วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 15/11/2560
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
291 15/11/2560 15:52:35 MB07940 25485 เด็กชายนัทพร กองก่ำ 3/ 0 3
290 15/11/2560 15:52:22 MB07966 25511 เด็กหญิงวิไลพร งดสูงเนิน 3/ 6 3
289 15/11/2560 15:52:21 MB07966 25511 เด็กหญิงวิไลพร งดสูงเนิน 3/ 6 3
288 15/11/2560 15:52:14 MB08107 25652 นางสาววิชชุดา ถอนพิมโจร 4/ 4 3
287 15/11/2560 15:52:13 MB08107 25652 นางสาววิชชุดา ถอนพิมโจร 4/ 4 3
286 15/11/2560 15:52:11 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 4/ 5 3
285 15/11/2560 15:46:22 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
284 15/11/2560 15:30:28 MB08041 25587 เด็กหญิงจิตรลดา พึ่งตาล 3/ 8 3
283 15/11/2560 15:30:14 MB08052 25598 เด็กหญิงบุณยานุช วงษ์พรมมา 3/ 8 3
282 15/11/2560 15:30:05 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
281 15/11/2560 15:29:14 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
280 15/11/2560 15:29:08 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
279 15/11/2560 15:21:38 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
278 15/11/2560 15:21:31 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
277 15/11/2560 15:21:25 MB08057 25603 เด็กหญิงพรรณทิพย์ ชัยบำรุง 3/ 8 3
276 15/11/2560 15:21:15 MB08047 25593 นางสาวธารารัตน์ จันทร์เเป้น 4/ 4 3
275 15/11/2560 15:20:56 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
274 15/11/2560 15:20:37 MB08050 25596 นางสาวนฤมล ถมปัด 4/ 9 3
273 15/11/2560 15:20:29 MB08062 25608 นางสาวศศิธร เเช่มขุนทด 4/ 5 3
272 15/11/2560 15:20:10 MB08045 25591 เด็กหญิงธนันญพร ชัยยอดพรม 3/ 8 3
271 15/11/2560 15:20:06 MB08066 25612 นางสาวสุภัชชา ไตรสินธ์ 4/ 5 3
270 15/11/2560 15:08:54 MB06744 24624 เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ 5/ 7 3
269 15/11/2560 15:08:52 MB06744 24624 เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ 5/ 7 3
268 15/11/2560 15:08:20 MB00000 27177 5/ 7 3
267 15/11/2560 15:08:09 MB06866 24698 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เมืองทะ 5/ 7 3
266 15/11/2560 15:08:06 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 5/ 7 3
265 15/11/2560 15:08:00 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 5/ 7 3
264 15/11/2560 15:07:54 MB06753 24633 เด็กหญิงดวงพร ขุนพานิช 5/ 7 3
263 15/11/2560 15:07:46 MB10287 27183 นางสาวอุไร แก้วบัว 5/ 7 3
262 15/11/2560 15:06:40 MB06677 24177 เด็กหญิงวราภรณ์ นาประสิทธิ์ 3/ 6 3
261 15/11/2560 15:05:51 MB10279 27174 นางสาว ไพลิน ยอดเงิน 5/ 7 3
260 15/11/2560 15:05:34 MB07093 24925 เด็กหญิงธิติดา ผิวอ่อน 5/ 0 3
259 15/11/2560 15:04:18 MB10286 27181 นางสาววัลพร ปานช้าง 5/ 7 3
258 15/11/2560 15:04:04 MB07170 25002 เด็กหญิงณัฐติญา มะจันลา 5/ 7 3
257 15/11/2560 15:00:39 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
256 15/11/2560 15:00:29 2222222 00000 / 3
255 15/11/2560 15:00:17 MB00000 26537 3/ 9 3
254 15/11/2560 14:59:59 MB07958 25503 นางสาวบัณฑิตา พุฒศรี 4/ 8 3
253 15/11/2560 14:59:50 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
252 15/11/2560 14:59:48 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
251 15/11/2560 14:59:46 MB08101 25646 เด็กหญิงพัชรี ปรีชาพล 3/ 9 3
