ข้อมูลรายชื่อสมาชิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 9 เข้าใช้ห้องสมุดประจำวันที่ 11/09/2562
ลำดับที่ วัน เวลา รหัสสมาชิก เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น หมายเหตุ
150 11/09/2562 15:53:15 MB09084 25962 นายธนพนธ์ มอญพันธุ์ 4/ 4 3
149 11/09/2562 15:53:03 MB09737 26602 เด็กหญิงศิริกมล ทับทรวง 3/ 1 3
148 11/09/2562 15:52:58 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 3/ 1 3
147 11/09/2562 15:52:51 MB10900 27581 เด็กชายปกรณ์ สถิตย์ 2/ 9 3
146 11/09/2562 15:52:48 MB10894 27575 เด็กชายกิตตินันท์ สุขหาด 2/ 9 3
145 11/09/2562 15:52:43 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 3/ 1 3
144 11/09/2562 15:52:08 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
143 11/09/2562 15:51:44 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
142 11/09/2562 15:51:44 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
141 11/09/2562 15:48:55 MB06776 24562 เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีกิติกุลชัย 6/ 1 3
140 11/09/2562 15:39:32 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
139 11/09/2562 15:36:35 MB11492 28360 เด็กหญิงนับทอง สระศรี 1/11 3
138 11/09/2562 15:36:30 MB11489 28357 เด็กหญิงทิพยนารี บัวชุมสุข 1/11 3
137 11/09/2562 15:36:26 MB11491 28359 เด็กหญิงนภัสสร สังข์ทอง 1/11 3
136 11/09/2562 15:36:18 MB11485 28353 เด็กหญิงชลธร กาละมุล 1/11 3
135 11/09/2562 15:36:13 MB11482 28350 เด็กหญิงกิตติวรา อินทร์อยู่ 1/11 3
134 11/09/2562 15:35:37 MB11088 27956 เด็กหญิงชาลินี ทองดี 1/ 1 3
133 11/09/2562 15:21:55 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 2/ 7 3
132 11/09/2562 15:21:48 MB10835 27515 เด็กหญิงธัญญลักษณ์ ปัดชา 2/ 7 3
131 11/09/2562 15:20:43 MB11587 28453 นางสาวพนิดา วิทยา 4/ 4 3
130 11/09/2562 15:20:36 MB11684 28543 นายพชร เครือสุวรรณ์ 4/ 9 3
129 11/09/2562 15:20:13 MB09737 26602 เด็กหญิงศิริกมล ทับทรวง 3/ 1 3
128 11/09/2562 15:20:08 MB09734 26599 เด็กหญิงวรกมล ใจรักษา 3/ 1 3
127 11/09/2562 15:17:54 MB09335 26206 นางสาวตริยาภรณ์ แข็งกระบือ 4/ 9 3
126 11/09/2562 15:16:54 MB11484 28352 เด็กหญิงชนากานต์ มิตรานนท์ 1/11 3
125 11/09/2562 15:16:49 MB11501 28369 เด็กหญิงเกตุกนก หวังข้อกลาง 1/11 3
124 11/09/2562 15:16:42 MB11496 28364 เด็กหญิงสุกฤตา แก้วประเสริฐ 1/11 3
123 11/09/2562 15:16:35 MB11487 28355 เด็กหญิงดารารัตน์ แสงไชย 1/11 3
122 11/09/2562 15:16:26 MB11500 28368 เด็กหญิงอารยา ชัยเจริญ 1/11 3
121 11/09/2562 15:14:55 MB11501 28369 เด็กหญิงเกตุกนก หวังข้อกลาง 1/11 3
120 11/09/2562 15:14:40 MB11175 28043 เด็กหญิงสุชานันท์ พุฒจันทร์ 1/ 3 3
119 11/09/2562 15:13:31 MB11488 28356 เด็กหญิงทองรุ่งเช้า ไชยเสนา 1/11 3
118 11/09/2562 15:13:18 MB10718 27398 เด็กหญิงณัฐญาดา นิยมทอง 2/ 4 3
117 11/09/2562 15:13:11 MB10717 27397 เด็กหญิงฐิติวรดา ตุ้มเที่ยง 2/ 4 3
116 11/09/2562 15:13:04 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
115 11/09/2562 15:13:03 MB10732 27413 เด็กหญิงเบญจวรรณ ขำปู่ 2/ 4 3
