ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
88 11/02/2562 14:50:09 MB10586 27266 เด็กชายเกริกปวีณ์ มีเดช 1/ 1 3
87 11/02/2562 14:50:01 MB10583 27263 เด็กชายศรัณยพงศ์ เปกาลี 1/ 1 3
86 11/02/2562 14:47:48 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 1/ 6 3
85 11/02/2562 13:27:16 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
84 11/02/2562 13:16:13 MB10797 27478 เด็กหญิงธิดานาขวัญ อยู่กระทุ่ม 1/ 6 3
83 11/02/2562 13:16:09 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
82 11/02/2562 13:16:05 MB10801 27482 เด็กหญิงพรรณธร สุขเกษม 1/ 6 3
81 11/02/2562 13:14:21 MB10645 27326 เด็กหญิงปานวาด มณีนพคุณ 1/ 2 3
80 11/02/2562 13:14:14 MB10633 27314 เด็กหญิงกวินทรา แนกสัตย์ 1/ 2 3
79 11/02/2562 13:14:11 MB10688 27368 เด็กหญิงพิยดา ใจกระสัน 1/ 3 3
78 11/02/2562 13:13:58 MB10640 27321 เด็กหญิงธนาธิป ก้อนทอง 1/ 2 3
77 11/02/2562 13:13:27 MB10753 27434 เด็กหญิงนภิสา ครุฑธะกะ 1/ 5 3
76 11/02/2562 13:12:38 MB10799 27480 เด็กหญิงปนัดดา ยาบัวพา 1/ 6 3
75 11/02/2562 13:12:34 MB10802 27483 เด็กหญิงภัทรวดี โสชาติ 1/ 6 3
74 11/02/2562 13:12:29 MB10794 27475 เด็กหญิงชฎาภรณ์ ช่วยดับโรค 1/ 6 3
73 11/02/2562 13:12:24 MB10583 27263 เด็กชายศรัณยพงศ์ เปกาลี 1/ 1 3
72 11/02/2562 13:12:18 MB10586 27266 เด็กชายเกริกปวีณ์ มีเดช 1/ 1 3
71 11/02/2562 13:12:10 MB10792 27473 เด็กหญิงคุณารักษ์ จะรอนรัมย์ 1/ 6 3
70 11/02/2562 13:12:06 MB10791 27472 เด็กหญิงกชกร แคนน้ำ 1/ 6 3
69 11/02/2562 13:11:57 MB10593 27274 เด็กหญิงจิรารัตน์ สุรเสริมภูมิ 1/ 1 3
68 11/02/2562 13:11:54 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 1/ 2 3
67 11/02/2562 13:11:49 MB10608 27289 เด็กหญิงอัญมณี นุชพงษ์ 1/ 1 3
66 11/02/2562 13:11:45 MB10607 27288 เด็กหญิงอภิษฎา พรมลี 1/ 1 3
65 11/02/2562 13:11:16 MB10598 27279 เด็กหญิงทรรณรต ศรีไตรภพ 1/ 1 3
64 11/02/2562 13:08:41 MB10584 27264 เด็กชายสิริโชติ แซ่ลี้ 1/ 1 3
63 11/02/2562 13:08:15 MB11002 27683 เด็กหญิงปิยธิดา ยอดบุรุษ 1/11 3
62 11/02/2562 13:08:11 MB10993 27674 เด็กหญิงจิรัฎฐนันท์ เหมสุวรรณ 1/11 3
61 11/02/2562 13:07:46 MB10695 27375 เด็กชายจักรินทร์ บุญคง 1/ 4 3
60 11/02/2562 13:07:38 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
59 11/02/2562 13:07:34 MB10715 27395 เด็กหญิงกัญญารัตน์ บาดขุนทด 1/ 4 3
58 11/02/2562 13:07:29 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 1/ 4 3
57 11/02/2562 13:07:27 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
56 11/02/2562 13:07:16 MB10970 27651 เด็กหญิงอรณิชา สุขนา 1/10 3
55 11/02/2562 13:06:44 MB10579 27259 เด็กชายพิศิษฐ์ หาสุข 1/ 1 3
54 11/02/2562 13:06:40 MB10581 27261 เด็กชายภาสกร รอดแจ่ม 1/ 1 3
53 11/02/2562 12:57:31 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
52 11/02/2562 12:57:23 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
51 11/02/2562 12:57:11 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
50 11/02/2562 12:57:05 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
49 11/02/2562 12:57:00 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
48 11/02/2562 12:56:45 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
47 11/02/2562 12:08:22 MB10967 27648 เด็กหญิงปิยะดา ศิลากุล 1/10 3
46 11/02/2562 12:05:26 MB10967 27648 เด็กหญิงปิยะดา ศิลากุล 1/10 3
45 11/02/2562 11:54:58 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 1/ 4 3
