB10366 27066 เด็กหญิงรุริญา ลำพันแดง 1/12 3
107 14/09/2560 11:50:23 MB09798 26663 เด็กชายสุขาวดี ศรีประเสริฐ 1/ 3 3
106 14/09/2560 11:49:20 MB09920 26785 เด็กชายพัทธพงศ์ เเก้วขุนทด 1/ 6 3
105 14/09/2560 11:49:16 MB09915 26780 เด็กชายณฐพล สิงหลสาย 1/ 6 3
104 14/09/2560 11:49:12 MB09912 26777 เด็กชายกวี กุมพันธ์ 1/ 6 3
103 14/09/2560 11:47:58 MB08009 25555 เด็กหญิงปวีณา เวชประสิทธิ์ 3/ 7 3
102 14/09/2560 11:47:54 MB08005 25551 นางสาวทิวากร ดอนประดู่ 3/ 7 3
101 14/09/2560 11:47:51 MB09991 26856 เด็กหญิงศศิกานต์ สมวงษ์ 1/ 7 3
100 14/09/2560 11:47:49 MB09967 26832 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 1/ 7 3
99 14/09/2560 11:47:44 MB09992 26857 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 1/ 7 3
98 14/09/2560 11:47:32 MB09975 26840 เด็กหญิงณัฐดา เอี่ยมลออ 1/ 7 3
97 14/09/2560 11:47:23 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 1/ 9 3
96 14/09/2560 11:47:20 MB10069 26934 เด็กหญิงภัทราภรณ์ แก้วระวัง 1/ 9 3
95 14/09/2560 11:44:54 MB09292 26163 เด็กหญิงธนาภรณ์ ผมงาม 2/ 6 3
94 14/09/2560 11:44:46 MB09302 26173 เด็กหญิงศศิธร โตทองหล่อ 2/ 6 3
93 14/09/2560 11:44:31 MB09301 26172 เด็กหญิงวัลลิภา มีแก้ว 2/ 6 3
92 14/09/2560 11:44:28 MB09301 26172 เด็กหญิงวัลลิภา มีแก้ว 2/ 6 3
91 14/09/2560 11:44:23 MB09310 26181 เด็กหญิงเจียระนัยพร โพธิ์กล่ำ 2/ 6 3
90 14/09/2560 11:42:09 MB09062 25940 เด็กหญิงชนิกานต์ อิ่มพร้อม 2/ 1 3
89 14/09/2560 11:42:06 MB09072 25950 เด็กหญิงยิ่งกมล อภิสิทธิ์โสภณ 2/ 1 3
88 14/09/2560 11:41:45 MB09055 25934 เด็กหญิงกนกวรรณ เสาแก่น 2/ 1 3
87 14/09/2560 11:41:25 MB09925 26790 เด็กชายภูมรินท์ จันทเริง 1/ 6 3
86 14/09/2560 11:41:11 MB09077 25955 เด็กหญิงสิทธิพร สุระทศ 2/ 1 3
85 14/09/2560 11:41:08 MB09067 25945 เด็กหญิงนวรัตน์ บญทวี 2/ 1 3
84 14/09/2560 11:41:05 MB09056 25935 เด็กหญิงกรกนก เฉิดจินดา 2/ 1 3
83 14/09/2560 11:40:59 MB09057 25936 เด็กหญิงกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 2/ 1 3
82 14/09/2560 11:40:56 MB09069 25947 เด็กหญิงพัชฌา ทาสี 2/ 1 3
81 14/09/2560 11:40:20 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 1/ 1 3
80 14/09/2560 11:39:44 MB09812 26677 เด็กหญิงพลอยมณี คำแสง 1/ 3 3
79 14/09/2560 11:39:39 MB09819 26684 เด็กหญิงว่านทอง ดังโพนทอง 1/ 3 3
78 14/09/2560 11:38:33 MB07951 25496 เด็กหญิงกัญญา กาละรัมย์ 3/ 6 3
77 14/09/2560 11:38:25 MB09701 26566 เด็กชายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 1/ 1 3
76 14/09/2560 11:38:20 MB09702 26567 เด็กชายณภัทร สีบุญ 1/ 1 3
75 14/09/2560 11:38:13 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 1/ 1 3
74 14/09/2560 11:38:05 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 1/12 3
