วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 15/01/2563
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
134 15/01/2563 15:50:05 MB11195 28063 เด็กชายปิยวัฒน์ พรมแสง 1/ 4 3
133 15/01/2563 15:50:01 MB11197 28065 เด็กชายศุภณัฐ มั่นความดี 1/ 4 3
132 15/01/2563 15:48:36 MB11189 28057 เด็กชายชัชวาล เชตขุนทด 1/ 4 3
131 15/01/2563 15:48:33 MB11194 28062 เด็กชายปิติภัทร สิงห์วงศ์ 1/ 4 3
130 15/01/2563 15:42:41 MB11317 28185 เด็กหญิงชนนิกานต์ สิงห์เงิน 1/ 7 3
129 15/01/2563 15:28:16 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
128 15/01/2563 15:00:37 MB11195 28063 เด็กชายปิยวัฒน์ พรมแสง 1/ 4 3
127 15/01/2563 14:58:40 MB11198 28066 เด็กชายอภิวัฒน์ ต้นสอน 1/ 4 3
126 15/01/2563 14:58:36 MB11192 28060 เด็กชายธนดล มั่งน้อย 1/ 4 3
125 15/01/2563 14:58:28 MB11200 28068 เด็กชายเสกสรร เมฆขุนทด 1/ 4 3
124 15/01/2563 14:58:21 MB11190 28058 เด็กชายชัยยา เปี่ยมท่า 1/ 4 3
123 15/01/2563 14:58:18 MB11184 28052 เด็กชายกวิน วงษาเทียม 1/ 4 3
122 15/01/2563 14:58:14 MB11183 28051 เด็กชายกรภัทร์ ดีวัน 1/ 4 3
121 15/01/2563 14:58:01 MB11196 28064 เด็กชายภคพงษ์ วิทยา 1/ 4 3
120 15/01/2563 14:57:57 MB11194 28062 เด็กชายปิติภัทร สิงห์วงศ์ 1/ 4 3
119 15/01/2563 14:57:51 MB11197 28065 เด็กชายศุภณัฐ มั่นความดี 1/ 4 3
118 15/01/2563 14:57:48 MB11199 28067 เด็กชายเมธาสิทธิ์ อาจปรุ 1/ 4 3
117 15/01/2563 14:57:41 MB11186 28054 เด็กชายฉลองราช ประจวง 1/ 4 3
116 15/01/2563 14:57:39 MB11193 28061 เด็กชายธนากร น้ำใส 1/ 4 3
115 15/01/2563 14:57:05 MB11189 28057 เด็กชายชัชวาล เชตขุนทด 1/ 4 3
114 15/01/2563 14:56:55 MB11189 28057 เด็กชายชัชวาล เชตขุนทด 1/ 4 3
113 15/01/2563 14:56:35 MB11214 28082 เด็กหญิงมนัสพร ชุ่มเขียวดี 1/ 4 3
112 15/01/2563 14:55:48 MB11207 28075 เด็กหญิงนาทลัดดา ตันยง 1/ 4 3
111 15/01/2563 14:53:28 MB11188 28056 เด็กชายชยพล ภู่สมเก่า 1/ 4 3
110 15/01/2563 14:53:04 MB11210 28078 เด็กหญิงพนิดา อัมรินทร์ 1/ 4 3
109 15/01/2563 14:19:03 MB09145 26025 นางสาวณัชชารี ประวัติตานนท์ 4/ 4 3
108 15/01/2563 14:18:58 MB09160 26032 นางสาวพัชราวลัย ปิ่นร่ม 4/ 4 3
107 15/01/2563 14:18:55 MB09489 26361 นางสาวเบญจวรรณ บุญเพิ่ม 4/ 4 3
106 15/01/2563 14:18:51 MB09290 26161 นางสาวชลวิชา รัญทร 4/ 4 3
105 15/01/2563 14:18:48 MB11595 28461 นางสาวเนตรนภา สังข์สุวรรณ 4/ 4 3
104 15/01/2563 14:18:44 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 4/ 4 3
103 15/01/2563 14:18:41 MB11589 28455 นางสาววนัสนันท์ จักร์ศรีรัตน์ 4/ 4 3
102 15/01/2563 13:55:04 MB11201 28069 เด็กหญิงกนกวรรณ ศรเพ็ชร 1/ 4 3
101 15/01/2563 13:52:23 MB11216 28084 เด็กหญิงวรรณรายณ์ บุญหาร 1/ 4 3
100 15/01/2563 13:52:11 MB11205 28073 เด็กหญิงณัฐฐินันท์ ประกิจ 1/ 4 3
99 15/01/2563 13:52:04 MB11220 28088 เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง 1/ 4 3
98 15/01/2563 13:25:05 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 2/ 2 3
97 15/01/2563 13:24:35 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 2/ 2 3
96 15/01/2563 13:24:29 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 2/ 2 3
95 15/01/2563 13:21:43 MB10617 27298 เด็กชายณัฐวุฒิ รู้การนา 2/ 2 3
94 15/01/2563 13:21:39 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 2/ 2 3
93 15/01/2563 13:21:30 MB10618 27299 เด็กชายทรงยศ พลูพร้อม 2/ 2 3
92 15/01/2563 13:21:22 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 2/ 2 3
91 15/01/2563 13:21:07 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 2/ 2 3
90 15/01/2563 13:21:04 MB10624 27305 เด็กชายปารมี ตราหลวง 2/ 2 3
89 15/01/2563 13:20:31 MB10041 26906 เด็กชายฉัตรมงคล คำนิล 3/ 9 3
