ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
18 11/09/2562 15:52:51 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 2/ 9 3
17 11/09/2562 15:52:48 MB10894 27575 เด็กชายกิตตินันท์ สุขหาด 2/ 9 3
16 11/09/2562 15:39:32 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
15 11/09/2562 15:21:55 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 2/ 7 3
14 11/09/2562 15:21:48 MB10835 27515 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปัดชา 2/ 7 3
13 11/09/2562 15:13:18 MB10718 27398 เด็กหญิงณัฐญาดา นิยมทอง 2/ 4 3
12 11/09/2562 15:13:11 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 2/ 4 3
11 11/09/2562 15:13:04 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
10 11/09/2562 15:13:03 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
9 11/09/2562 15:10:07 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
8 11/09/2562 15:10:04 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
7 11/09/2562 15:09:24 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
6 11/09/2562 12:00:24 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 2/10 3
5 11/09/2562 11:45:38 MB10831 27511 เด็กหญิงชลิฎา นานจันทร์ 2/ 7 3
4 11/09/2562 11:45:28 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 2/ 7 3
3 11/09/2562 11:45:16 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
2 11/09/2562 11:45:12 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
1 11/09/2562 11:25:00 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 2/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software