73 14/09/2560 11:38:03 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 1/12 3
72 14/09/2560 11:37:47 MB09063 25941 เด็กหญิงชยาภรณ์ ลิ้มทัศไนยกุล 2/ 1 3
71 14/09/2560 11:37:37 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
70 14/09/2560 11:37:36 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
69 14/09/2560 11:37:36 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
68 14/09/2560 11:37:36 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
67 14/09/2560 11:37:35 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
66 14/09/2560 11:37:34 MB09826 26691 เด็กชายกฤษณ แก้วขุนทด 1/ 4 3
65 14/09/2560 11:35:18 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 3/ 7 3
64 14/09/2560 11:33:04 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 3/ 1 3
63 14/09/2560 11:33:01 MB07702 25251 นายภานุพงศ์ กองพันธ์ 3/ 1 3
62 14/09/2560 11:32:44 MB09156 26028 เด็กหญิงนริศรา เหมือดสุรินทร์ 2/ 3 3
61 14/09/2560 11:31:56 MB09830 26695 เด็กชายจุฑาภัทร พันธุ์เกตุ 1/ 4 3
60 14/09/2560 11:31:37 MB09838 26703 เด็กชายยอดขวัญ ฉิมมะวัน 1/ 4 3
59 14/09/2560 11:31:28 MB09774 26639 เด็กหญิงภัทรธิดา นิตสายทอง 1/ 2 3
58 14/09/2560 11:31:20 MB09796 26661 เด็กชายสิทธิศักดิ์ ศรีผิว 1/ 3 3
57 14/09/2560 11:31:15 MB09790 26655 เด็กชายรชต สมชนะ 1/ 3 3
56 14/09/2560 11:31:09 MB09912 26777 เด็กชายกวี กุมพันธ์ 1/ 6 3
55 14/09/2560 11:31:05 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
54 14/09/2560 11:27:23 MB07527 25712 นายนิติรัฐ สุภาพรม 6/ 1 3
53 14/09/2560 11:27:17 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
52 14/09/2560 11:27:15 MB07528 25711 นายธนวัฒน์ สุขศิริ 6/ 1 3
51 14/09/2560 11:27:04 MB07530 25713 นายวรวัฒน์ แสนศิริ 6/ 1 3
50 14/09/2560 11:26:59 MB05757 23434 นางสาวปนัดดา สินธุไชย 6/ 1 3
49 14/09/2560 11:26:56 MB05613 23290 นางสาวกาญจนา แย้มแสง 6/ 1 3
48 14/09/2560 11:26:51 MB06032 23709 นางสาวดรุณี ทองสุข 6/ 1 3
47 14/09/2560 11:26:47 MB07531 25714 นางสาวชุติมณฑน์ ภู่ระยับ 6/ 1 3
46 14/09/2560 11:26:42 MB05619 23296 นางสาวนวพร สีราคำ 6/ 1 3
45 14/09/2560 11:26:40 MB05898 23575 นางสาววริษา จูทา 6/ 1 3
44 14/09/2560 11:26:36 MB05750 23427 นางสาวกรรณิการ์ บุญโสมพันธ์ 6/ 1 3
43 14/09/2560 11:26:32 MB05626 23303 นางสาววรางคณา แสงตะวัน 6/ 1 3
42 14/09/2560 11:26:29 2222222 00000 / 3
41 14/09/2560 11:26:27 MB06036 23713 นางสาวปิยะฉัตร เสมอเหมือน 6/ 1 3
40 14/09/2560 11:26:24 MB07532 25715 นางสาวปนัสยา บ้วนนอก 6/ 1 3
39 14/09/2560 11:26:21 MB07535 25718 นางสาววรรทกานต์ โสไกร 6/ 1 3
38 14/09/2560 11:26:05 MB05598 23275 นายภัทรพงศ์ แสงทอง 6/ 1 3
37 14/09/2560 11:25:58 MB05608 23285 เด็กหญิงกนกพร พลอยสวัสดิ์ 3/ 1 3
36 14/09/2560 11:25:52 MB05910 23587 นางสาวโสรยา เกษร 6/ 1 3
