วันที่สมาชิกเข้าใช้ห้องสมุด (วว/ดด/ปปปป)  
ข้อมูลรายชื่อสมาชิกเข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 16/05/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
189 16/05/2562 15:39:23 MB10894 27575 เด็กชายกิตตินันท์ สุขหาด 2/ 9 3
188 16/05/2562 15:39:18 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 2/ 9 3
187 16/05/2562 15:39:08 MB09925 26790 เด็กชายภูมรินท์ จันทเริง 3/ 0 3
186 16/05/2562 15:38:51 MB10110 26975 เด็กหญิงน้ำทิพย์ ทับเปีย 3/10 3
185 16/05/2562 15:38:41 MB04422 22081 เด็กชายวุฒิชัย คูกิติรัตน์ 3/ 5 3
184 16/05/2562 15:34:07 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
183 16/05/2562 15:33:56 MB09994 26859 เด็กหญิงอรปรียา จำดิษฐ์ 3/ 7 3
182 16/05/2562 15:07:42 MB10417 27771 นางสาวณัฐธิดา เยาวณี 5/ 3 3
181 16/05/2562 15:07:39 MB10418 27772 นางสาวนารีรัตน์ เพียสันเฑียะ 5/ 3 3
180 16/05/2562 15:07:34 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
179 16/05/2562 15:07:30 MB08139 25685 นางสาวชมพูนุช นันโต 5/ 3 3
178 16/05/2562 15:07:27 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 5/ 3 3
177 16/05/2562 15:07:22 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
176 16/05/2562 14:48:16 MB08147 25693 นางสาวนุชรี แก้วหนองสังข์ 5/ 3 3
175 16/05/2562 14:48:13 MB10417 27771 นางสาวณัฐธิดา เยาวณี 5/ 3 3
174 16/05/2562 14:48:08 MB10422 27776 นางสาวษมาพร ต้านกลางดอน 5/ 3 3
173 16/05/2562 14:47:51 MB10424 27778 นางสาวสุธิดา หานุ 5/ 3 3
172 16/05/2562 14:47:44 MB08139 25685 นางสาวชมพูนุช นันโต 5/ 3 3
171 16/05/2562 14:47:35 MB10418 27772 นางสาวนารีรัตน์ เพียสันเฑียะ 5/ 3 3
170 16/05/2562 14:47:24 MB11021 27703 เด็กชายธีรภัทร คำแพง 2/12 3
169 16/05/2562 14:47:16 MB11030 27712 เด็กชายศิริชัย รื่นระรวย 2/12 3
168 16/05/2562 14:46:53 MB11023 27705 เด็กชายประเสริฐ บุญขวาง 2/12 3
167 16/05/2562 14:46:49 MB11024 27706 เด็กชายพงศธร ลักษณะผ่อง 2/12 3
166 16/05/2562 14:46:46 MB11018 27700 เด็กชายณฐดล แก้วจันทร์ 2/12 3
165 16/05/2562 14:46:41 MB10734 27415 เด็กชายคมสันต์ นามชัย 2/ 5 3
164 16/05/2562 14:46:36 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 2/ 6 3
163 16/05/2562 14:46:31 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 2/ 6 3
162 16/05/2562 14:46:27 MB10741 27422 เด็กชายพงษ์พิสิทธิ์ แนบนิล 2/ 5 3
161 16/05/2562 14:46:24 MB11025 27707 เด็กชายพรปวีณ์ ศรียางนอก 2/12 3
160 16/05/2562 14:46:18 MB11017 27699 เด็กชายชัยพัฒน์ ศิลป 2/12 3
159 16/05/2562 14:46:08 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 2/ 6 3
158 16/05/2562 14:46:03 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 2/ 6 3
157 16/05/2562 14:46:00 MB10742 27423 เด็กชายพรชัย วงศ์เวศ 2/ 5 3
156 16/05/2562 14:45:57 MB10750 27431 เด็กชายอิสระ ทองสัมฤทธิ์ 2/ 5 3
155 16/05/2562 14:45:52 MB10737 27418 เด็กชายนฤทธิ์ศักดิ์ ขำประไพ 2/ 5 3
154 16/05/2562 14:34:28 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
153 16/05/2562 13:07:56 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 6/10 3
152 16/05/2562 13:03:49 MB07189 25022 เด็กหญิงอลิสรา สุขศรี 6/ 1 3
151 16/05/2562 12:51:42 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
150 16/05/2562 12:46:37 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 5/ 7 3
149 16/05/2562 12:46:34 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 5/ 7 3
148 16/05/2562 12:46:01 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 5/ 7 3
147 16/05/2562 12:45:58 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3
146 16/05/2562 12:45:57 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3
145 16/05/2562 12:45:51 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 5/ 7 3