250 15/11/2560 14:52:16 MB10284 27180 นางสาวรัตนวดี จันธรรม 5/ 7 3
249 15/11/2560 14:52:09 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 5/ 7 3
248 15/11/2560 14:52:05 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 5/ 7 3
247 15/11/2560 14:52:01 MB10286 27181 นางสาววัลพร ปานช้าง 5/ 7 3
246 15/11/2560 14:51:52 MB07093 24925 เด็กหญิงธิติดา ผิวอ่อน 5/ 0 3
245 15/11/2560 14:51:44 MB07193 25026 เด็กหญิงเพชรลดา พัวพันธ์ 5/ 7 3
244 15/11/2560 14:51:30 MB07170 25002 เด็กหญิงณัฐติญา มะจันลา 5/ 7 3
243 15/11/2560 14:51:12 MB07521 25009 เด็กหญิงปฐมาวดี ผลิพล 5/ 7 3
242 15/11/2560 14:51:11 MB07521 25009 เด็กหญิงปฐมาวดี ผลิพล 5/ 7 3
241 15/11/2560 14:51:01 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 2/11 3
240 15/11/2560 14:50:43 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 5/ 7 3
239 15/11/2560 14:50:33 MB10279 27174 นางสาว ไพลิน ยอดเงิน 5/ 7 3
238 15/11/2560 14:50:19 MB06744 24624 เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ 5/ 7 3
237 15/11/2560 14:18:41 2222222 00000 / 3
236 15/11/2560 14:18:38 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
235 15/11/2560 14:18:36 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
234 15/11/2560 14:18:33 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
233 15/11/2560 14:16:30 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
232 15/11/2560 14:16:30 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
231 15/11/2560 14:16:29 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
230 15/11/2560 14:16:29 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
229 15/11/2560 14:16:29 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
228 15/11/2560 14:16:29 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
227 15/11/2560 14:16:28 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
226 15/11/2560 14:16:27 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
225 15/11/2560 14:16:27 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
224 15/11/2560 14:16:26 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
223 15/11/2560 14:16:25 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
222 15/11/2560 14:16:24 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
221 15/11/2560 14:16:22 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
220 15/11/2560 14:16:22 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
219 15/11/2560 14:16:22 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
218 15/11/2560 14:16:21 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
217 15/11/2560 14:16:21 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
216 15/11/2560 14:16:21 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
215 15/11/2560 14:16:20 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
214 15/11/2560 14:16:19 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
213 15/11/2560 14:16:19 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
212 15/11/2560 14:16:19 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
211 15/11/2560 14:16:18 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
