ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
9 11/09/2562 14:57:16 MB10558 27881 นายณัฐพล ชำนาญดี 5/10 3
8 11/09/2562 14:56:36 MB08069 25615 นางสาวเจณิสตา ผลวิสุทธิ์ 5/10 3
7 11/09/2562 14:56:33 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 5/10 3
6 11/09/2562 14:56:31 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 5/10 3
5 11/09/2562 14:56:18 MB00000 27893 5/10 3
4 11/09/2562 12:56:54 MB10559 27882 นายดำรงค์ สะลาแก้ว 5/10 3
3 11/09/2562 12:44:45 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 5/10 3
2 11/09/2562 12:44:43 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
1 11/09/2562 12:44:40 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software