ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
14 03/12/2562 13:16:36 MB11431 28299 เด็กชายธีรศักดิ์ หอมพิกุล 2/10 3
13 03/12/2562 11:53:18 MB11224 28092 เด็กชายกรุงเกษม งามเลิศชัย 2/ 5 3
12 03/12/2562 11:52:56 MB11253 28121 เด็กหญิงพรนัชชา แย้มพราย 2/ 5 3
11 03/12/2562 11:52:52 MB11249 28117 เด็กหญิงนรกมล พุกพวง 2/ 5 3
10 03/12/2562 11:52:35 MB11257 28125 เด็กหญิงวิลาวัณย์ วงษาศิริ 2/ 5 3
9 03/12/2562 11:52:31 MB11256 28124 เด็กหญิงวารุนี พันธ์เดช 2/ 5 3
8 03/12/2562 11:52:26 MB11262 28130 เด็กหญิงเอมิกา สุริยันต์ 2/ 5 3
7 03/12/2562 11:39:08 MB11512 28380 เด็กชายปัญญา แหลมทอง 2/12 3
6 03/12/2562 11:31:56 MB11215 28083 เด็กหญิงวรรณนิสสร รื่นรมย์ 2/ 4 3
5 03/12/2562 11:30:35 MB11504 28372 เด็กชายชัยวัฒน์ สินทรัพย์ 2/12 3
4 03/12/2562 11:30:17 MB11516 28384 เด็กชายวชิรพล ขุนนางจ่า 2/12 3
3 03/12/2562 07:39:49 MB11328 28196 เด็กหญิงนันทิยา เหม่นเเหลม 2/ 7 3
2 03/12/2562 07:39:44 MB11331 28199 เด็กหญิงภูษณิศา ศักดิ์การินทร์กุล 2/ 7 3
1 03/12/2562 07:39:39 MB11326 28194 เด็กหญิงนัทธมน ดีผิว 2/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software