210 15/11/2560 14:16:18 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
209 15/11/2560 14:16:17 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
208 15/11/2560 14:16:17 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
207 15/11/2560 14:16:16 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
206 15/11/2560 14:16:16 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
205 15/11/2560 14:15:57 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
204 15/11/2560 14:15:54 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
203 15/11/2560 14:15:53 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
202 15/11/2560 14:15:48 MB08101 25646 เด็กหญิงพัชรี ปรีชาพล 3/ 9 3
201 15/11/2560 14:08:14 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
200 15/11/2560 14:08:13 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
199 15/11/2560 14:08:12 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
198 15/11/2560 14:08:02 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
197 15/11/2560 14:07:56 MB08101 25646 เด็กหญิงพัชรี ปรีชาพล 3/ 9 3
196 15/11/2560 13:55:09 MB07568 25751 นายณัฐพล บุญแสงชัย 6/ 3 3
195 15/11/2560 13:54:24 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
194 15/11/2560 13:20:17 MB00000 26537 3/ 9 3
193 15/11/2560 13:20:12 MB00000 26537 3/ 9 3
192 15/11/2560 13:19:57 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
191 15/11/2560 13:19:53 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
190 15/11/2560 13:19:52 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
189 15/11/2560 13:19:48 MB09612 26528 นางสาวเบญญาภา เกิดมงคล 6/10 3
188 15/11/2560 13:19:44 MB06529 24233 เด็กหญิงอมราวดี สุขุมพันธุ์พงศ์ 6/10 3
187 15/11/2560 13:19:40 MB07958 25503 นางสาวบัณฑิตา พุฒศรี 4/ 8 3
186 15/11/2560 13:19:35 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
185 15/11/2560 13:19:32 MB08114 25660 เด็กหญิงอทิตยา อุ่นฤดีนิรัติศัย 3/ 9 3
184 15/11/2560 13:19:19 MB08112 25658 เด็กหญิงสุวรรณนภา จันทร์นาง 3/ 9 3
183 15/11/2560 13:19:15 MB08111 25657 เด็กหญิงสาวิตรี ใจว่อง 3/ 9 3
182 15/11/2560 13:19:11 MB08101 25646 เด็กหญิงพัชรี ปรีชาพล 3/ 9 3
181 15/11/2560 13:19:08 MB07952 25497 นางสาวกัญยาณี คำดอนใจ 4/ 4 3
180 15/11/2560 13:19:00 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 4/10 3
179 15/11/2560 13:18:46 MB07956 25501 เด็กหญิงชลธิชา ราชวงษ์ 3/ 6 3
178 15/11/2560 13:14:46 MB07975 25521 นางสาวอังคณา ผลเพียร 4/ 5 3
177 15/11/2560 13:11:59 MB08014 25560 นางสาวศุภพิช ศรีวิชา 4/ 4 3
176 15/11/2560 13:09:31 MB10204 27103 นางสาวมุกค์รวี คงดี 5/ 2 3
175 15/11/2560 13:08:22 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
174 15/11/2560 13:08:17 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
173 15/11/2560 13:08:10 MB06300 23920 เด็กชายกฤษดา ประกอบนันท์ 3/ 0 3
172 15/11/2560 13:08:01 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
171 15/11/2560 13:06:30 MB07547 25730 นางสาวจิรัฐติกาล ลาภสิทธิ์ 6/ 2 3
170 15/11/2560 13:06:27 MB07558 25741 นางสาวฟ้าใส จันทรุญ 6/ 2 3
169 15/11/2560 13:04:57 MB07781 25329 นางสาวสุกัญญา โพธิ์นอก 4/ 3 3
