ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
57 11/02/2562 14:05:10 MB07695 25244 นายกิตติภูมิ สังข์ด้วงยาง 4/ 2 3
56 11/02/2562 14:05:07 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
55 11/02/2562 14:05:07 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
54 11/02/2562 14:05:06 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
53 11/02/2562 14:05:05 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
52 11/02/2562 14:04:47 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
51 11/02/2562 14:04:47 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
50 11/02/2562 14:04:46 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
49 11/02/2562 14:04:46 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
48 11/02/2562 14:04:45 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
47 11/02/2562 14:04:45 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
46 11/02/2562 14:04:44 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
45 11/02/2562 14:03:26 MB08152 25698 นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล 4/ 2 3
44 11/02/2562 14:03:20 MB08144 25690 นางสาวธิดาภรณ์ สุวรรณศรี 4/ 2 3
43 11/02/2562 14:03:15 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 4/ 2 3
42 11/02/2562 14:03:11 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 4/ 2 3
41 11/02/2562 13:36:33 MB08138 25684 นางสาวจุฑารัตน์ จันทร์แป้น 4/ 6 3
40 11/02/2562 13:36:28 MB08160 25706 นางสาวสุพพัตรา มั่นใจ 4/ 6 3
39 11/02/2562 13:32:36 MB07783 25331 นางสาวสุธาทิพย์ ก้อนทองคำ 4/ 6 3
38 11/02/2562 13:32:33 MB08155 25701 นางสาววิกาวี นุ่มขุนทด 4/ 6 3
37 11/02/2562 13:32:21 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
36 11/02/2562 13:15:17 MB08152 25698 นางสาวภิญญาพัชญ์ นิธิการสกุล 4/ 2 3
35 11/02/2562 13:04:21 MB07695 25244 นายกิตติภูมิ สังข์ด้วงยาง 4/ 2 3
34 11/02/2562 13:04:13 MB10401 27756 นายอดิศร แสนกาวิน 4/ 2 3
33 11/02/2562 13:03:34 MB08144 25690 นางสาวธิดาภรณ์ สุวรรณศรี 4/ 2 3
32 11/02/2562 13:03:06 MB07717 25265 นางสาวชลธิชา น้อยใหญ่ 4/ 2 3
31 11/02/2562 13:02:52 MB08040 25586 นายโชคชัย มีแหยม 4/ 2 3
30 11/02/2562 13:02:48 MB10404 27758 นางสาวณัฏฐธิดา ตั้งจิตร 4/ 2 3
29 11/02/2562 13:01:17 MB10397 27752 นายชัยนพพร จงสุขกลาง 4/ 2 3
28 11/02/2562 13:01:15 MB10397 27752 นายชัยนพพร จงสุขกลาง 4/ 2 3
27 11/02/2562 13:01:11 MB07714 25262 นางสาวจันทิมา เรืองวิเชียร 4/ 2 3
26 11/02/2562 13:01:05 MB07867 25413 นางสาวนฤมล ศรีกุฎ 4/ 2 3
25 11/02/2562 13:00:57 MB07723 25271 นางสาวรัตนากร อ่อนน้อม 4/ 2 3
24 11/02/2562 13:00:41 MB07739 25287 นางสาวเขมิกา จงวัฒนา 4/ 2 3
23 11/02/2562 13:00:28 MB07701 25250 นายภาณุวัฒน์ พรหมบุตร 4/ 2 3
22 11/02/2562 13:00:18 MB07079 24911 นางสาวกุลธิดา มากพงษ์ 4/ 9 3
21 11/02/2562 13:00:14 MB08021 25567 นางสาวเยาวลักษณ์ คูนา 4/ 9 3
20 11/02/2562 13:00:11 MB08012 25558 นางสาววลาวัณย์ ปลื้มเย็น 4/ 9 3
19 11/02/2562 12:42:38 MB07934 25479 นายชยุตม์ เพิ่มวงศ์ 4/ 6 3
18 11/02/2562 12:42:36 MB07697 25246 นายณรงค์วัฒน์ มูลศรีแก้ว 4/ 7 3
17 11/02/2562 12:40:42 MB08021 25567 นางสาวเยาวลักษณ์ คูนา 4/ 9 3
16 11/02/2562 12:40:37 MB08012 25558 นางสาววลาวัณย์ ปลื้มเย็น 4/ 9 3
15 11/02/2562 12:39:33 MB07952 25497 นางสาวกัญยาณี คำดอนใจ 4/ 4 3
14 11/02/2562 12:38:51 MB10499 27844 นายธนกฤต หลวงแก้ว 4/ 7 3
13 11/02/2562 12:33:59 MB07990 25536 นายวงศพัทธ์ วัฒนพันธุ์ 4/ 1 3
12 11/02/2562 12:32:35 MB07079 24911 นางสาวกุลธิดา มากพงษ์ 4/ 9 3
11 11/02/2562 12:32:30 MB10556 27879 นางสาวสงกรานต์ หนานนะ 4/ 9 3
10 11/02/2562 12:30:12 MB10400 27755 นายพชธกร มีคุณ 4/ 2 3
9 11/02/2562 12:30:10 MB08010 25556 นางสาวปาณิสรา ราษี 4/ 2 3
8 11/02/2562 12:30:02 MB10403 26531 นางสาวนฤมล พลล่องช้าง 4/ 2 3
7 11/02/2562 12:29:49 MB10402 27757 นายอิศรานุวัฒน์ รองแหยม 4/ 2 3
6 11/02/2562 12:22:19 MB08065 25611 นางสาวสุนิสา มาลา 4/ 7 3
5 11/02/2562 12:15:01 MB07914 25459 นางสาวนารายา แสงวิมาน 4/ 7 3
4 11/02/2562 12:14:18 MB10566 27889 นางสาวณัฐวดี แย้มเมืองไชย 4/10 3
3 11/02/2562 12:14:16 MB08003 25549 นางสาวณัฐชยา ศรีวรมย์ 4/10 3
2 11/02/2562 12:09:04 MB10423 27777 นางสาวสายน้ำ บัวก้านแย่ง 4/ 3 3
1 11/02/2562 12:08:49 MB10426 27780 นางสาวอริสรา สีสุพรรณ์ 4/ 3 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software