35 14/09/2560 11:25:47 MB05882 23559 นางสาวจิราภรณ์ ฉากมงคล 6/ 1 3
34 14/09/2560 11:25:42 MB05623 23300 นางสาวมณีพรรณ สงวนศักดิ์ 6/ 1 3
33 14/09/2560 11:25:39 MB05615 23292 นางสาวฐิติพร สละชีพ 6/ 1 3
32 14/09/2560 11:25:36 MB05628 23305 นางสาวสุภาพร อินทร์โชติ 6/ 1 3
31 14/09/2560 11:25:34 MB05604 23281 นายอนาวิน คึขุนทด 6/ 1 3
30 14/09/2560 11:25:30 MB05622 23299 นางสาวภัทราพร สินธุไชย 6/ 1 3
29 14/09/2560 11:22:57 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 1/ 1 3
28 14/09/2560 08:21:29 MB09315 26186 เด็กชายณัชพล สงวนศักดิ์ 2/ 7 3
27 14/09/2560 08:21:24 MB09588 26487 นางสาวนิศารัตน์ ฟักบุญ 5/ 8 3
26 14/09/2560 08:21:21 MB09316 26187 เด็กชายณัฐวุฒิ ท้าวดี 2/ 7 3
25 14/09/2560 08:21:14 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
24 14/09/2560 08:21:03 MB05529 23211 นางสาวพัชรินทร์ นิ่มเนียม 5/ 6 3
23 14/09/2560 08:21:03 MB05529 23211 นางสาวพัชรินทร์ นิ่มเนียม 5/ 6 3
22 14/09/2560 08:21:02 MB05529 23211 นางสาวพัชรินทร์ นิ่มเนียม 5/ 6 3
21 14/09/2560 08:20:53 MB06678 24178 เด็กหญิงวราภรณ์ สรไชยากร 5/ 6 3
20 14/09/2560 08:20:43 MB07934 25479 นายชยุตม์ เพิ่มวงศ์ 3/ 0 3
19 14/09/2560 07:50:49 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 4/ 7 3
18 14/09/2560 07:50:45 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 4/ 7 3
17 14/09/2560 07:46:58 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 1/12 3
16 14/09/2560 07:41:03 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
15 14/09/2560 07:40:19 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
14 14/09/2560 07:38:09 MB09780 26645 เด็กหญิงสุภาพร โพธิ์งาม 1/ 2 3
13 14/09/2560 07:34:41 MB07536 25719 นางสาวเบญจวรรณ จันทะเจียง 6/ 1 3
12 14/09/2560 07:33:15 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 4/ 7 3
11 14/09/2560 07:33:10 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 4/ 7 3
10 14/09/2560 07:30:13 MB09780 26645 เด็กหญิงสุภาพร โพธิ์งาม 1/ 2 3
9 14/09/2560 07:29:55 2222222 00000 / 3
8 14/09/2560 07:29:53 MB09063 25941 เด็กหญิงชยาภรณ์ ลิ้มทัศไนยกุล 2/ 1 3
7 14/09/2560 07:25:18 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
6 14/09/2560 07:25:13 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
5 14/09/2560 07:23:41 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
4 14/09/2560 07:23:11 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 1/ 7 3
3 14/09/2560 07:17:18 MB02980 00000 นายยวน ช้างใหญ่ / 3
2 14/09/2560 07:14:10 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 5/ 3 3
1 14/09/2560 07:14:01 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 1/ 2 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software