168 15/11/2560 13:04:50 MB10239 27138 นางสาวพิชญา บรรจงเบญญาพล 5/ 4 3
167 15/11/2560 13:04:39 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 4/ 6 3
166 15/11/2560 13:04:29 MB07762 25310 เด็กหญิงจิรนันท์ ปองขุนทด 3/ 2 3
165 15/11/2560 13:04:13 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 4/10 3
164 15/11/2560 13:04:11 MB07776 25324 นางสาววรันต์ยา โลหะจินดา 4/ 3 3
163 15/11/2560 13:04:08 2222222 00000 / 3
162 15/11/2560 13:04:06 MB07775 25323 เด็กหญิงมินตรา ยาบุญ 3/ 2 3
161 15/11/2560 13:01:07 MB06871 24703 เด็กชายธนาธรณ์ สามิลา 5/ 5 3
160 15/11/2560 12:59:20 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 5/ 1 3
159 15/11/2560 12:59:07 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 5/ 1 3
158 15/11/2560 12:59:01 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 5/ 1 3
157 15/11/2560 12:56:33 MB06843 24675 เด็กหญิงจุฑามาศ คงคา 5/ 6 3
156 15/11/2560 12:56:28 MB06843 24675 เด็กหญิงจุฑามาศ คงคา 5/ 6 3
155 15/11/2560 12:56:24 MB06850 24682 เด็กหญิงพรรวิษา การรัตน์ 5/ 5 3
154 15/11/2560 12:56:20 MB06848 24680 เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทวี 5/ 6 3
153 15/11/2560 12:56:15 MB06848 24680 เด็กหญิงนันทิกานต์ จันทวี 5/ 6 3
152 15/11/2560 12:56:10 MB06846 24678 เด็กหญิงณัฐภัทร สุขภิรมย์ 5/ 5 3
151 15/11/2560 12:53:51 MB08001 25547 นางสาวชยานันต์ บำรุงพานิชย์ 4/ 1 3
150 15/11/2560 12:46:11 MB10216 27115 นางสาวชุติมา สิงห์วงษ์ 5/ 3 3
149 15/11/2560 12:45:56 MB07002 24833 เด็กหญิงสุมิตา สมบุญคุณ 5/ 3 3
148 15/11/2560 12:42:09 MB08011 25557 นางสาวภูริตา พระวงษ์ 4/ 4 3
147 15/11/2560 12:41:26 MB10189 27088 นางสาวศุภิสรา ผ่องเเผ้ว 5/ 1 3
146 15/11/2560 12:37:19 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 5/ 1 3
145 15/11/2560 12:36:34 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
144 15/11/2560 12:35:28 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
143 15/11/2560 12:35:18 MB06319 23945 เด็กหญิงดวงกมล กลิ่นจันทร์ 6/ 3 3
142 15/11/2560 12:35:13 MB06269 23938 เด็กชายไกรพล แสนบัวคำ 6/ 1 3
141 15/11/2560 12:35:03 MB06324 23953 เด็กหญิงปิยวรรณ เคหะวัน 3/ 1 3
140 15/11/2560 12:31:26 MB06303 23924 เด็กชายณัฐพงษ์ อาจวาที 6/ 0 3
139 15/11/2560 12:31:13 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
138 15/11/2560 12:30:58 MB06328 23958 เด็กหญิงรุจิรา พรหมมา 6/ 1 3
137 15/11/2560 12:30:36 MB07002 24833 เด็กหญิงสุมิตา สมบุญคุณ 5/ 3 3
136 15/11/2560 12:30:29 MB10216 27115 นางสาวชุติมา สิงห์วงษ์ 5/ 3 3
135 15/11/2560 12:30:16 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 5/ 1 3
134 15/11/2560 12:30:10 MB06304 23925 เด็กชายณัฐวุฒิ พหลยุทธ 6/ 0 3
133 15/11/2560 12:30:05 MB10219 27119 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีวิเศษ 5/ 3 3
132 15/11/2560 12:29:58 MB10220 27120 นางสาวอมรรัตน์ ลาดถา 5/ 3 3
131 15/11/2560 12:27:56 MB09692 26544 นางสาวนิรัชพร พันสอาด 6/ 2 3
130 15/11/2560 12:27:53 MB07547 25730 นางสาวจิรัฐติกาล ลาภสิทธิ์ 6/ 2 3
129 15/11/2560 12:27:29 MB05586 23263 นายจิณณพัต ทองนาเมือง 6/ 2 3
128 15/11/2560 12:26:47 MB05887 23564 เด็กหญิงนันทฉัตร สุวรรณโชติ 6/ 2 3
127 15/11/2560 12:24:34 MB10218 27118 นางสาววิชญาพร สุขวัฒนากอบกุล 5/ 3 3
126 15/11/2560 12:24:28 2222222 00000 / 3
