ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 03/12/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
17 03/12/2562 15:08:59 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
16 03/12/2562 14:46:48 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
15 03/12/2562 11:52:45 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
14 03/12/2562 11:52:43 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 3/11 3
13 03/12/2562 11:48:44 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
12 03/12/2562 11:48:42 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
11 03/12/2562 11:48:40 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
10 03/12/2562 11:48:14 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
9 03/12/2562 11:47:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
8 03/12/2562 11:47:50 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
7 03/12/2562 11:43:21 MB10002 26867 เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทศ 3/ 8 3
6 03/12/2562 11:43:12 MB10014 26879 เด็กชายเตวิช ชัยมงคล 3/ 8 3
5 03/12/2562 11:37:42 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
4 03/12/2562 11:19:18 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
3 03/12/2562 08:02:11 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
2 03/12/2562 08:01:47 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
1 03/12/2562 07:42:58 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software