144 16/05/2562 12:45:42 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 5/ 7 3
143 16/05/2562 12:40:04 MB06814 24600 เด็กหญิงสุชาดา กำบังกาย 6/ 2 3
142 16/05/2562 12:37:52 MB10297 27192 นางสาวกชกร กล่อมจินดา 6/ 8 3
141 16/05/2562 12:37:47 MB10296 25914 นางสาวณิชา ป้อมดำ 6/ 8 3
140 16/05/2562 12:35:22 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
139 16/05/2562 12:33:11 MB07967 25512 นางสาวศรสวรรค์ ปาร์มวงศ์ 5/ 5 3
138 16/05/2562 12:33:08 MB10466 27816 นางสาวนันทภรณ์ วงษา 5/ 5 3
137 16/05/2562 12:32:06 MB10436 27790 นายอวิรุทธิ์ วิวาห์สุข 5/ 4 3
136 16/05/2562 12:32:01 MB10435 27789 นายอรรพันธ์ วิศิษฏ์นันทกร 5/ 4 3
135 16/05/2562 12:31:56 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 2/12 3
134 16/05/2562 12:31:52 MB10432 27786 นายพลากร พวงจันทร์ 5/ 4 3
133 16/05/2562 12:31:39 MB10431 27785 นายปาริเยส เดชโนนสังข์ 5/ 4 3
132 16/05/2562 12:31:33 MB10434 27788 นายสรายุทธ โพธิ์แก้ว 5/ 4 3
131 16/05/2562 12:31:26 MB10433 27787 นายภูเบศ ยอดปรางค์ 5/ 4 3
130 16/05/2562 12:31:23 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
129 16/05/2562 12:31:19 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
128 16/05/2562 12:31:05 MB07696 25245 นายชยานันต์ ภมรคล 5/ 4 3
127 16/05/2562 12:29:26 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 6/ 1 3
126 16/05/2562 12:26:33 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
125 16/05/2562 12:26:29 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
124 16/05/2562 12:24:36 MB10182 27082 นางสาวชนาพร ไทยเเท้ 6/ 1 3
123 16/05/2562 12:24:32 MB07021 24852 เด็กหญิงจิดาภา เชื้อกสิการ 6/ 1 3
122 16/05/2562 12:24:27 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
121 16/05/2562 12:24:21 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 6/ 1 3
120 16/05/2562 12:23:42 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
119 16/05/2562 12:23:29 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
118 16/05/2562 12:23:26 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
117 16/05/2562 12:22:10 MB09439 26311 นางสาวศุทธิณี เบียดนอก 4/10 3
116 16/05/2562 12:21:22 MB07044 24875 เด็กหญิงรุ้งพร เปี่ยมวัฒนา 6/ 1 3
115 16/05/2562 12:21:18 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 6/ 1 3
114 16/05/2562 12:21:16 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
113 16/05/2562 12:21:15 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
112 16/05/2562 12:21:14 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 6/ 1 3
111 16/05/2562 12:21:11 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 6/ 1 3
110 16/05/2562 12:21:07 MB09185 26058 นายนเรศ ราชจำเริญ 4/10 3
109 16/05/2562 12:21:04 MB09057 25936 นางสาวกัญญาภัทร์ เต้นรัมย์ 4/ 2 3
108 16/05/2562 12:21:00 MB09446 26318 นางสาวเกศกนก สอาดเอี่ยม 4/ 2 3
107 16/05/2562 12:20:54 MB09442 26314 นางสาวสุภนิดา ชูเมือง 4/ 2 3
106 16/05/2562 12:17:42 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
105 16/05/2562 12:17:05 MB10338 27229 นางสาวศศิธร แก้วคูนอก 6/10 3
104 16/05/2562 12:17:02 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 6/10 3
103 16/05/2562 12:13:37 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
102 16/05/2562 12:13:33 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 5/10 3
101 16/05/2562 12:13:27 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3
100 16/05/2562 12:13:20 MB10179 27079 นายอาทิตย์ มั่นคง 6/ 1 3
99 16/05/2562 12:12:35 MB06774 24560 เด็กชายคมสันต์ ข่อสูงเนิน 6/ 1 3
98 16/05/2562 12:12:25 MB10177 27077 นายพีระพัฒน์ มีดี 6/ 1 3
97 16/05/2562 12:09:41 MB10566 27889 นางสาวณัฐวดี แย้มเมืองไชย 5/10 3
