ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
36 11/09/2562 15:36:35 MB11492 28360 เด็กหญิงนับทอง สระศรี 1/11 3
35 11/09/2562 15:36:30 MB11489 28357 เด็กหญิงทิพยนารี บัวชุมสุข 1/11 3
34 11/09/2562 15:36:26 MB11491 28359 เด็กหญิงนภัสสร สังข์ทอง 1/11 3
33 11/09/2562 15:36:18 MB11485 28353 เด็กหญิงชลธร กาละมุล 1/11 3
32 11/09/2562 15:36:13 MB11482 28350 เด็กหญิงกิตติวรา อินทร์อยู่ 1/11 3
31 11/09/2562 15:35:37 MB11088 27956 เด็กหญิงชาลินี ทองดี 1/ 1 3
30 11/09/2562 15:16:54 MB11484 28352 เด็กหญิงชนากานต์ มิตรานนท์ 1/11 3
29 11/09/2562 15:16:49 MB11501 28369 เด็กหญิงเกตุกนก หวังข้อกลาง 1/11 3
28 11/09/2562 15:16:42 MB11496 28364 เด็กหญิงสุกฤตา แก้วประเสริฐ 1/11 3
27 11/09/2562 15:16:35 MB11487 28355 เด็กหญิงดารารัตน์ แสงไชย 1/11 3
26 11/09/2562 15:16:26 MB11500 28368 เด็กหญิงอารยา ชัยเจริญ 1/11 3
25 11/09/2562 15:14:55 MB11501 28369 เด็กหญิงเกตุกนก หวังข้อกลาง 1/11 3
24 11/09/2562 15:14:40 MB11175 28043 เด็กหญิงสุชานันท์ พุฒจันทร์ 1/ 3 3
23 11/09/2562 15:13:31 MB11488 28356 เด็กหญิงทองรุ่งเช้า ไชยเสนา 1/11 3
22 11/09/2562 15:08:51 MB11088 27956 เด็กหญิงชาลินี ทองดี 1/ 1 3
21 11/09/2562 12:00:18 MB11375 28243 เด็กหญิงศิภาภรณ์ คำศรี 1/ 8 3
20 11/09/2562 12:00:14 MB11376 28244 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะสี 1/ 8 3
19 11/09/2562 12:00:04 MB11381 28249 เด็กหญิงเสาวนีย์ ตรีศาสตร์ 1/ 8 3
18 11/09/2562 11:59:58 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
17 11/09/2562 11:50:15 MB11089 27957 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำแพง 1/ 1 3
16 11/09/2562 11:50:07 MB11100 27968 เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม 1/ 1 3
15 11/09/2562 11:48:04 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
14 11/09/2562 11:45:46 MB11069 27937 เด็กชายพชร เกตุสุวรรณ์ 1/ 1 3
13 11/09/2562 11:45:34 MB11077 27945 เด็กชายศุภกร เสรักษา 1/ 1 3
12 11/09/2562 11:45:20 MB11080 27948 เด็กชายสธน สงวัฒน์ 1/ 1 3
11 11/09/2562 11:38:12 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 1/12 3
10 11/09/2562 11:38:08 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 1/12 3
9 11/09/2562 11:34:46 MB11234 28102 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก 1/ 5 3
8 11/09/2562 11:34:39 MB11235 28103 เด็กชายสหรัฐ เลดา 1/ 5 3
7 11/09/2562 11:34:29 MB11251 28119 เด็กหญิงปราณปริยา มูลสิงห์ 1/ 5 3
6 11/09/2562 11:34:24 MB11242 28110 เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย 1/ 5 3
5 11/09/2562 11:34:21 MB11245 28113 เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล 1/ 5 3
4 11/09/2562 11:34:15 MB11255 28123 เด็กหญิงมนัสวี บุญเมือง 1/ 5 3
3 11/09/2562 11:24:56 MB11375 28243 เด็กหญิงศิภาภรณ์ คำศรี 1/ 8 3
2 11/09/2562 11:24:03 MB11376 28244 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะสี 1/ 8 3
1 11/09/2562 11:23:49 MB11381 28249 เด็กหญิงเสาวนีย์ ตรีศาสตร์ 1/ 8 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software