88 15/01/2563 13:20:31 MB10041 26906 เด็กชายฉัตรมงคล คำนิล 3/ 9 3
87 15/01/2563 13:17:56 MB10027 26892 เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล 3/ 8 3
86 15/01/2563 13:17:43 MB10023 26888 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริชาติ 3/ 8 3
85 15/01/2563 13:16:58 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 2/ 2 3
84 15/01/2563 13:16:52 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 2/ 2 3
83 15/01/2563 13:16:48 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 2/ 2 3
82 15/01/2563 13:16:43 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
81 15/01/2563 13:16:40 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
80 15/01/2563 13:16:22 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
79 15/01/2563 13:15:02 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
78 15/01/2563 13:14:44 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
77 15/01/2563 13:13:31 MB10614 27295 เด็กชายฐปนัท ทุมทา 2/ 2 3
76 15/01/2563 13:13:27 MB10615 27296 เด็กชายณรงศ์ศักดิ์ ตอศรี 2/ 2 3
75 15/01/2563 13:11:11 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
74 15/01/2563 13:11:08 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
73 15/01/2563 13:11:02 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
72 15/01/2563 13:10:55 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 3/11 3
71 15/01/2563 12:19:39 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 2/ 2 3
70 15/01/2563 12:17:27 MB11426 28294 เด็กชายชญานนท์ โยมา 1/10 3
69 15/01/2563 12:17:00 MB11268 28136 เด็กชายณัฐภัทร สนจุ้ย 1/ 6 3
68 15/01/2563 12:16:56 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
67 15/01/2563 12:16:55 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
66 15/01/2563 12:16:55 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
65 15/01/2563 12:16:53 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
64 15/01/2563 12:01:25 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
63 15/01/2563 12:01:20 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
62 15/01/2563 11:53:22 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 2/ 2 3
61 15/01/2563 11:53:12 MB11263 28131 เด็กชายคณิศร นาโพธิ์ 1/ 6 3
60 15/01/2563 11:52:44 MB11266 28134 เด็กชายณัฐพงษ์ แซ่เล้า 1/ 6 3
59 15/01/2563 11:50:43 MB11314 28182 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมใส 1/ 7 3
58 15/01/2563 11:50:38 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 2/ 2 3
57 15/01/2563 11:50:34 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 2/ 2 3
56 15/01/2563 11:50:31 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 2/ 2 3
55 15/01/2563 11:50:17 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
54 15/01/2563 11:50:13 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
53 15/01/2563 11:46:13 MB11269 28137 เด็กชายทศพร ประเสริฐ 1/ 6 3
52 15/01/2563 11:46:02 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
51 15/01/2563 11:46:00 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
50 15/01/2563 11:45:32 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 2/ 2 3
49 15/01/2563 11:45:29 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 2/ 2 3
48 15/01/2563 11:45:22 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 2/ 2 3
47 15/01/2563 11:45:15 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 2/ 2 3
46 15/01/2563 11:44:42 MB11268 28136 เด็กชายณัฐภัทร สนจุ้ย 1/ 6 3
45 15/01/2563 11:44:23 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