96 16/05/2562 12:09:37 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 5/10 3
95 16/05/2562 12:03:14 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 2/ 8 3
94 16/05/2562 12:03:07 MB10893 27574 เด็กหญิงหฤทัย ด้วงขาว 2/ 8 3
93 16/05/2562 12:02:58 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 2/ 8 3
92 16/05/2562 12:02:51 MB10873 27554 เด็กหญิงจันทร์สุดา เรื่องวิเชียร 2/ 8 3
91 16/05/2562 12:02:33 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 2/12 3
90 16/05/2562 12:02:31 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 2/ 8 3
89 16/05/2562 12:01:33 MB10859 27539 เด็กชายบุรินทร์ ผิวผ่อง 2/ 8 3
88 16/05/2562 12:00:23 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 2/ 7 3
87 16/05/2562 12:00:06 2222222 00000 / 3
86 16/05/2562 11:58:44 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
85 16/05/2562 11:58:19 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 2/ 2 3
84 16/05/2562 11:58:16 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 2/ 2 3
83 16/05/2562 11:57:29 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 2/ 4 3
82 16/05/2562 11:57:25 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 2/ 4 3
81 16/05/2562 11:57:21 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
80 16/05/2562 11:53:28 MB10061 26926 เด็กหญิงณัฐพร ทองบุญ 3/ 9 3
79 16/05/2562 11:53:22 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
78 16/05/2562 11:53:19 MB10077 26942 เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข 3/ 9 3
77 16/05/2562 11:53:13 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
76 16/05/2562 11:53:11 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
75 16/05/2562 11:52:56 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 2/12 3
74 16/05/2562 11:52:38 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 2/12 3
73 16/05/2562 11:52:29 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 2/12 3
72 16/05/2562 11:52:25 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 2/12 3
71 16/05/2562 11:52:22 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 2/12 3
70 16/05/2562 11:52:20 MB11040 27722 เด็กหญิงนริศรา พรมจารี 2/12 3
69 16/05/2562 11:52:16 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 2/12 3
68 16/05/2562 11:52:12 MB11052 27734 เด็กหญิงอิสริยา โสตถิบุรุษ 2/12 3
67 16/05/2562 11:51:58 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 2/12 3
66 16/05/2562 11:50:52 MB10153 27018 เด็กหญิงนภัสสร ลายวิลัย 3/11 3
65 16/05/2562 11:50:47 MB10163 27028 เด็กหญิงสุภทรวดี ทองแดง 3/11 3
64 16/05/2562 11:50:36 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
63 16/05/2562 11:50:32 MB10148 27013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หึกขุนทด 3/11 3
62 16/05/2562 11:50:22 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
61 16/05/2562 11:50:15 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
60 16/05/2562 11:50:11 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
59 16/05/2562 11:50:05 1111111 00000 / 3
58 16/05/2562 11:50:02 1111111 00000 / 3
57 16/05/2562 11:49:57 1111111 00000 / 3
56 16/05/2562 11:48:39 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
55 16/05/2562 11:48:33 MB10129 26994 เด็กชายธิตินันต์ รัตนเมือง 3/11 3
54 16/05/2562 11:47:18 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
53 16/05/2562 11:47:13 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 2/ 3 3
52 16/05/2562 11:47:05 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
51 16/05/2562 11:45:46 1111111 00000 / 3
50 16/05/2562 11:44:55 1111111 00000 / 3