114 11/09/2562 15:12:16 MB09976 26841 เด็กหญิงณัฐธิดา มะลิ 3/ 7 3
113 11/09/2562 15:10:16 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
112 11/09/2562 15:10:07 MB10601 27282 เด็กหญิงพลอยชมภู กลิ่นดอกแก้ว 2/ 1 3
111 11/09/2562 15:10:04 MB10591 27272 เด็กหญิงจิรวรรณ ขำปู่ 2/ 1 3
110 11/09/2562 15:09:24 MB10590 27271 เด็กหญิงจรัญพร สลุงอยู่ 2/ 1 3
109 11/09/2562 15:08:58 MB09709 26574 เด็กชายธีรภัทร จันขาว 3/ 1 3
108 11/09/2562 15:08:54 MB09713 26578 เด็กชายสุภกิจ ทัศนปัญญา 3/ 1 3
107 11/09/2562 15:08:51 MB11088 27956 เด็กหญิงชาลินี ทองดี 1/ 1 3
106 11/09/2562 15:08:45 MB09971 26836 เด็กหญิงชญานิศ กลิ่นผกา 3/ 7 3
105 11/09/2562 15:08:41 MB09972 26837 เด็กหญิงชนาพร ละมนตรี 3/ 7 3
104 11/09/2562 15:08:36 MB09989 26854 เด็กหญิงวรวีร์ ทูปขุนทด 3/ 7 3
103 11/09/2562 15:08:29 MB09974 26839 เด็กหญิงณฐมณฑน์ บุตรมี 3/ 7 3
102 11/09/2562 15:08:24 MB09490 26362 นางสาวเบญญทิพย์ อาษานอก 4/ 4 3
101 11/09/2562 15:08:20 MB09489 26361 นางสาวเบญจวรรณ บุญเพิ่ม 4/ 4 3
100 11/09/2562 15:08:17 MB09378 26249 นางสาวกรนันท์ นันทเสน 4/ 4 3
99 11/09/2562 15:08:04 MB09160 26032 นางสาวพัชราวลัย ปิ่นร่ม 4/ 4 3
98 11/09/2562 15:08:00 MB09145 26025 นางสาวณัชชารี ประวัติตานนท์ 4/ 4 3
97 11/09/2562 15:07:36 MB09703 26568 เด็กชายดบัสวิน เเก้วกัณหา 3/ 1 3
96 11/09/2562 15:07:22 MB09084 25962 นายธนพนธ์ มอญพันธุ์ 4/ 4 3
95 11/09/2562 15:07:15 MB10192 27091 นางสาวไอลดา สัตย์จีน 6/ 1 3
94 11/09/2562 15:07:11 MB10187 27086 นางสาววริศรา เขียวน้อย 6/ 1 3
93 11/09/2562 15:06:55 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
92 11/09/2562 15:06:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
91 11/09/2562 15:06:49 MB10177 27077 นายพีระพัฒน์ มีดี 6/ 1 3
90 11/09/2562 15:06:45 MB10190 27089 นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน 6/ 1 3
89 11/09/2562 15:06:42 MB10178 27078 นายรัชชานนท์ จำนงค์พร 6/ 1 3
88 11/09/2562 15:06:30 MB10186 27085 นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล 6/ 1 3
87 11/09/2562 15:06:21 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
86 11/09/2562 15:06:18 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
85 11/09/2562 15:06:14 MB06885 24717 เด็กชายอลงกต งูคำ 6/ 1 3
84 11/09/2562 15:06:05 MB10181 27081 นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย 6/ 1 3
83 11/09/2562 15:05:51 MB10071 26936 เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปัญญาวงษ์รักษา 3/ 9 3
82 11/09/2562 15:04:36 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
81 11/09/2562 15:04:32 MB09714 26579 เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ญภาค 3/ 1 3
80 11/09/2562 15:04:28 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
79 11/09/2562 14:57:16 MB10558 27881 นายณัฐพล ชำนาญดี 5/10 3
78 11/09/2562 14:56:36 MB08069 25615 นางสาวเจณิสตา ผลวิสุทธิ์ 5/10 3
77 11/09/2562 14:56:33 MB10569 27892 นางสาววิมลสิริ อ่อนละมูล 5/10 3
76 11/09/2562 14:56:31 MB08162 25709 นางสาวเบญจพร เกตุปั้น 5/10 3