44 15/01/2563 11:44:22 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
43 15/01/2563 11:44:19 MB11274 28142 เด็กชายประกาสิทธิ์ พิมพรัตน์ 1/ 6 3
42 15/01/2563 11:43:29 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 2/ 1 3
41 15/01/2563 11:43:14 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
40 15/01/2563 11:41:55 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
39 15/01/2563 11:41:50 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 2/ 1 3
38 15/01/2563 11:41:47 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
37 15/01/2563 11:41:44 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
36 15/01/2563 11:41:28 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
35 15/01/2563 11:41:24 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
34 15/01/2563 11:40:28 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
33 15/01/2563 11:40:25 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
32 15/01/2563 11:40:12 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
31 15/01/2563 11:40:07 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
30 15/01/2563 11:38:40 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 2/ 1 3
29 15/01/2563 11:38:37 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 2/ 1 3
28 15/01/2563 11:38:33 MB10592 27273 เด็กหญิงจิรสุตา กันเอี่ยม 2/ 1 3
27 15/01/2563 11:36:59 MB11234 28102 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก 1/ 5 3
26 15/01/2563 11:36:51 MB11242 28110 เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย 1/ 5 3
25 15/01/2563 11:36:48 MB11245 28113 เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล 1/ 5 3
24 15/01/2563 11:36:45 MB11255 28123 เด็กหญิงมนัสวี บุญเมือง 1/ 5 3
23 15/01/2563 11:36:14 MB11504 28372 เด็กชายชัยวัฒน์ สินทรัพย์ 1/12 3
22 15/01/2563 11:35:18 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 1/12 3
21 15/01/2563 11:35:15 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 1/12 3
20 15/01/2563 11:30:07 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
19 15/01/2563 11:30:03 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
18 15/01/2563 11:29:57 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 1/12 3
17 15/01/2563 11:29:54 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 1/12 3
16 15/01/2563 11:29:54 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 1/12 3
15 15/01/2563 11:29:32 MB11520 28388 เด็กชายโชติพงศ์ ทองทัพ 1/12 3
14 15/01/2563 11:29:25 MB11513 28381 เด็กชายปิยะชัย เม่นทอง 1/12 3
13 15/01/2563 11:29:09 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
12 15/01/2563 11:28:53 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
11 15/01/2563 11:28:50 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
10 15/01/2563 11:22:40 MB11398 28266 เด็กชายอนวัตต์ เบิกบาน 1/ 9 3
9 15/01/2563 09:46:37 MB11207 28075 เด็กหญิงนาทลัดดา ตันยง 1/ 4 3
8 15/01/2563 09:46:34 MB11217 28085 เด็กหญิงศิริโสภา สวัสดิ์เสวี 1/ 4 3
7 15/01/2563 09:39:59 MB11220 28088 เด็กหญิงเจนจิรา แก่นทอง 1/ 4 3
6 15/01/2563 07:49:12 MB11331 28199 เด็กหญิงภูษณิศา ศักดิ์การินทร์กุล 1/ 7 3
5 15/01/2563 07:49:08 MB11326 28194 เด็กหญิงนัทธมน ดีผิว 1/ 7 3
4 15/01/2563 07:49:02 MB11317 28185 เด็กหญิงชนนิกานต์ สิงห์เงิน 1/ 7 3
3 15/01/2563 07:46:36 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 1/12 3
2 15/01/2563 07:46:22 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 1/12 3
1 15/01/2563 07:39:59 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software