49 16/05/2562 11:44:24 MB10617 27298 เด็กชายณัฐวุฒิ รู้การนา 2/ 2 3
48 16/05/2562 11:44:18 MB10612 27293 เด็กชายชญานนท์ กัลณา 2/ 2 3
47 16/05/2562 11:44:10 MB10626 27307 เด็กชายพุฒิเมธ ลาดสลุง 2/ 2 3
46 16/05/2562 11:44:06 MB10628 27309 เด็กชายรัฐศาสตร์ สีสมุทร์ 2/ 2 3
45 16/05/2562 11:43:58 MB07761 25309 เด็กหญิงจันทิมา จันทร์สง่า 3/ 2 3
44 16/05/2562 11:43:49 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 2/ 2 3
43 16/05/2562 11:43:44 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 2/ 2 3
42 16/05/2562 11:41:50 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
41 16/05/2562 11:41:32 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
40 16/05/2562 11:41:27 2222222 00000 / 3
39 16/05/2562 11:41:25 2222222 00000 / 3
38 16/05/2562 11:41:23 2222222 00000 / 3
37 16/05/2562 11:41:20 2222222 00000 / 3
36 16/05/2562 11:41:15 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
35 16/05/2562 11:41:12 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
34 16/05/2562 11:39:15 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
33 16/05/2562 11:38:11 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
32 16/05/2562 11:38:08 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
31 16/05/2562 11:37:07 1111111 00000 / 3
30 16/05/2562 11:36:28 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
29 16/05/2562 11:35:58 1111111 00000 / 3
28 16/05/2562 11:35:47 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
27 16/05/2562 11:34:43 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 2/ 2 3
26 16/05/2562 11:29:51 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
25 16/05/2562 11:27:04 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
24 16/05/2562 11:27:00 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
23 16/05/2562 11:26:55 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 2/ 1 3
22 16/05/2562 11:26:51 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 2/ 1 3
21 16/05/2562 11:25:33 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 2/ 1 3
20 16/05/2562 11:25:29 MB10603 27284 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง 2/ 1 3
19 16/05/2562 11:24:42 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
18 16/05/2562 11:24:39 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
17 16/05/2562 11:21:41 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 2/ 1 3
16 16/05/2562 11:20:29 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
15 16/05/2562 11:20:22 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 2/ 1 3
14 16/05/2562 11:20:18 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
13 16/05/2562 11:20:14 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
12 16/05/2562 09:06:52 MB10875 27556 เด็กหญิงจิราภรณ์ ศรวันเพ็ญ 2/ 8 3
11 16/05/2562 07:53:36 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
10 16/05/2562 07:36:03 MB07776 25324 นางสาววรันต์ยา โลหะจินดา 5/ 3 3
9 16/05/2562 07:35:18 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
8 16/05/2562 07:33:45 MB09701 26566 เด็กชายจีรพัฒน์ กุประดิษฐ์ 3/ 1 3
7 16/05/2562 07:32:13 MB07777 25325 นางสาววรินธร เมืองแพน 5/10 3
6 16/05/2562 07:32:08 MB09705 26570 เด็กชายธนกร ฤกษ์ตรี 3/ 1 3
5 16/05/2562 07:31:22 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
4 16/05/2562 07:28:43 MB07750 25298 นายภราดร ฉายพิมาย 5/ 5 3
3 16/05/2562 07:28:38 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3
2 16/05/2562 06:34:00 MB09766 26631 เด็กหญิงจิรนันท์ ส่งศิริ 3/ 2 3
1 16/05/2562 06:33:36 2222222 00000 / 3

Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software