ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
57 11/09/2562 15:53:03 MB09737 26602 เด็กหญิงศิริกมล ทับทรวง 3/ 1 3
56 11/09/2562 15:52:58 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 3/ 1 3
55 11/09/2562 15:52:43 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 3/ 1 3
54 11/09/2562 15:20:13 MB09737 26602 เด็กหญิงศิริกมล ทับทรวง 3/ 1 3
53 11/09/2562 15:20:08 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 3/ 1 3
52 11/09/2562 15:12:16 MB09976 26841 เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิ 3/ 7 3
51 11/09/2562 15:10:16 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
50 11/09/2562 15:08:58 MB09709 26574 เด็กชายธีรภัทร จันขาว 3/ 1 3
49 11/09/2562 15:08:54 MB09713 26578 เด็กชายสุภกิจ ทัศนปัญญา 3/ 1 3
48 11/09/2562 15:08:45 MB09971 26836 เด็กหญิงชญานิศ กลิ่นผกา 3/ 7 3
47 11/09/2562 15:08:41 MB09972 26837 เด็กหญิงชนาพร ละมนตรี 3/ 7 3
46 11/09/2562 15:08:36 MB09989 26854 เด็กหญิงวรวีร์ ทูปขุนทด 3/ 7 3
45 11/09/2562 15:08:29 MB09974 26839 เด็กหญิงณฐมณฑน์ บุตรมี 3/ 7 3
44 11/09/2562 15:07:36 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
43 11/09/2562 15:06:55 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
42 11/09/2562 15:06:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
41 11/09/2562 15:06:21 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
40 11/09/2562 15:06:18 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
39 11/09/2562 15:05:51 MB10071 26936 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปัญญาวงษ์รักษา 3/ 9 3
38 11/09/2562 15:04:36 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
37 11/09/2562 15:04:32 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 3/ 1 3
36 11/09/2562 15:04:28 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
35 11/09/2562 14:23:54 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
34 11/09/2562 13:15:40 MB10066 26931 เด็กหญิงพิจิตรา คำงาม 3/ 9 3
33 11/09/2562 13:15:36 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
32 11/09/2562 13:15:27 MB10067 26932 เด็กหญิงพิชญาภา เศรษฐสิทธิ์ 3/ 9 3
31 11/09/2562 13:15:15 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
30 11/09/2562 13:15:10 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
29 11/09/2562 12:53:22 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
28 11/09/2562 12:53:20 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
27 11/09/2562 12:45:22 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
26 11/09/2562 12:45:17 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
25 11/09/2562 12:45:14 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 3/11 3
24 11/09/2562 12:02:13 MB10148 27013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หึกขุนทด 3/11 3
23 11/09/2562 12:02:11 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
22 11/09/2562 12:02:09 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
21 11/09/2562 12:01:08 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
20 11/09/2562 12:01:02 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
19 11/09/2562 11:47:16 MB10030 26895 เด็กหญิงพชรกมล มิยะพันธ์ 3/ 8 3
18 11/09/2562 11:47:12 MB10027 26892 เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล 3/ 8 3
17 11/09/2562 11:47:09 MB10023 26888 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริชาติ 3/ 8 3
16 11/09/2562 11:45:08 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
15 11/09/2562 11:44:50 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
14 11/09/2562 11:44:42 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
13 11/09/2562 11:43:45 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 3/12 3
12 11/09/2562 11:43:43 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 3/12 3
11 11/09/2562 11:42:00 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
10 11/09/2562 11:41:45 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
9 11/09/2562 11:41:40 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
8 11/09/2562 11:41:35 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
7 11/09/2562 11:40:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
6 11/09/2562 11:38:42 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
5 11/09/2562 11:38:40 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
4 11/09/2562 11:31:19 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
3 11/09/2562 11:31:15 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
2 11/09/2562 07:54:42 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 11/09/2562 07:32:41 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software