ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
98 10/08/2561 14:43:45 MB10635 27316 เด็กหญิงชนิสรา บัวเสี่ยน 2/ 2 3
97 10/08/2561 13:24:50 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
96 10/08/2561 13:16:15 MB10767 27448 เด็กหญิงอภิญญา บัวชุมสุข 2/ 5 3
95 10/08/2561 13:16:09 MB10764 27445 เด็กหญิงสุณัฎฐา กุศลวงษ์ 2/ 5 3
94 10/08/2561 13:16:03 MB10769 27450 เด็กหญิงอภิยดา ตองอ่อน 2/ 5 3
93 10/08/2561 13:15:57 MB10759 27440 เด็กหญิงมณีรัตน์ เพชรทอง 2/ 5 3
92 10/08/2561 13:15:52 MB10765 27446 เด็กหญิงสุพรรษา สายทอง 2/ 5 3
91 10/08/2561 13:14:38 MB10924 27605 เด็กหญิงสุชาดา โมราบุตร 2/ 9 3
90 10/08/2561 13:14:31 MB10926 27607 เด็กหญิงสุนิษา สัมฤทธิ์ดี 2/ 9 3
89 10/08/2561 13:14:18 MB10913 27594 เด็กหญิงกรองแก้ว ตากสันเทียะ 2/ 9 3
88 10/08/2561 13:14:12 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
87 10/08/2561 13:14:08 MB10716 27396 เด็กหญิงญาณิศา อุดมรัตน์ 2/ 4 3
86 10/08/2561 13:13:56 MB10733 27414 เด็กหญิงเรนุกา เทศจันทึก 2/ 4 3
85 10/08/2561 13:12:46 MB10699 27379 เด็กชายธนกร คำภูมี 2/ 4 3
84 10/08/2561 13:12:38 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 2/ 1 3
83 10/08/2561 13:12:30 MB10589 27270 เด็กหญิงกนกวรรณ มาระเนตร 2/ 1 3
82 10/08/2561 13:12:24 MB10724 27405 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ใจเป็นใหญ่ 2/ 4 3
81 10/08/2561 13:12:17 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 2/ 4 3
80 10/08/2561 13:11:34 MB10718 27398 เด็กหญิงณัฐญาดา นิยมทอง 2/ 4 3
79 10/08/2561 13:11:26 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
78 10/08/2561 13:11:15 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 2/ 7 3
77 10/08/2561 13:11:08 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 2/ 7 3
76 10/08/2561 13:11:06 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 2/ 7 3
75 10/08/2561 13:11:02 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 2/ 7 3
74 10/08/2561 13:10:55 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 2/ 1 3
73 10/08/2561 13:10:50 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 2/ 1 3
72 10/08/2561 13:10:46 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
71 10/08/2561 13:10:44 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
70 10/08/2561 13:10:20 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 2/12 3
69 10/08/2561 13:10:14 MB11048 27730 เด็กหญิงศศิชา ผึ่งสิงห์ 2/12 3
68 10/08/2561 13:10:11 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 2/12 3
67 10/08/2561 13:10:07 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 2/12 3
66 10/08/2561 13:08:41 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 2/ 3 3
65 10/08/2561 13:08:31 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
64 10/08/2561 12:16:22 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 2/ 7 3
63 10/08/2561 12:16:18 MB10861 27541 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองสว่าง 2/ 8 3
62 10/08/2561 12:06:18 MB11022 27704 เด็กชายนพรุจ พึ่งทรัพย์ 2/12 3
61 10/08/2561 11:58:11 MB10638 27319 เด็กหญิงณัฐวดี บุญแก่น 2/ 2 3
60 10/08/2561 11:58:04 MB10632 27313 เด็กหญิงกรวรรณ พานทอง 2/ 2 3
59 10/08/2561 11:56:31 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 2/ 7 3
58 10/08/2561 11:55:24 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 2/ 7 3
57 10/08/2561 11:55:20 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 2/ 7 3
56 10/08/2561 11:54:11 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
55 10/08/2561 11:52:27 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 2/ 6 3
54 10/08/2561 11:52:23 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 2/ 6 3
53 10/08/2561 11:51:15 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 2/ 6 3
52 10/08/2561 11:51:12 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 2/ 6 3
51 10/08/2561 11:51:06 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 2/ 6 3
