ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
26 03/12/2562 15:08:59 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
25 03/12/2562 14:51:09 MB11003 27684 เด็กหญิงพัชรี เม่นสุวรรณ์ 3/11 3
24 03/12/2562 13:30:25 MB10612 27293 เด็กชายชญานนท์ กัลณา 3/ 2 3
23 03/12/2562 13:25:35 MB10657 27338 เด็กชายธนาวุฒิ สิทธิถาวร 3/ 3 3
22 03/12/2562 13:25:26 MB10674 27355 เด็กหญิงกิตติมา คำสาลา 3/ 3 3
21 03/12/2562 13:25:19 MB10686 27366 เด็กหญิงพัชราภา พิมพาสร้อย 3/ 3 3
20 03/12/2562 13:25:14 MB10680 27360 เด็กหญิงณิชชยากรณ์ ชัยสิทธิ์ 3/ 3 3
19 03/12/2562 13:25:04 MB10687 27367 เด็กหญิงพิชญาภา ไชยชาย 3/ 3 3
18 03/12/2562 13:24:59 MB10677 27358 เด็กหญิงณัฐธนิชา สายสุด 3/ 3 3
17 03/12/2562 13:23:32 MB10648 27329 เด็กหญิงพนิดา สดับจิตร์ 3/ 2 3
16 03/12/2562 13:23:25 MB10630 27311 เด็กชายอิทธิพล ตาทอง 3/ 2 3
15 03/12/2562 13:20:58 MB10643 27324 เด็กหญิงปนัดดา พวงมะปราง 3/ 2 3
14 03/12/2562 13:20:55 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 3/ 0 3
13 03/12/2562 12:02:19 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 3/ 4 3
12 03/12/2562 12:01:51 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 3/ 4 3
11 03/12/2562 11:59:51 MB10651 27332 เด็กหญิงอัญริว เดชโนนสังข์ 3/ 2 3
10 03/12/2562 11:48:44 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
9 03/12/2562 11:48:42 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
8 03/12/2562 11:47:39 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 3/ 1 3
7 03/12/2562 11:45:31 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 3/ 1 3
6 03/12/2562 11:45:22 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 3/ 1 3
5 03/12/2562 11:45:20 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 3/ 1 3
4 03/12/2562 11:43:12 MB10014 26879 เด็กชายเตวิช ชัยมงคล 3/ 8 3
3 03/12/2562 11:40:51 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 3/ 7 3
2 03/12/2562 08:02:11 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
1 03/12/2562 07:42:58 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software