44 11/02/2562 11:54:31 MB11035 27717 เด็กหญิงจารดี ฟุ้งสกุล 1/12 3
43 11/02/2562 11:54:28 MB11034 27716 เด็กหญิงกัลยา โสไกร 1/12 3
42 11/02/2562 11:54:24 MB11033 27715 เด็กหญิงกนกวรรณ สิทธิคำ 1/12 3
41 11/02/2562 11:54:19 MB10968 27649 เด็กหญิงพิชชาภา รัตนเมือง 1/10 3
40 11/02/2562 11:54:15 MB10953 27634 เด็กหญิงจิตติพัฒน์ รอดทับ 1/10 3
39 11/02/2562 11:53:21 MB11046 27728 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สมพอง 1/12 3
38 11/02/2562 11:52:46 MB11038 27720 เด็กหญิงชนิกานต์ เงินกลม 1/12 3
37 11/02/2562 11:52:14 MB11044 27726 เด็กหญิงปวิณากร เอี่ยมเฟื่อง 1/12 3
36 11/02/2562 11:52:09 MB11050 27732 เด็กหญิงอมรรัตน์ สบายใจ 1/12 3
35 11/02/2562 11:50:47 MB10616 27297 เด็กชายณัฐภัทร พรมมา 1/ 2 3
34 11/02/2562 11:50:41 MB10600 27281 เด็กหญิงปรียานุช พูลพร้อม 1/ 1 3
33 11/02/2562 11:50:36 MB10604 27285 เด็กหญิงวิชญาดา ทองนาเมือง 1/ 1 3
32 11/02/2562 11:50:31 MB10592 27273 เด็กหญิงจิรสุตา กันเอี่ยม 1/ 1 3
31 11/02/2562 11:49:48 MB11045 27727 เด็กหญิงปัณรส แก้วลัดดา 1/12 3
30 11/02/2562 11:49:44 MB11041 27723 เด็กหญิงนรีกานต์ ธีระเสถียร 1/12 3
29 11/02/2562 11:49:15 MB11051 27733 เด็กหญิงอินทิรา วงศ์รักษ์ 1/12 3
28 11/02/2562 11:40:52 MB10625 27306 เด็กชายพัชรพงษ์ จิตรแก้ว 1/ 2 3
27 11/02/2562 11:40:48 MB10624 27305 เด็กชายปารมี ตราหลวง 1/ 2 3
26 11/02/2562 11:39:53 MB10606 27287 เด็กหญิงสุรพิชญา ชะบางาม 1/ 1 3
25 11/02/2562 11:39:41 MB10603 27284 เด็กหญิงวรรณพร วงษ์แดง 1/ 1 3
24 11/02/2562 11:38:16 MB10626 27307 เด็กชายพุฒิเมธ ลาดสลุง 1/ 2 3
23 11/02/2562 11:38:13 MB10619 27300 เด็กชายธีรพงศ์ แซ่ซื้อ 1/ 2 3
22 11/02/2562 11:37:13 MB10839 27519 เด็กหญิงพริริสา กิตติไพบูลย์พงษ์ 1/ 7 3
21 11/02/2562 11:37:10 MB10848 27528 เด็กหญิงหรรยดา แสนเพ็ญ 1/ 7 3
20 11/02/2562 11:37:07 MB10827 27507 เด็กหญิงกฤติกาญจน์ จันทร์เพ็ญ 1/ 7 3
19 11/02/2562 11:36:51 MB10889 27570 เด็กหญิงสุชานาถ หนูเย็น 1/ 8 3
18 11/02/2562 11:36:42 MB10623 27304 เด็กชายปภาวินท์ สมนึก 1/ 2 3
17 11/02/2562 11:36:35 MB10613 27294 เด็กชายชัยภัทร บุญเมือง 1/ 2 3
16 11/02/2562 11:34:53 MB10629 27310 เด็กชายอัครเดช โสมเกษตรินทร์ 1/ 2 3
15 11/02/2562 11:30:56 MB10610 27291 เด็กหญิงเบญญาภา หล้าปิง 1/ 1 3
14 11/02/2562 11:30:37 MB10605 27286 เด็กหญิงสุภลัคน์ พรมมะ 1/ 1 3
13 11/02/2562 11:28:27 MB10595 27276 เด็กหญิงจุฑารัตน์ กุหลาบกุลี 1/ 1 3
12 11/02/2562 11:28:26 MB10594 27275 เด็กหญิงจุฑามาศ หุ่นแจ้ง 1/ 1 3
11 11/02/2562 11:26:22 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 1/ 7 3
10 11/02/2562 11:25:45 MB10719 27400 เด็กหญิงธนภรณ์ สุขดา 1/ 4 3
9 11/02/2562 11:25:15 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
8 11/02/2562 11:23:59 MB10577 27257 เด็กชายปรมี จูเกลี้ยง 1/ 1 3
7 11/02/2562 11:22:32 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 1/ 1 3
6 11/02/2562 11:22:30 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 1/ 1 3
5 11/02/2562 11:22:27 MB10609 27290 เด็กหญิงอาริสษา ราษี 1/ 1 3
4 11/02/2562 11:22:25 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 1/ 1 3
3 11/02/2562 11:19:52 MB10576 27256 เด็กชายธีรภัทร์ แสงโคตร 1/ 1 3
2 11/02/2562 11:11:00 MB10599 27280 เด็กหญิงทิพยวดี คุ้นประเสริฐ 1/ 1 3
1 11/02/2562 07:32:01 MB10710 27390 เด็กชายเจริญพงษ์ กิลาพงษ์ 1/ 4 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software