125 15/11/2560 12:24:11 MB07558 25741 นางสาวฟ้าใส จันทรุญ 6/ 2 3
124 15/11/2560 12:23:24 MB07105 24937 เด็กชายณัฐวัชต์ ทองนุ่น 5/ 5 3
123 15/11/2560 12:23:03 MB09620 26520 นางสาวตรีรัตน์ ม่วงเช่น 6/10 3
122 15/11/2560 12:22:54 MB09614 26526 นางสาวอริสรา ทิพพะโม 6/10 3
121 15/11/2560 12:22:47 MB06267 24089 เด็กหญิงศุภดา เบียดนอก 6/10 3
120 15/11/2560 12:22:43 MB06258 23949 เด็กหญิงธิดารัตน์ จิตรประทุม 6/10 3
119 15/11/2560 12:22:40 MB06469 24075 เด็กหญิงธมลวรรณ พวงมาลัย 6/10 3
118 15/11/2560 12:22:28 MB06478 24084 เด็กหญิงมาลิณี พวงอินทร์ 6/10 3
117 15/11/2560 12:21:10 MB10331 27214 นางสาวหทัยชนก แซ่เติ๋น 5/10 3
116 15/11/2560 12:21:05 MB10241 27140 นางสาววาสิณี คนาศักดิ์ 5/ 4 3
115 15/11/2560 12:20:59 MB10204 27103 นางสาวมุกค์รวี คงดี 5/ 2 3
114 15/11/2560 12:20:29 MB10296 25914 นางสาวณิชา ป้อมดำ 5/ 8 3
113 15/11/2560 12:20:18 MB10297 27192 นางสาวกชกร กล่อมจินดา 5/ 8 3
112 15/11/2560 12:20:09 MB10230 27129 นางสาวจิดาภา เนตรเสมาทอง 5/ 4 3
111 15/11/2560 12:20:05 MB10240 27139 นางสาวพิมพ์ภิชชา ฤทธิ์คณารักษ์ 5/ 4 3
110 15/11/2560 12:20:03 MB10234 27133 นางสาวณัฐธยาน์ เหงากุล 5/ 4 3
109 15/11/2560 12:19:58 MB10239 27138 นางสาวพิชญา บรรจงเบญญาพล 5/ 4 3
108 15/11/2560 12:14:10 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 5/ 1 3
107 15/11/2560 12:14:06 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 5/ 1 3
106 15/11/2560 12:13:32 MB00000 26521 6/10 3
105 15/11/2560 12:13:27 MB00000 26521 6/10 3
104 15/11/2560 12:13:24 MB06528 24232 เด็กหญิงวิสาข์ริณี ขวัญเพ็ง 6/ 2 3
103 15/11/2560 12:13:22 MB06520 24221 เด็กหญิงปรียาพร ฟักอ่อน 6/ 2 3
102 15/11/2560 12:12:56 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 5/ 1 3
101 15/11/2560 12:12:53 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 5/ 1 3
100 15/11/2560 12:12:43 MB00000 26378 6/ 2 3
99 15/11/2560 12:12:06 MB06256 23939 เด็กหญิงกิติราพร เกาะสังข์ 6/10 3
98 15/11/2560 12:11:57 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 5/ 1 3
97 15/11/2560 12:11:50 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 5/ 1 3
96 15/11/2560 12:11:22 MB10295 27191 นายอานนท์ เสาร์แก้ว 5/ 6 3
95 15/11/2560 12:11:14 MB10258 27155 นางสาวเยาวภา คงสบุตร 5/ 5 3
94 15/11/2560 12:10:57 MB10263 27159 นายนิรุธ อารมย์ 5/ 6 3
93 15/11/2560 12:08:22 MB09774 26639 เด็กหญิงภัทรธิดา นิตสายทอง 2/ 2 3
92 15/11/2560 12:08:18 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
91 15/11/2560 12:06:07 MB10373 27072 เด็กหญิงสุมิตรา สุนันธรรม 2/12 3
90 15/11/2560 12:05:31 MB10359 27059 เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์ จันทร์ล้อม 2/12 3
89 15/11/2560 12:04:09 MB06821 24653 เด็กชายกล้าณรงค์ โพธิ์วงศ์ 5/ 6 3
88 15/11/2560 12:04:03 MB06784 24570 เด็กชายภาคิน นันโต 5/ 3 3
87 15/11/2560 12:03:57 MB07354 25187 นางสาวอรอนงค์ แก้วกำพล 6/10 3
86 15/11/2560 12:03:49 MB06784 24570 เด็กชายภาคิน นันโต 5/ 3 3
85 15/11/2560 12:03:39 MB07124 24956 เด็กหญิงชลธิชา แดงหล่ำ 5/ 9 3
84 15/11/2560 12:01:27 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
83 15/11/2560 12:01:19 MB09992 26857 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 2/ 7 3
