ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/02/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
24 11/02/2562 14:45:43 MB09674 26479 นายภัทรพงษ์ โพธาตุ 5/10 3
23 11/02/2562 13:07:25 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 5/10 3
22 11/02/2562 12:55:19 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 5/ 1 3
21 11/02/2562 12:33:00 MB06863 24695 เด็กหญิงเจนจิรา ทศพิมพ์ 5/10 3
20 11/02/2562 12:32:56 MB10338 27229 นางสาวศศิธร แก้วคูนอก 5/10 3
19 11/02/2562 12:32:14 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 5/ 1 3
18 11/02/2562 12:31:43 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
17 11/02/2562 12:31:42 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
16 11/02/2562 12:31:41 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
15 11/02/2562 12:31:38 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
14 11/02/2562 12:31:32 MB10188 27087 นางสาววิริยา พรมหาลา 5/ 1 3
13 11/02/2562 12:27:57 MB06900 24732 เด็กหญิงบุษบากร ทวีฤทธิ์ 5/ 1 3
12 11/02/2562 12:27:52 MB10184 27083 นางสาวญาณิศา ศรีบรม 5/ 1 3
11 11/02/2562 12:23:46 MB06844 24676 เด็กหญิงณัฎฐวรรณ บุญทำ 5/10 3
10 11/02/2562 12:23:41 MB06906 24738 เด็กหญิงวิรัลพัชร ดลประสิทธิ์ 5/10 3
9 11/02/2562 12:23:29 MB10329 27222 นายไชยรัตน์ ราศรี 5/10 3
8 11/02/2562 12:20:08 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 5/ 1 3
7 11/02/2562 12:20:03 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 5/ 1 3
6 11/02/2562 12:14:05 MB10191 27090 นางสาวอนัญญา คุยสัน 5/ 1 3
5 11/02/2562 12:14:03 MB10180 27080 นางสาวกมลชนก บำขุนทด 5/ 1 3
4 11/02/2562 12:13:39 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 5/ 1 3
3 11/02/2562 12:07:55 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 5/ 1 3
2 11/02/2562 12:07:12 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 5/ 1 3
1 11/02/2562 12:07:08 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 5/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software