ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
6 11/02/2562 15:31:09 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
5 11/02/2562 15:31:09 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
4 11/02/2562 14:47:00 MB06461 24067 เด็กชายศรายุทธ ฤทธิสาร 3/ 4 3
3 11/02/2562 12:05:41 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3
2 11/02/2562 11:39:22 MB06503 24201 เด็กชายสหฤทธิ์ วิจิตรพิทยานนท์ 3/ 7 3
1 11/02/2562 11:23:50 MB09289 26160 เด็กหญิงฉัตรพร ภูมรินทร์ 3/ 6 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software