75 11/09/2562 14:56:18 MB00000 27893 5/10 3
74 11/09/2562 14:45:30 MB10201 27100 นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย 6/ 2 3
73 11/09/2562 14:45:22 MB10208 27107 นางสาวอารียา ทาสี 6/ 2 3
72 11/09/2562 14:45:14 MB10207 27106 นางสาวสุชาดา หลวงพล 6/ 2 3
71 11/09/2562 14:45:09 MB10209 27108 นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา 6/ 2 3
70 11/09/2562 14:23:54 MB09922 26787 เด็กชายภาคภูมิ มะลิลา 3/ 6 3
69 11/09/2562 13:15:40 MB10066 26931 เด็กหญิงพิจิตรา คำงาม 3/ 9 3
68 11/09/2562 13:15:36 MB10081 26946 เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ 3/ 9 3
67 11/09/2562 13:15:27 MB10067 26932 เด็กหญิงพิชญาภา เศรษฐสิทธิ์ 3/ 9 3
66 11/09/2562 13:15:15 MB10072 26937 เด็กหญิงวราภรณ์ จิราพงษ์ 3/ 9 3
65 11/09/2562 13:15:10 MB10070 26935 เด็กหญิงลัดดาวรรณ ทรัพย์มี 3/ 9 3
64 11/09/2562 12:56:54 MB10559 27882 นายดำรงค์ สะลาแก้ว 5/10 3
63 11/09/2562 12:53:22 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
62 11/09/2562 12:53:20 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
61 11/09/2562 12:45:22 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
60 11/09/2562 12:45:17 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
59 11/09/2562 12:45:14 MB10144 27009 เด็กหญิงกนกวรรณ ปานสีทอง 3/11 3
58 11/09/2562 12:44:45 MB08146 25692 นางสาวนิชานันท์ ตันติมาลา 5/10 3
57 11/09/2562 12:44:43 MB07965 25510 นางสาวลออรัตน์ สมศักดิ์ 5/10 3
56 11/09/2562 12:44:40 MB07950 25495 นางสาวกมลวรรณ โพธิ์มัน 5/10 3
55 11/09/2562 12:39:35 MB06878 24710 เด็กชายภูวดล ชาญพรมราช 6/ 1 3
54 11/09/2562 12:38:40 MB07049 24880 เด็กหญิงสุภัสสร ภู่ศรี 6/ 1 3
53 11/09/2562 12:33:00 1111111 00000 / 3
52 11/09/2562 12:32:56 2222222 00000 / 3
51 11/09/2562 12:02:13 MB10148 27013 เด็กหญิงณัฏฐณิชา หึกขุนทด 3/11 3
50 11/09/2562 12:02:11 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
49 11/09/2562 12:02:09 MB10161 27026 เด็กหญิงสุพรรษา ภานุรัตน์ 3/11 3
48 11/09/2562 12:01:08 MB10165 27030 เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง 3/11 3
47 11/09/2562 12:01:02 MB10159 27024 เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา 3/11 3
46 11/09/2562 12:00:24 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 2/10 3
45 11/09/2562 12:00:18 MB11375 28243 เด็กหญิงศิภาภรณ์ คำศรี 1/ 8 3
44 11/09/2562 12:00:14 MB11376 28244 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะสี 1/ 8 3
43 11/09/2562 12:00:04 MB11381 28249 เด็กหญิงเสาวนีย์ ตรีศาสตร์ 1/ 8 3
42 11/09/2562 11:59:58 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
41 11/09/2562 11:50:15 MB11089 27957 เด็กหญิงฐิตาภรณ์ คำแพง 1/ 1 3
40 11/09/2562 11:50:07 MB11100 27968 เด็กหญิงสุรีรัตน์ เงินแจ่ม 1/ 1 3
39 11/09/2562 11:48:04 MB11473 28341 เด็กชายปิยวัชร์ ศิริขันธ์ 1/11 3
38 11/09/2562 11:47:16 MB10030 26895 เด็กหญิงพชรกมล มิยะพันธ์ 3/ 8 3
37 11/09/2562 11:47:12 MB10027 26892 เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล 3/ 8 3
