ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 10/08/2561
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
25 10/08/2561 13:09:26 MB07879 25425 นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ 5/ 7 3
24 10/08/2561 13:08:16 MB10562 27885 นายหิรัณย์ อินตระวังค์ 5/ 0 3
23 10/08/2561 13:07:47 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 5/ 7 3
22 10/08/2561 13:04:03 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 5/ 7 3
21 10/08/2561 12:59:27 MB07700 25249 นายพีรพล ภักดีงาม 5/ 1 3
20 10/08/2561 12:52:21 MB07700 25249 นายพีรพล ภักดีงาม 5/ 1 3
19 10/08/2561 12:52:18 MB10385 27740 นายสุริยา กอกัน 5/ 1 3
18 10/08/2561 12:50:54 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 5/ 1 3
17 10/08/2561 12:43:54 MB07981 25527 เด็กชายณัฐชนน สมเกิด 5/ 8 3
16 10/08/2561 12:28:49 MB07779 25327 นางสาวสรัญญา เสือลอย 5/ 2 3
15 10/08/2561 12:28:30 MB07857 25403 นางสาวกมลชนก นิลแก้ว 5/ 2 3
14 10/08/2561 12:23:49 MB10513 27858 นางสาวแก้วรัตนา ฉิมพลีสวัสดิ์ 5/ 7 3
13 10/08/2561 12:23:43 MB10506 27851 นางสาวชลิตา ชอบมะรัง 5/ 7 3
12 10/08/2561 12:23:31 MB10388 27743 นางสาวชนัญชิดา ชูศรี 5/ 1 3
11 10/08/2561 12:23:29 MB10396 27751 นางสาวเพียงตะวัน หวลอาวรณ์ 5/ 1 3
10 10/08/2561 12:23:24 MB10391 27746 นางสาวทัตพิชา ทองนอก 5/ 1 3
9 10/08/2561 12:23:21 MB10390 27745 นางสาวณัชชา คล้ายรักษ์ 5/ 1 3
8 10/08/2561 12:16:27 MB10510 27855 นางสาวพัชราพรรณ บัวนารถ 5/ 7 3
7 10/08/2561 12:15:57 MB07879 25425 นางสาวสุดารัตน์ แมลงภู่ 5/ 7 3
6 10/08/2561 12:12:58 MB10511 27856 นางสาวอัศนี ขำยิ่งเกิด 5/ 7 3
5 10/08/2561 11:55:16 MB10508 27853 นางสาวณัชกร ภาโคตรจันทร์ 5/ 7 3
4 10/08/2561 11:55:11 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 5/ 7 3
3 10/08/2561 11:55:07 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 5/ 7 3
2 10/08/2561 11:21:22 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 5/ 7 3
1 10/08/2561 11:21:11 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 5/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software