ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
18 11/09/2562 15:52:08 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
17 11/09/2562 15:51:44 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
16 11/09/2562 15:51:44 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
15 11/09/2562 15:48:55 MB06776 24562 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย 6/ 1 3
14 11/09/2562 15:07:15 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
13 11/09/2562 15:07:11 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
12 11/09/2562 15:06:49 MB10177 27077 นายพีระพัฒน์ มีดี 6/ 1 3
11 11/09/2562 15:06:45 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
10 11/09/2562 15:06:42 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 6/ 1 3
9 11/09/2562 15:06:30 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
8 11/09/2562 15:06:14 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
7 11/09/2562 15:06:05 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
6 11/09/2562 14:45:30 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
5 11/09/2562 14:45:22 MB10208 27107 นางสาวอารียา ทาสี 6/ 2 3
4 11/09/2562 14:45:14 MB10207 27106 นางสาวสุชาดา หลวงพล 6/ 2 3
3 11/09/2562 14:45:09 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
2 11/09/2562 12:39:35 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
1 11/09/2562 12:38:40 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software