36 11/09/2562 11:47:09 MB10023 26888 เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริชาติ 3/ 8 3
35 11/09/2562 11:45:46 MB11069 27937 เด็กชายพชร เกตุสุวรรณ์ 1/ 1 3
34 11/09/2562 11:45:38 MB10831 27511 เด็กหญิงชลิฎา นานจันทร์ 2/ 7 3
33 11/09/2562 11:45:34 MB11077 27945 เด็กชายศุภกร เสรักษา 1/ 1 3
32 11/09/2562 11:45:28 MB10836 27516 เด็กหญิงปรีญานันท์ ปัญญะปูน 2/ 7 3
31 11/09/2562 11:45:20 MB11080 27948 เด็กชายสธน สงวัฒน์ 1/ 1 3
30 11/09/2562 11:45:16 MB10853 27533 เด็กหญิงเขมิกา อร่ามศาสตร์ 2/ 7 3
29 11/09/2562 11:45:12 MB10854 27534 เด็กหญิงเยาวเรศ แข็งกระบือ 2/ 7 3
28 11/09/2562 11:45:08 MB10147 27012 เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน 3/11 3
27 11/09/2562 11:44:50 MB10160 27025 เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง 3/11 3
26 11/09/2562 11:44:42 MB10126 26991 เด็กชายจิราวัฒน์ กุนขุนทด 3/11 3
25 11/09/2562 11:43:45 MB10171 27036 เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์ 3/12 3
24 11/09/2562 11:43:43 MB10170 27035 เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ 3/12 3
23 11/09/2562 11:42:00 MB10167 27032 เด็กหญิงเดือนนภา รักจันทร์ 3/11 3
22 11/09/2562 11:41:45 MB10080 26945 เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง 3/ 9 3
21 11/09/2562 11:41:40 MB10146 27011 เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา 3/11 3
20 11/09/2562 11:41:35 MB09730 26595 เด็กหญิงพนิดา ชาญชัยรัตนชัย 3/ 1 3
19 11/09/2562 11:40:54 MB10157 27022 เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา 3/11 3
18 11/09/2562 11:38:42 MB10155 27020 เด็กหญิงพัชริดา หอมยามเย็น 3/11 3
17 11/09/2562 11:38:40 MB10158 27023 เด็กหญิงศิริรัตน์ ศิริมานพ 3/11 3
16 11/09/2562 11:38:12 MB11503 28371 เด็กชายฉางทอง นันทเสน 1/12 3
15 11/09/2562 11:38:08 MB11518 28386 เด็กชายศุภชัย อินทวงศ์ 1/12 3
14 11/09/2562 11:34:46 MB11234 28102 เด็กชายพีรพัฒน์ ศรีจันทึก 1/ 5 3
13 11/09/2562 11:34:39 MB11235 28103 เด็กชายสหรัฐ เลดา 1/ 5 3
12 11/09/2562 11:34:29 MB11251 28119 เด็กหญิงปราณปริยา มูลสิงห์ 1/ 5 3
11 11/09/2562 11:34:24 MB11242 28110 เด็กหญิงกนกกร ชาญชัยรัตนชัย 1/ 5 3
10 11/09/2562 11:34:21 MB11245 28113 เด็กหญิงกัลยกร เนรนิรมล 1/ 5 3
9 11/09/2562 11:34:15 MB11255 28123 เด็กหญิงมนัสวี บุญเมือง 1/ 5 3
8 11/09/2562 11:31:19 MB10133 26998 เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล 3/11 3
7 11/09/2562 11:31:15 MB09700 26565 เด็กชายกิจจา เจียมถ้อย 3/ 1 3
6 11/09/2562 11:25:00 MB10940 27621 เด็กชายพนธกร ชลาลัย 2/10 3
5 11/09/2562 11:24:56 MB11375 28243 เด็กหญิงศิภาภรณ์ คำศรี 1/ 8 3
4 11/09/2562 11:24:03 MB11376 28244 เด็กหญิงศิริวรรณ จันทะสี 1/ 8 3
3 11/09/2562 11:23:49 MB11381 28249 เด็กหญิงเสาวนีย์ ตรีศาสตร์ 1/ 8 3
2 11/09/2562 07:54:42 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3
1 11/09/2562 07:32:41 MB09965 26830 เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม 3/ 7 3


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software