82 15/11/2560 11:55:47 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
81 15/11/2560 11:55:32 MB09177 26049 เด็กชายกฤตนุ กุดนอก 3/ 4 3
80 15/11/2560 11:55:20 MB10068 26933 เด็กหญิงพิมพ์มณี ตนพิมาย 2/ 0 3
79 15/11/2560 11:54:56 MB07867 25413 นางสาวนฤมล ศรีกุฎ 4/ 2 3
78 15/11/2560 11:51:44 MB10376 27074 เด็กหญิงเบญจวรรณ ปรีชานนท์ 2/12 3
77 15/11/2560 11:51:42 MB10374 27073 เด็กหญิงเบญจพร สกุณา 2/12 3
76 15/11/2560 11:51:39 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 2/12 3
75 15/11/2560 11:47:26 MB09767 26632 เด็กหญิงชมพูนุช สูงเจริญ 2/ 2 3
74 15/11/2560 11:47:18 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
73 15/11/2560 11:46:09 MB10168 27033 เด็กชายกันธชาติ พรมไทย 2/12 3
72 15/11/2560 11:46:06 MB10175 27040 เด็กชายธีรภัทร โลหะเวช 2/12 3
71 15/11/2560 11:46:00 MB10349 27049 เด็กชายสิทธิโชค คำภา 2/12 3
70 15/11/2560 11:45:51 MB10341 27041 เด็กชายธีรเนศ หารสามศรี 2/12 3
69 15/11/2560 11:45:47 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 2/ 6 3
68 15/11/2560 11:43:03 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
67 15/11/2560 11:39:25 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
66 15/11/2560 11:38:12 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
65 15/11/2560 11:38:11 MB10347 27047 เด็กชายศักดา เเก้วเรือง 2/12 3
64 15/11/2560 11:38:05 MB10348 27048 เด็กชายศิริวัฒน์ ม่วงกล่ำ 2/ 0 3
63 15/11/2560 11:37:41 MB10350 27050 เด็กชายอภิรักษ์ เอี่ยมนาคา 2/12 3
62 15/11/2560 11:37:32 MB10173 27038 เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว 2/12 3
61 15/11/2560 11:37:25 MB09975 26840 เด็กหญิงณัฐดา เอี่ยมลออ 2/ 0 3
60 15/11/2560 11:37:21 MB09967 26832 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ระเบียบโคกสูง 2/ 7 3
59 15/11/2560 11:37:17 MB09992 26857 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน 2/ 7 3
58 15/11/2560 11:37:12 MB09991 26856 เด็กหญิงศศิกานต์ สมวงษ์ 2/ 7 3
57 15/11/2560 11:36:55 MB06543 24247 เด็กชายทินกร แสงเรือง 6/ 8 3
56 15/11/2560 11:36:54 MB09675 26480 นายสรรเสริญ ศรีเนตร 6/ 8 3
55 15/11/2560 11:36:42 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 2/12 3
54 15/11/2560 11:36:18 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 2/11 3
53 15/11/2560 11:36:16 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 2/11 3
52 15/11/2560 11:36:14 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
51 15/11/2560 11:36:11 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 2/11 3
50 15/11/2560 11:36:03 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 2/11 3
49 15/11/2560 11:35:40 MB10343 27043 เด็กชายนวดล มะโนสา 2/12 3
48 15/11/2560 11:35:35 MB10169 27034 เด็กชายกิตติชัย ตรงมา 2/12 3
47 15/11/2560 11:35:33 MB10345 27045 เด็กชายพงษ์รพี เงียบเย้า 2/12 3
46 15/11/2560 11:35:20 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 2/12 3
45 15/11/2560 11:35:19 MB10174 27039 เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์ 2/12 3
44 15/11/2560 11:35:06 MB10351 27051 เด็กชายอภิสิทธิ์ เเซ่ล้อ 2/12 3
43 15/11/2560 11:33:51 MB10346 27046 เด็กชายพิพัฒนชัย ปานสีทอง 2/12 3
42 15/11/2560 11:32:33 MB09190 26063 เด็กชายสุรพัศ ช่ออุบล 3/ 4 3
