ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
10 11/09/2562 15:53:15 MB09084 25962 นายธนพนธ์ มอญพันธุ์ 4/ 4 3
9 11/09/2562 15:20:43 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 4/ 4 3
8 11/09/2562 15:20:36 MB11684 28543 นายพชร เครือสุวรรณ์ 4/ 9 3
7 11/09/2562 15:17:54 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 4/ 9 3
6 11/09/2562 15:08:24 MB09490 26362 นางสาวเบญญทิพย์ อาษานอก 4/ 4 3
5 11/09/2562 15:08:20 MB09489 26361 นางสาวเบญจวรรณ บุญเพิ่ม 4/ 4 3
4 11/09/2562 15:08:17 MB09378 26249 นางสาวกรนันท์ นันทเสน 4/ 4 3
3 11/09/2562 15:08:04 MB09160 26032 นางสาวพัชราวลัย ปิ่นร่ม 4/ 4 3
2 11/09/2562 15:08:00 MB09145 26025 นางสาวณัชชารี ประวัติตานนท์ 4/ 4 3
1 11/09/2562 15:07:22 MB09084 25962 นายธนพนธ์ มอญพันธุ์ 4/ 4 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software