50 10/08/2561 11:51:00 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 2/ 6 3
49 10/08/2561 11:50:57 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 2/ 6 3
48 10/08/2561 11:44:13 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
47 10/08/2561 11:39:06 MB00000 27330 2/ 2 3
46 10/08/2561 11:38:49 MB10650 27331 เด็กหญิงสุภัสสรา บุญกระจ่าง 2/ 2 3
45 10/08/2561 11:37:53 MB10642 27323 เด็กหญิงนันทิดา ศิริสานต์ 2/ 2 3
44 10/08/2561 11:37:48 MB10640 27321 เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง 2/ 2 3
43 10/08/2561 11:37:16 MB10639 27320 เด็กหญิงดารัตน์ จังอินทร์ 2/ 2 3
42 10/08/2561 11:37:09 MB10593 27274 เด็กหญิงจิรารัตน์ สุรเสริมภูมิ 2/ 1 3
41 10/08/2561 11:32:31 MB10689 27369 เด็กหญิงภัทรพร รัตนเมือง 2/ 3 3
40 10/08/2561 11:32:22 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
39 10/08/2561 11:32:08 MB10634 27315 เด็กหญิงขวัญพิชชา ทีอุทิศ 2/ 2 3
38 10/08/2561 11:31:55 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 2/ 2 3
37 10/08/2561 11:31:28 MB10691 27371 เด็กหญิงสิราวรรณ คำอ้าย 2/ 3 3
36 10/08/2561 11:31:22 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 2/ 3 3
35 10/08/2561 11:31:12 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 2/10 3
34 10/08/2561 11:29:17 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 2/12 3
33 10/08/2561 11:29:14 MB10892 27573 เด็กหญิงสโรชา ราชวงษ์ 2/ 8 3
32 10/08/2561 11:29:08 MB10879 27560 เด็กหญิงณัฐติพร สุทธิโชติ 2/ 8 3
31 10/08/2561 11:29:03 MB10888 27569 เด็กหญิงวิชิตา ศรีสอน 2/ 8 3
30 10/08/2561 11:29:00 MB10872 27553 เด็กหญิงกนก มุ่งก่ายกลาง 2/ 0 3
29 10/08/2561 11:28:56 MB10876 27557 เด็กหญิงชลธิชา พันธุรัตน์ 2/ 8 3
28 10/08/2561 11:27:43 MB10893 27574 เด็กหญิงหฤทัย ด้วงขาว 2/ 8 3
27 10/08/2561 11:27:17 MB10877 27558 เด็กหญิงชาลิณี อุสหะพันธ์ 2/ 8 3
26 10/08/2561 11:27:13 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 2/ 7 3
25 10/08/2561 11:27:11 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 2/ 7 3
24 10/08/2561 11:27:08 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 2/ 7 3
23 10/08/2561 11:27:05 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 2/ 7 3
22 10/08/2561 11:25:37 MB10602 27283 เด็กหญิงพัชราภรณ์ สิงห์ทอง 2/ 1 3
21 10/08/2561 11:25:31 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 2/ 1 3
20 10/08/2561 11:25:20 MB10611 27292 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เจริญสุข 2/ 1 3
19 10/08/2561 11:22:26 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 2/12 3
18 10/08/2561 11:22:19 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 2/ 1 3
17 10/08/2561 11:21:40 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 2/12 3
16 10/08/2561 11:21:01 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 2/12 3
15 10/08/2561 11:19:56 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 2/12 3
14 10/08/2561 11:19:30 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 2/ 1 3
13 10/08/2561 11:19:14 MB10730 27411 เด็กหญิงสุพรรษา หรั่งอินทร์ 2/ 4 3
12 10/08/2561 11:16:26 MB10935 27616 เด็กชายทศพร กระจังทอง 2/10 3
11 10/08/2561 11:15:44 MB10944 27625 เด็กชายภาณุพงศ์ เชื่อมวงษ์ 2/10 3
10 10/08/2561 11:15:12 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 2/10 3
9 10/08/2561 11:15:05 MB10943 27624 เด็กชายภควัต แย้มศรี 2/10 3
8 10/08/2561 11:12:13 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 2/ 4 3
7 10/08/2561 11:11:58 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 2/ 4 3
6 10/08/2561 10:50:39 MB10833 27513 เด็กหญิงฐณัฐฐา แสงคำ 2/ 7 3
5 10/08/2561 10:50:35 MB10847 27527 เด็กหญิงสุธาริณี สายประยงค์ 2/ 7 3
4 10/08/2561 10:50:27 MB10861 27541 เด็กชายปัณณวัฒน์ ทองสว่าง 2/ 8 3
3 10/08/2561 10:50:23 MB10844 27524 เด็กหญิงวิภารัตน์ แจ้งให้ 2/ 7 3
2 10/08/2561 10:50:17 MB10842 27522 เด็กหญิงวรรณชนก ไพโรจน์ 2/ 7 3
1 10/08/2561 10:48:51 MB10726 27407 เด็กหญิงวรรณชนก ลิ้มทัศไนยกุล 2/ 4 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software