41 15/11/2560 11:32:28 MB09817 26682 เด็กหญิงวาสินี ประคองทรัพย์ 2/ 3 3
40 15/11/2560 11:31:50 MB06668 24160 เด็กชายพชร อำภัย 3/ 6 3
39 15/11/2560 11:31:40 MB05789 23466 เด็กชายสรวิชญ์ คำทอง 3/ 0 3
38 15/11/2560 11:31:38 MB05789 23466 เด็กชายสรวิชญ์ คำทอง 3/ 0 3
37 15/11/2560 11:31:32 MB10057 26922 เด็กชายอนุพล พรมขันธ์ 2/ 9 3
36 15/11/2560 11:31:25 MB07212 25045 นางสาวณัฏฐินี อินทะโชติ 6/ 2 3
35 15/11/2560 11:26:30 MB09824 26689 เด็กหญิงอาริยา จอมคำสิงห์ 2/ 0 3
34 15/11/2560 11:25:56 MB09817 26682 เด็กหญิงวาสินี ประคองทรัพย์ 2/ 3 3
33 15/11/2560 11:25:48 MB09804 26669 เด็กหญิงชฎาภา เอื้อเฟื้อ 2/ 3 3
32 15/11/2560 11:25:42 MB09823 26688 เด็กหญิงอัญธิกา คำเสียง 2/ 3 3
31 15/11/2560 11:25:39 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 2/11 3
30 15/11/2560 11:23:55 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 2/12 3
29 15/11/2560 11:20:55 MB09760 26625 เด็กหญิงกนกพร วงษ์สุวรรณ 2/ 2 3
28 15/11/2560 11:20:20 MB09774 26639 เด็กหญิงภัทรธิดา นิตสายทอง 2/ 2 3
27 15/11/2560 11:19:28 MB09782 26647 เด็กหญิงอิสราพรรณ พันธ์งาม 2/ 2 3
26 15/11/2560 11:19:15 MB09767 26632 เด็กหญิงชมพูนุช สูงเจริญ 2/ 2 3
25 15/11/2560 11:16:37 MB09144 26024 เด็กหญิงชุติมา สุขีเกต 3/ 3 3
24 15/11/2560 11:16:35 MB09144 26024 เด็กหญิงชุติมา สุขีเกต 3/ 3 3
23 15/11/2560 11:14:03 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 2/ 1 3
22 15/11/2560 11:11:48 MB09467 26339 เด็กหญิงกนกวรรณ อินทรจงใจ 3/10 3
21 15/11/2560 10:54:47 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 2/ 1 3
20 15/11/2560 10:43:17 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 2/ 1 3
19 15/11/2560 10:34:25 MB09550 26429 นางสาวนภาวรรณ นุ่มสนิท 6/ 5 3
18 15/11/2560 09:46:00 MB07740 25288 นางสาวโชติรัศมิ์ ลิ้มทัศไนยกุล 4/ 1 3
17 15/11/2560 07:53:39 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
16 15/11/2560 07:53:34 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
15 15/11/2560 07:52:46 MB10286 27181 นางสาววัลพร ปานช้าง 5/ 7 3
14 15/11/2560 07:52:40 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 5/ 7 3
13 15/11/2560 07:44:27 MB06744 24624 เด็กชายไชยวัฒน์ โพธิ์ราษฎร์ 5/ 7 3
12 15/11/2560 07:29:39 MB10286 27181 นางสาววัลพร ปานช้าง 5/ 7 3
11 15/11/2560 07:29:33 MB10288 27184 นางสาวเบญจมาศ ชาลี 5/ 7 3
10 15/11/2560 07:29:30 MB10282 27178 นางสาวนุสรา สวยกลาง 5/ 7 3
9 15/11/2560 07:27:36 MB06525 24227 เด็กหญิงมนต์ชิตา สวยสะอาด 6/ 3 3
8 15/11/2560 07:27:28 MB06516 24217 เด็กหญิงนวพร สมอนา 6/ 3 3
7 15/11/2560 07:25:12 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 2/ 7 3
6 15/11/2560 07:23:36 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 2/11 3
5 15/11/2560 07:23:34 MB10370 27070 เด็กหญิงสุชานันท์ จ้ายไทสงค์ 2/12 3
4 15/11/2560 07:23:30 MB10027 26892 เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล 2/ 8 3
3 15/11/2560 07:22:38 MB09322 26193 เด็กหญิงกมลณิชธ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
2 15/11/2560 07:19:32 MB09547 26432 นางสาววรางคณา เงินพัน 6/ 5 3
1 15/11/2560 07:06:25 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 2/ 2 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software